Söýgiň nämedigini kim bilýär?
Näme iýilýän zatmy ol ýa ony ullanyp bolýarmy? Bişirip bolýarmy? Görüp bolýarmy?
A söýmek näme? Çyn söýgi nahili bolýar? Söýüp gördüňizmi?
Ine men meselem: Söýüp başladym, soň ol meni taşlady — bu söýgimi?

Siziň öz pikirleriňiz...

Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir