​Programma we e-kitaplary bloglar.ru saýtynda mugt goýup berýäs

Programma we e-kitaplary bloglar.ru saýtynda mugt goýup berýäs.

Salam hormatly saýt agzalary we myhmanlary. Eger siz programma ýa-da e-kitap döredýän ,reklama edýän ýa-da köpçülige ýaýratmak isleýän bolsaňyz biz öz bloglar.ru saýtymyzda programmalary we elektron kitaplary mugt ýükläp berýäs."Döredýän programmaňy we ýazan e-kitaplaryň...

Dowamy »

31 0
Tehnologiýa, 14 hours ago


Bir çöpiň ýerini üýtgedip jogaby tapyň 1

Jogabyny özümem bilemok henizä geşiň biljek bolalyň .

Dowamy »

179 7
Sorag-jogap, 1 day ago


Bir çöpiň ýerini üýtgedip jogaby tapyň

Bir çöpüň ýerini üýtgedip jogaby tapyň

Dowamy »

164 20
Sorag-jogap, 1 day ago


Blog.tsoltanov.com saýtynyň admini kim?

Şol saýtyň admininiň tel nomerini beräýiň bilýäniňiz bar bolsa . Gizlin bolsa +993 65 22 89 52 sms edip ugradaýyň

Dowamy »

181 7
Sorag-jogap, 1 day ago


Türkmen form saýtlary

Türkmen form saýtlary

http://talyplar.com http://kitapcy.com https://dostluk.ru https:yurekdesh.ru https://ertir.net https://yeketak.ru http://nolix.su https://meetm.fun http://beloo.ru https://bloglar.ru http://hazyna.ru http://ulgamda.ru

Başgada bilýänleriňizi paýlaşyň dostlar.

Dowamy »

381 26
Sorag-jogap, 2 days ago


Nirede reklama etseň bolar

Bloglar.ru saýtyny başga nirelerde haýsy saýtlarda reklama etseň bolar?

Dowamy »

279 50
Sorag-jogap, 3 days ago


Bloglar.ru (köp soralýan soraglar)

1. Saýtyň maksady näme ?

Bloglar.ru saýtyny açmagymyň esasy maksady öz bilýän zatlarymy beýlekilere öwretmek hem-de başardygymdan internet äleminde adamlara kömek bermek . Türkmenistanyň sanly ulgamyna azajygam bolsa öz şahsy goşandymy goşmak.

2. Şu saýtyň admini kim?

Bloglar.ru saýtynyň admini 19.07.19...

Dowamy »

138 4
Täzelikler, 5 days ago


Iň gowy blog nähili ýazylmaly?

Iň gowy blog nähili ýazylmaly?

Blog ýazmak barada meniň hem üýtgeşik bilýän zadym ýok ýöne bilenjelerimi siziň bilen paýlaşmak isledim. "Blog " sözüni ýönekeý dilde " Gündelik " diýip düşündirse bolar. "Blogger" bolsa " Gündelikçi,gündelik ýazýan" diýmek
3-4 ýyl bäri saýt açmak bilen gyzyklanýan we geçen ýyl alaşyp wpmavi.co...

Dowamy »

162 15
Bilim, 6 days ago


Talyplar.com Türkmenistanyň otvet.ru-sy

Otvet.ru saýtyny köpümiz bilýän bolsak gerek. Dünýäde esasanam ruslaryň iň köp girýän pikirlerini paýlaşyp bilmeýän zatlaryny sorap kömek soraýan saýty.
Meniň pikirimçe talyplar.com hem şolar ýaly hatda ondanam gowy saýt. Sebäpleri
1. Bu saýtda agzalar bilmeýän zatlaryny soraýarlar elbetde bilýänlerem derrew jogap bermäne howlugýarl...

Dowamy »

117 6
Täzelikler, 6 days ago


10 sany peýdaly maglumatlar

1. Sport bilen meşgullananyzdan soňra wişni suwuny içmek maşsalary rahatlandyryp , ýadowlygyňyzy azaldar.

2. Çilimiň ysyny aýyrmak üçin şem ýakyň.

3. Sapakda ýazgylarňyzy çalt ýat tutmak üçin gök galam (ruçka) ulanyň.

4. Parlaryň arkasyna alýumin demir goýsaňyz ýylylygyň daşyna dälde öýüň içine ýaýramagy...

Dowamy »

207 1
Täzelikler, 1 week ago


Peýdaly maglumatlar

13 sany peýdaly maglumatlar.

1. Şkafyň içini boşaltman arassalamak isleseňiz tozan soryjynyň (plasosyň) ujuna jorap geýdiriň. Şu usul bilen ýere gaçan ownuk zatlary hem tapyp bilersiňiz.

2. Öýüňiziň käbir ýerlerinde ýorunja asyp siňekleri öýüňizden uzaklaşdyryp bilersiňiz .

3. Kalbasalary salkyn ýerde sa...

Dowamy »

225 2
Täzelikler, 1 week ago


Täsin adamlar

Siz hem öz täsin suratlaryňyzy blogla.ru saýtynda paýlaşyp bilersiňiz

Dowamy »

257 15
Täzelikler, 1 week ago


Gyzykly suratlar

Dowamy bloglar.ru saýtynda

Dowamy »

153 3
Täzelikler, 1 week ago


Adamyň içinden çykan täsin zatlar

Has köp suratlar bloglar.ru saýtynda.

Dowamy »

230 5
Täzelikler, 1 week ago


Gorkunç masgalar

Dowamy bloglar.ru saýtynda

Dowamy »

179 4
Täzelikler, 1 week ago


Dünýäniň iň täsin adamlary

Giňişleýin maglumat bloglar.ru saýtynda

Dowamy »

278 15
Täzelikler, 1 week ago


Gorkunç suratlar

Ýüregi gowşaklara görmek maslahat berilmeýär.

Dowamy bloglar.ru saýtynda.

Dowamy »

364 7
Täzelikler, 1 week ago


Gorkunç tortlar . Iýip bilermisiňiz?

Dowamy bloglar.ru saýtynda

Dowamy »

443 19
Täzelikler, 1 week ago


Talyplar.com saýtyna agza bolmak üçin

Hormatly talyplar.com web saýtynyň agzalary we myhmanlary . Nesip bolsa ýene 1-2 günden saýta arkaýyn agza bolar ýaly edilip täze funkusýa goýulýar. Başgada nähili zatlary goýmaly . Teswirde ýazyň .

Dowamy »

327 12
Täzelikler, 1 week ago


Bloglar (Biz barada)

Biz barada

Salam

Döredijilik dünýäsine hoş geldiňiz !

Hormatly saýtdaşlar ! Eger siz täsirli goşgy setirlerinden täsirlenip,gyzykly hekaýalardan ruhy lezzet alyp,hakyky durmuşda bolan wakalary okamak isleýän bolsaňyz onda Bloglar.ru web sahypamyza hoş geldiňiz! Bu ýerde siz ýaş şahyr Gerçeknazar Amanna...

Dowamy »

98 1
Tehnologiýa, 1 week ago


"Liveinternet"e görä Türkmenistanda iň köp girilýän 10 portal saýtlar

"Liveinternet"e görä Türkmenistanda iň köp girilýän 10 portal saýtlar.

Liveinternet.ru saýtynyň berýän maglumatyna görä Türkmenistanda iň köp girilýän 10 sany portal saýtlar aşakdakylardan ybaratdyr . Bu görkezji 28.03.2020 ýagny şu güniň hasabaty boýunça taýýarlanyldy.

1. Yurekdesh.ru (1 günde ortaça 576 adam girýä...

Dowamy »

583 15
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Mowzuk ýaýratmagyň iň aňsat usuly

Mowzuk ýaýratmagyň iň aňsat usuly (kopy paste)

Köpimiziň bilşimiz ýaly mowzuk ýaýratmagyň iň aňsat usuly kopýa etmekdir. Özüm mowzugy kopýa edip ýaýratmak üçin 2 sany programmadan peýdalanýan

1.Akylly türkmençe klawýaturasy
2.Clisboard History

Säbäbi
1.Akylly türkmençe klawýaturasynda t...

Dowamy »

168 4
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Ýatlama goşgy (pikirňizi ýazaýyň)

Ýatlama goşgy

Ýatan ýeriň ýagty bolsun kakamjan
Jaýyň jennet bolsun , ruhuň şat bolsun
Güler ýüzüň gülüp dursun jennetde
Dünýäde-de ýagşylykda ýatlansyn

Ýanýoldaşyň Ýazgül okaýar doga
Alla penasynda saklasyn diýip
Kakageldi Agageldi Röwşen hem Gülşen
Ýazgeldi hem Esge...

Dowamy »

117 2
Edebiýat, 2 weeks ago


Türkmen yrym ynançlar

Türkmen yrym ynançlar (apk)

Ady : Türkmen yrym ynançlar

Taýýarlan : Arslan Alaýew

Habarlaşmak
Gmail : aalayew9@gmail.com
Tel nom: +993 62 35 18 17

Web saýty :
http://bloglar.ru
http://yeketak.ru

Kitap barada
Taýýarlan we terjime eden...

Dowamy »

264 7
Tehnologiýa, 2 weeks ago


Höweslendiriji sözler

Höweslendiriji sözler

Motiwasiýa sözleri - Sapaklar, ekzamenler, sport, iş we üstünlik hakda höweslendiriji sözler
Bir işi ýerine ýetirmegiň iň möhüm bölegi ynamdyr. Motiwasiýa bu ynanç üçin örän möhümdir. Bu blogymyzda , synpda, sportda, durmuşda we işde üstünlik gazanjak höweslendiriji sözleri bir ýere jemledik. Ine iň...

Dowamy »

143 8
Edebiýat, 2 weeks ago