Ine käbiri: ýok, ol zada allergiýam bara - diýýär. Meniňä hiç-zada allergiýam ýokmy-ka diýýän ýöne ol allergiýa barada bir saýtdan maglumat aldym wolin men-ä hiç düşünip bilmedim... Ine ol saýtda şeyle diýýä: Allergiýa, bedeniň islendik allergen - madda bolan artýan ýa-da ýoýulan duýgurlygydyr. Immun garşy göreş mehanizmi gaty çylşyrymly. Bedeniň "goragçylary" bolan antikorlaryň öndürilmegini öz içine alýar. Antikorlaryň wezipesi bedene girýän maddalary zyýansyzlandyrmakdyr ("antigenler" diýilýär).

— Meň bilesim gelýä:
bu allergiýa näme we ol hemme adamda bolýarmy? Ondan sypyp bolýarmy?
. ..

Sorag-jogap, #_YLHAM™ tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir