adamzat döräli bäri ikibir tire-taýpa, we ýurt aralaryndaky dawadyr jeňler(belki entägem) dowam edipdir.Aglaba taýpalar başga taýpalaryň ýerine daw etse beýleki özini goramak üçin urşypdyr.akyl taýdan iň kämil jandarlygyna garamazdan adamzat bir birini gyrmakda taryhda kän yz goýan. Hatda bu eden haramzadalygyny ol 'watan söyiji, mert, batyr.' ýaly şowhynly sözler bilen aklabam bilýär.aslynda şol watan mukaddesmikän? haýsy ýeri mukaddeskän? watan ol nire? tikenekli simiň içimikä? ýada ähli adamzat dogan bolyp ýer şaram ýeketäk W A T A N M Y K A? ýa şol tikenekli simiň 1 garş bärsiniň mukaddes aňyrsynyňam mukaddes däldigi hakdaky köne pikirlerden Haçan saplanmalykak. Belkem watançylyga dälde A D A M Ç Y L Y G A ünis berilip başlanymyzdamy( tema 2512-nji ýylda açylmalydy weli bu başylaý)

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir