Biz bu derdi gaýtalaýas müň gezek. Ony ýene gaýtalarys bir meýdan Balyk diýilýäne bir umman gerek, Adam diýilýäne bir giden meýdan Jeňňel bolsun şir-pereňleň mesgeni Durna erkin bolsun, Gökde hem ýerde Düşünýärin bu köpleriň islegi, Şu oý köp adamy goýandyr derde Balyklary jenaýatkär mysaly Zyndan kimin dar kapasa sokýarlys Uly sirkde ýüzin sallan, Mysapyr Duran şir-peleňe takal okýarys Gökde peýwagtyna ýören durnalar Ýeriň duzagyna düşýärde Ine, Em bolýar, şäherli çaga çugalaň Ruhyna ýetmeýän uly derdine Bir tarapda durna-ganaty bagly Peleň dur-demire gaýraty bagly. Otada adam dur. Öňinde balyk. D A R L Y K...... Gurbannazar Ezizow

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir