“Dünýäniň taryhyndan az-kem habarly islendik okyjynyň bu soraga bada- bat “Hiristofor Kolumb!” diýip jogap berjekdigi öz-özinden belli.Kolumbyň köp wagtlyk muşakgatly ýüzüşlerinden soň”Täze dünýä” baryp ýeten hem begenç bilen “Ýer,hanha ýer” diýip gygyran güni 1492-nji ýylyň9-nji sentýabryna düşýär.şol ýylyň 13-nji sentýabry hem resmi taýdan Amerikanyň açylan güni diýip yglan edilýär. Göräýmäge mesele çöp döwülen ýaly edilene meňzeş. Emma bu açyşy Kolumbyň adyna bermek islemeýän barlagçylaryň uly topary baryp 16-nji asyryň başlarynda peýda bolypdyr. Netijede Amerikanyň açylyşy babatda ençeme teoriýalar hem olaryň tarapdarlary ýüze çykypdyr.Şol tarapdarlaryň arasynda şu günler hem jedel gitýär. Şu ýerde bir ýagdaýy aýratyn bellemek gerek .Şol teoriýalaryň tarapdarlarynyň hemmesi diýen ýaly Amerikanyň açylyşyny bu golaýdan dälde “taryhdan ozalky zaman” diýip atlandyrylýan döwürlerden gözleýärler. Geçen asyrdan başlap, bu mesele boýunça täze teoriýa ýüze çykyp,onyň tarapdarlary Amerikany ilki bolyp aziýalylar, ondada türki kowumlar açypdyr diýen pikiri öňe sürdüler. Çeh alymy M.Stingiliň”çommaksyz hindiler”(M.,1984) diýen kitabynda ýazyşyna görä, bu teoriýany ilki bolyp, amerikan alymy Aleş Grdliçka esaslandyrypdyr.”.... Amerikany ilki bolyp kim açypdyr ýa-da “Türkmennama” giriş kitabyndan(ruh neşirýaty.1992ý) Eziz dostlar, hormatly agzalar kitapda anyk deliller gaty kän ýöne men esasy aýdyljak bolýan pikiri getirdim bärde. Pikirlerimizi böleşsek gowy bolardy sebäbi gep hooooool gadym entäk “Bering” bogazy eremeýän galyň buzluk döwri wagtyndan gaýtýar. Soňam bir materige ilki bolyp baran açdygy bolsa Kolumbdan öňem ýaşaýyş bar ekenä ol hemmä bellä. Ýok biz taryhy ýoýma netimiz ýok ýöne geliň türkmeniň 38 ýaşda aramyzdan giden merhum alymynyň işine hormat goýyp şu meselede bilýänjämizi paýlaşalyň, uzak ýaşandady belkiiii jahan taryhynda täze sahypa açylarmydyy....

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir