aýdaýyňow bilýäniňiz bolsa men köp zat soraýanam adam däl, uzak zat ýazyp kelläňizi agyrtjak däl.erkek ýaly söz berýän(owadan gepläp bilemokda içigar)aý bor men gowysy ertir coma gireýin

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir