Salam dostlar men size bir wagt okan zadym hakynda aýtmakçy(men ony gazetiň ýyrtyk böleginden okapdym) 1989-njy ýyl bolmaly ýalňyşmasam şol waka.....emma men ýazýan weli buňa syganoga ol nädip ulaltmalydygyny çaltyrak aýdaýsaňyz

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir