käbir ýaş bagşylarmyzyň aýdymlary wagtyň geçmegi bilen modadan gaçýar.ol hamana bolmaly zat ýaly. Emma näme üçindir Sahy Jepbar,Magtymguly Garly ýaly ägirtleriň bir aýdymam modasyny gaçyranok ýyllar geçsede.Aslynda moda näme zat.Ol näme üçin adalatsyz,durnyksyz

Köneler, 1merdan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir