Goshgy.

maňa
seniň gözleriňden gitme ýok.
maňa
seniň sözleriňden gitme ýok
düşün bu dünýede soňky güne çen
seniň şatlyk hem gussaňa bagly men

seniň ýüpek gijeleňden gitme ýok
seniň aýdyň gündizleňden gitme ýok
bu garagol jahyllykdan giderin.
ol hasaly gojalykdan giderin

ç...

Dowamy »

840 3
Köneler, 8 years ago


Çyraçy gyzlar..

Dİyyarler gytchylyk yok duz bn gyza
Gozlesen tapdyrmaz coksenem dyza
Bahanyz gymmatlap bardy dolarla
Bahasyna degmez bir entek gyzlar

Adynyzmy Ajap Sahra Guljemal
Kellaniz yalanach sacyn oynayar shemal
Krasgan nacheden akgyz Ayjemal
Dereksiz sowdagar boldunyz gyzlar

Geyipsiniz...

Dowamy »

19278 42
Köneler, 9 years ago


Anonimem ýashap bolýar!

Anonimem ýaşap bolýar,
Sesiňi çykarman, geplemän asla,
Ýa-da başga at bilen,
Golsuz arza ýazan ýaly,
Ýazan bolup ýaşap bolýar ýalanyň;
Ýa ýüzüňe maska geýip,
Öý urup, dükan ýaryp,
Ertesi öz ýüzüň bilen
Ýylgyryp bolýar gizläp
Ogurlanyň, alanyň.


Anonimem ýaşap bolýa...

Dowamy »

671 2
Köneler, 9 years ago


Aglaýan göz...

Günbatarly bir protestçi
ullakan ak kagyza aglaýan
gözüň suratyny çekip,
aşagyna “I’m crying for my
country” diýip ýazypdyr.


Ol bir göz,
Ullakan, owadan, mawy.
Gözýaş damjalary syrygýar aşak.
Çylgym-çylgym gyzyl bolupdyr agy...

Ol bir göz,
Gygyryp, elin ga...

Dowamy »

714 3
Köneler, 9 years ago


Ýurt hasraty...

Ýüregiň yzyňda, dogan ýeriňde,
beýniň bekän ýerde galar ekeni.
Çyn ekeni diýileni “ýat iliň
gülünden ýeg öz ilimiň tikeni.”

Ýöne ogurlygyň üstünden gelip,
ogurlyk eden däl, özüň uýalsaň;
ýoluňa tiken däl, gyzgan düşelse,
şükür edýäň gaçyp, aman gutulsaň.

Herhal ýürek yzda, gowu...

Dowamy »

828 6
Köneler, 9 years ago


Men ýurdumy köp küýsedim.

Sowuk ýeller ösýär munda,
ýogsa güneş gülýär ýüzňe.
Megerem men çogly Günüm
söýdüm aşa düşüp üzňe...

Çeh goňşym ýylgyryp diýýär:
“Çydar ýaly däl bu yssa!”
Men diýýärin: “Hasam gyzsyn,
sebäp Günsüz boldum hassa.”

Ýagyş ýagsa ýüzi gülýän,
arçalarym ejizleýär.
Men o...

Dowamy »

1082 21
Köneler, 9 years ago


Bir turkmeniñ ykbalyndaky üç pursat..

Ozal Mekgäň ýerne Meskewe sürüp,
Hudaýsyz kommunist etdiler ony.
Soň metjit görkezip, namazlyk berip,
Hak ýoluna tarap itdiler ony.

Arakhordy, goýdy piwe-şeraby,
Hatda nas-çilimden açdy arasyn.
Ýetime, ýesire seçdi, dargytdy,
Başlyk bolup, haram toplan parasyn.

Sary gulpak geli...

Dowamy »

987 5
Köneler, 9 years ago


Talyp...

Türkmenistanda talyp bolsañ gowmy ýada dashary ýurtda talyp bolsañ gowy???

Dowamy »

1405 22
Köneler, 9 years ago


Komek gerek! Ertir coma agza bolmak ùçin.

salam hormatly talyplar we talyp daller. Sizden uly haýysht Ertir coma nadip agza bolmaly. Bilseñiz komek edaýyñ...

Dowamy »

1137 6
Köneler, 9 years ago


Tany$lyk!! (özùñizi tanatjak bolup oturmañ, ýogsa ýùregiñizi bulayan kan)

Sen maňa kimdigiň aýtma, diýme,
Ynandyrjak bolma geleniň nirden.
Meň özüm bilerin kimdigiň seniň,
Hem ýüküňi, köpi haýyrmy, şerden...

Dowamy »

844 3
Köneler, 9 years ago


"Aglama" diýdim ýùrege..

“Aglama” diýdim ýürege,
“Besdir” diýdim arada.
Diňe uzak ýollar däl,
Buzluklar bar arada...

Sözden teşe ýasanyp,
Urma gara haýata.
Görjege, düşünjege
Hak, hakykat aýada.

Söze garşy döş gerse,
Aýdyň diýlen dyzanyp;
Guşy uçar ýalançyň,
Sözi geçer azanyň...

Dowamy »

950 9
Köneler, 9 years ago


Adamsyñ...

Adamsyň, ýagşyň-da, ýamanyň-da bor,
käte mamla borsuň, käte bimamla;
Kä gülersiň gözüň ýaşlap şatlykdan,
käte gowzamaly bolarsyň aglap...

Adamsyň, bazardyr durmuş bir ýandan,
satmagyň-da mümkin, satylmagyň-da;
Bir ýanyň uruşdyr, bir ýanyň baryş,
atmagyň-da mümkin, atylmagyň-da.

...

Dowamy »

672 1
Köneler, 9 years ago


Durmush seniñ özúñki!

Durmuş seniň özüňki,
Berme kimsäň eline!
Ömür seniň özüňki,
Sowurma gyş ýeline!

Hudaý saňa beripdir
Aň hem üşük, göz-gulak;
Gör hem eşit, hem oýlan,
Bolma hiç kime dolak!

Ýollar seniň özüňki,
Kimsä öňüň bekletme;
Gazanjagyň özüňki,
Ýalan bilen ekletme!

Dowamy »

939 7
Köneler, 9 years ago


Ýat ildaki içgepletme...


Men bu ýerde dogulmadym, soň geldim,
Serhetlerden aşyp, bukup, bukdaklap.
Salamdan, sag boldan başga sözüm ýok,
Hiç kimiň ýüregne düşemok gepläp.
Dostum ýok, gowy zat, duşmanymam ýok,
Ýylgyrsam, ýylgyryp baş atýar goňşym.
Dill bilmeseň, bileniňi gizleseň,
Ýat-kesekem bolsaň, aňsat deý oňşuk.....

Dowamy »

1001 11
Köneler, 9 years ago


Diñlemezlik problemasy. (kä bir adamlar ùçin.)

“Bir nadana aýdan sözüň,
Ösüp giden batça bolmaz.”
"Magtymguly
"

Diňlemegi inkär edýän adama,
Düşünmegi inkär edýän adama,
Öwrenmegi inkär edýän adama,
Zat öwredip bilmersiň.
Sebäbi ol senden has ýokarlarda,
Belentde bir ýerde oturandyr ýa
Özüne has uly baha b...

Dowamy »

646 1
Köneler, 9 years ago


Özüme!

Sen özùñe gùýç tap,
Bolmasa doret.
Gargana gargamaz ýaly,
Ýigrenmez ýaly mugtuna,
Dashdan ýigrenen bendani:
Kynam bolsa öz-özùñe igele.
Ýiteljek bol, kúti bolma.
Gúýç tap, bir ýerlerde bolsa,bolmasa
Doret ony, dogur hamyla bolup.
Ýogsa sende shine uran adamjyk.
Boý almagyñ ýerine...

Dowamy »

672 2
Köneler, 9 years ago


Ýürekdesh.

Dùnýade nesibañ göterlen güni dosýar kän, hossar kän toýuñ toýlajak alsherap aýlajak, alsherap ishjek emma gerdeniñe alyp ýükùñi hany seniñ jiger derdiñi çekishjek.

Mydam depesinde gøterip ýörman gúnleñ biri bulap urýar keçpelek
Ine shonda paýlashmaga derdiñi jigerdesh bagyrdash ýùrekdesh gerek.

Gursakdaky der...

Dowamy »

1118 10
Köneler, 9 years ago


Gowy adam bolmak ùçin näme etmeli???

her kim oz pikirni ýazaýsyn!!

Dowamy »

1692 33
Köneler, 9 years ago


Salam talyplar.comyñ hormatly agzalary sizden haýysh!!! "LEZGINKA"

lezginka tans owrenmek úçin nireden skacat edip bolar. Eger bilyan bolsañyz aydaýyñ.. oñùnden sagbol tañyrýalkasyn komeñiz ùçin.

Dowamy »

965 6
Köneler, 9 years ago


Ýadadym ýekelikden...

Ýadadym dùnýaniñ adamlaryndan
Ýadadym ýùregimiñ ejizleýshinden,
Ýadadym gözùmiñ gözýashlaryndan.
Ýadadym besdir indi juda ýadadym..

Arzuwlarym señ bilendi ýöne boldy puç Arzuwlarym gushdeý uçdy menden geç, diläpdim Biribardan seni özùme beýlediñi bilsem seretmezdim ýüzüñe. Ynam ýok ekeni söýgi diýilýan zatda. In...

Dowamy »

1461 26
Köneler, 9 years ago


Men seni söýmedik bolsam.Men seni gørmedik bolsam. Beýle seni kùýsemezdim......

Bu garyp gôwnùmiñ halanymy sen. Sen bolmasañ durmush meñzeýar nola Gôzel Pygamberiñ gôzlerimi sen. Gurhanyñ gudratly sôzlerimi sen. Bu gamgyn ýùregimiñ gôzlegimi sen, Ýùrekdaki ôçmejek yzlarymy sen. Lukman tapabilmez derdime derman.

Bir gyzy ýùrekden sôýseñ. Olam bashga birini sôýse. Shonda ol gyzy nadip ýadyñdan çykarmaly??? Eger bi...

Dowamy »

1071 17
Köneler, 9 years ago


Salam hanymlar we jenaplar. Meni bagyshlan siz b.n nadip yazyshmaly.

Maña kômek edeniñ 72 çagasy bolsun. Howene-howatañky ýaly bolsun. Bir kamaz ogly bolsun. Bir kamazam gyzy bolsun.

Dowamy »

1231 24
Köneler, 9 years ago


Ýasha meñ ùçin! (soýgi)

Gùndiz derdiñi çekip ile bildirman
Gijeler gark bolýan ýasha señ ùçin
Hergiz gôwùn berip gôzùm gùldirmen bakman ôzge galam gasha señ ùçin

Dùnýaniñ bir kùnjinde seni goýsalar
Pyýadalap alyp gelgin diýseler
Eneñ-atañ shonda razy bolsalar
Giderin ondanam dasha señ ùçin

Garañky ýollarda...

Dowamy »

1098 9
Köneler, 9 years ago


Salam hormatly adamlar. men taze geldim myhman kabul edyanizmi

salam talyplar comyng agzalary. giç yagshy sizin b.n gurleshmek menin u.n in uly bagt.

Dowamy »

985 16
Köneler, 9 years ago