Ýadadym dùnýaniñ adamlaryndan Ýadadym ýùregimiñ ejizleýshinden, Ýadadym gözùmiñ gözýashlaryndan. Ýadadym besdir indi juda ýadadym.. Arzuwlarym señ bilendi ýöne boldy puç Arzuwlarym gushdeý uçdy menden geç, diläpdim Biribardan seni özùme beýlediñi bilsem seretmezdim ýüzüñe. Ynam ýok ekeni söýgi diýilýan zatda. Indi senden geçdim bar duýgymy öldùrdiñ..

Köneler, garypjan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir