Ýüregiň yzyňda, dogan ýeriňde, beýniň bekän ýerde galar ekeni. Çyn ekeni diýileni “ýat iliň gülünden ýeg öz ilimiň tikeni.” Ýöne ogurlygyň üstünden gelip, ogurlyk eden däl, özüň uýalsaň; ýoluňa tiken däl, gyzgan düşelse, şükür edýäň gaçyp, aman gutulsaň. Herhal ýürek yzda, gowulyk bolar, gaflat ukusyndan oýanar millet, adam bolan ogul-gyzyn oýlanar, açar ahyr gözün tükenmez minnet, diýen umyt bilen ýaşaýaň hemem hyýalda yzyňa dolanýaň her gün. Ýüregiň yzyňda, dogan ýeriňde galar eken näçe bolsaňam gurgun...

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir