Anonimem ýaşap bolýar, Sesiňi çykarman, geplemän asla, Ýa-da başga at bilen, Golsuz arza ýazan ýaly, Ýazan bolup ýaşap bolýar ýalanyň; Ýa ýüzüňe maska geýip, Öý urup, dükan ýaryp, Ertesi öz ýüzüň bilen Ýylgyryp bolýar gizläp Ogurlanyň, alanyň. Anonimem ýaşap bolýar, Ölübem bolýar tanalman, Bilinmän gelen-gideniň Bir obanyň çäginde, Sessiz-selemsiz, Gelenem bolsaň jägildäp...

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir