Men bu ýerde dogulmadym, soň geldim, Serhetlerden aşyp, bukup, bukdaklap. Salamdan, sag boldan başga sözüm ýok, Hiç kimiň ýüregne düşemok gepläp. Dostum ýok, gowy zat, duşmanymam ýok, Ýylgyrsam, ýylgyryp baş atýar goňşym. Dill bilmeseň, bileniňi gizleseň, Ýat-kesekem bolsaň, aňsat deý oňşuk...

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir