"Eurovision 2009"-yň ýeňijisi Aleksandr Rybak!Şu gün Moskwada "Eurovision 2009" bäsleşigiň jemi jemlendi. Hrustalnyý mikrafony Norwegiýadan Aleksandr Rybak alyp gider.

Norwegiýa mundan ozal 1995-nji ýylda ýeňiji bolupdy. Belarusiýaly gatnaşyjy Eurovisionyň taryhy boýunça iň köp bal alanlaryň biri boldy. (387 ball)

2-nji orna Islandiýaly Ýohanna 218...

Dowamy »

2426 4
Köneler, 14 years ago


Mendeleýew adyndaky halkara bäsleşigiň 43-nji tapgyryMekdep okuwçylarynyň arasynda geçiriljek Mendeleýew adyndaky halkara bäsleşigiň 43-nji tapgyry Aprel aýynyň 25-ine Aşgabatda açylýar. Ýaryş 2-nji maýa çenli dowam eder.

Bäsleşik wagtynda geçiriljek çäreler:
25 aprel - ýaryşa gatnaşyjylary garşylamak
26 aprel - bäsleşigiň dabaraly açylyşy
27 apr...

Dowamy »

2068 3
Köneler, 14 years ago


RazborkaHemme temada biri-biriňiz bilen söwüşip ýatdyňyzaý. Hiç tema okar ýaly bolmady how. Içinden düzüw ýerlerini gözläp tapmaly. Eger kimiň biri bilen razborkasy bar bolsa gelsinde şu ýere telefon nomerini zadyny ýazsyn (erkek bolup) soň özüňiz nirede gürleşseňiz şonda gürleşiň. Razborkaňyzy şu saýtda çözjek bolsaňyz hem gaýrat edip şu t...

Dowamy »

2197 6
Köneler, 14 years ago


1474 megapixellik surat

Dogrusy özümä görüp agzymy açdym. Size-de görmegi maslahat berýän. Amerikaň Prezident saýlawynda düşürilen surat. Google Earthdaky ýaly suraty ulaldyp islän ýeriňi görüp bolýar!Ynha şu ýerde

Dowamy »

2779 9
Köneler, 14 years ago


Prezident Kubogy HTTU-da


Däbe öwrülen Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky halkara futbol ýaryşynyň jemleýji duşuşygynda paýtagtyň bir beýleki finalisti Aşgabat topary bilen garşylaşan HTTU oýundan 1-2 hasabynda ýeňiş bilen aýrylmagyň hötdesinden geldi. Baýdak aýynyň 21-i-29-y aralygyndan bäri dowam edip gelýän bu bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlejek emin Al...

Dowamy »

2942 28
Köneler, 15 years ago


Talyplar.com: 1 ýaş toý

Şu gün Aşgabatda, has takygy Ýimpaşyň 3-nji gatynda üýşüp talyplar.comyň ýaş toýuny belledik. Bilmeýänler üçin, bu ýygnanşyk hakynda şu ýerde gürrüň edipdik. Üýşmeleňe agzalardan harmandali, mylayym, shahyr, achilles, maxat, men, arzyman, wepa, tapjangul, dursun, sazanda, akgul, aýa we goňşy sahypa tmolympiadyň 5-6 sany agzalary gatnaşdylar. Geljek...

Dowamy »

4967 161
Köneler, 15 years ago


Talyplar network: CheatMachineŞu gün Talyplar Network tarapyndan täze sahypanyň açylandygyny Size habar berýärin. Bu sahypada 5000-den gowrak oýunlaryň \"syrly sözleri\" ýerleşdirilendir. Şeýle hem sahypa 3 dilde taýýarlanylan. Türkmençe, iňlisçe we rus dillerinde. Hyzmatlaryň ählisi mugt.

Tiz wagtlaryň içinde sahypada diňe kompýuter oýunlaryň dä...

Dowamy »

2424 5
Köneler, 15 years ago


Ýurdumyzda...

Haçandan bäri ümsüm otyryn. Menem birzatlar ýazaýyn.

Şu ýerde Şahyr agamyz tarapyndan açylan mowzugy doldurdyk diýseňem bolýa, edil ýaňja iň soňky suratymy goýdum. Geliň bu ýerde bolsa \"öz suratlarymyzy\" dälde Türkmenistana, Ýurdumyza degişli suratlary goýalyň. Meselem:
Ýadygärlikler, çagalar, seýilgähler, sport, teatrlary,...

Dowamy »

2422 12
Köneler, 15 years ago


Täze ýyl!


Aý siz tüwelemeläý...
Täze ýyly biriňizden-biriňiz gutlarsyňyz diýip garaşdym welin henizem gutlaňzok. Şoň üçin özüm birzatlar etmesem bolmady.

Onda näme täze ýylyňyz gutly bolsun!
Bu ýylam syçan ýyly. Syçan ýaly akyllyja gezeliň! :)

Täze ýylda etjek goýjak zatlaryňyz hakynda aýtsaňyz. Täze ýylda...

Dowamy »

4555 46
Köneler, 15 years ago


Surat: Pişijek

Gurbanlygyň üçülenji güni düşürdim.Suraty ulaltmak üçin üstüne basyň!

Dowamy »

3190 30
Köneler, 15 years ago


Şapak

Suraty ulaltmak üçin üstüne basyň


Bellik: Surat Bitaraplyk aýyň 21-ne alynan.

Teswirleriňize garaşýaryn...

Dowamy »

2463 7
Köneler, 15 years ago


Kinodaky ýalňyşlyklar

Üns berip seretseň her kinoda-da herhiljek ýalňyşlyklar bar ekeni. Ine şol ýalňyşlyklary goýmakçy. Orsçadyr bagyşlarsyňyz.

Suratlary jogap şeklinde ýazjak.

Dowamy »

2576 15
Köneler, 15 years ago


Dümewlemäň!Içinde 13 müňe golaý dermanlar hakda maglumat bar. Gyşyň güni dümewleseňiz, kelläňiz agyrsa we ş.m bolsa näme derman içmelidigini biler ýaly. Dermanlar toparlara bölünen. Şeýlede içinden gözläp bolýar.
Agramy 8.67 kg (mb) :-)

DepositFiles LetitBit Filefaktory Zshare

Dowamy »

2164 1
Köneler, 15 years ago


Aşgabat agşamlary

Suraty aşakda jogap şeklinde goýjak:

Dowamy »

3966 23
Köneler, 15 years ago


Hakyky türkmen

Hakyky türkmen oglany gördüňizmi? Gören bolsaňyz ýene bir gezek görüň

Dowamy »

3019 16
Köneler, 15 years ago


Gybat: Junior Eurovision Song Contest - 2007


Çagalaryň arasyndaky geçirilýän Junior Eurovision 2007 ýaryşynda Belarusiýaly oglanjyk Alekseý Jigolkiwiçyň “Dostlarym bilen” diýen aýdymy bilen birinji ýeri eýeledi.

Alekseý Jigolkiwiç hakynda aýdanmyzda bolsa ol 1996-njy ýylyň Gurbansoltan aýynyň 18-ne Minskde eneden dogulýar. Onuň kakasy häzir 35 ýaşynda, kiçi wagty sazan...

Dowamy »

2829 3
Köneler, 15 years ago


Gybat: Bagşylar näçe gazanýar?

Bilşimiz ýaly täze ýyl gün-günden golaýlaşýar. Russiýanyň bagşylary, aýdym toparlary bolsa bu baýramçylygy sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Hawa sabyrsyzlyk bilen, çünki täze ýylda aýdym aýtmak ýöne wagtlarda aýdym aýdandan has peýdaly hemde girdeýjilidir. Şeýlelikde MMDB.ru internet web sahypasy ors bagşylaryň täze ýylda näçe gazanjakdygyny hasaplad...

Dowamy »

4249 27
Köneler, 15 years ago


Talyplar.com soňky görkezmeler( statistika)

Gözleg ulgamlary
Google we ş.m gözleglerden jemi 1 284 gezek sahypa gelinipdir.
Iň köp gözlenilýän 10 sözler:
1. topar - 125 gezek
2. feya - 84 gezek
3. agajanh - 83 gezek
4. kitaplar - 69 gezek
5. talyplar - 69 gezek
6. name uchin burchly - 64 gezek
7. talyplar.com - 64 gezek
8....

Dowamy »

3421 24
Köneler, 15 years ago


Iş stoly - diwaryň ýüzünde

Egerde iş ýerimizdäki kagyzlary kompýuterdaky faýllar ýaly papkalara geçirip bolýan bolsa gör nähili oňat bolardy. Ine Wolfgang Rýosler we Katrin Langdagy şu meseläni çözmek üçin diwaryň ýüzünde “Iş stolyny” döretdiler. Suratda görşümiz ýaly papkalar magintiň kömegi bilen birikdirilip içine iş kagyzlarymyzy salyp bileris.


Dowamy »

2337 1
Köneler, 15 years ago


Diňe çynymyzy aýdýas...

Geliň şu ýerik gündelik edýän işlerimizi ýazalyň. Ýöne ýeke şert bilen hiç hili erteki aýdyp bermäň maňa. \"Irden turýan maşk edýän, ýene gör edýän..\" ol zatlary edip-etmeýänňizi özüm bilýän :) Gepiň gysgasy diňe hakykaty ýazalyň!

Irden 7:50 lere turýan. 10 mint içinde mekdebe taýyn bolýan. (ýuwunýan, geýinýän, raspisaniýa salmaly,...

Dowamy »

2747 12
Köneler, 15 years ago


Gybat: Kubik Rubigiň doglan güni!Şu gün Rubigiň kubigina ylaýyk 30 ýyl dolýar. Mundan 30 ýyl öň Erno Rubik bu oýnawajy oýlap tapypdy. Oýnawaç halkyň arasynda halanyp 30 ýylyň içinde 300 million görnüşi şeýle hem ýasama kubiklaryň milliardlarçasy ýasalypdyr.


1982-nji ýylda Rubigiň kubigini düzmek boýunça ýaryş geçirilipdi. Muňa 19 döwletden ze...

Dowamy »

2724 5
Köneler, 15 years ago


Aşgabatda ýerleşýän \"Atamyrat Nyýazow\" seýilgähi (+15 surat)

Ine talyplar siziň üçin...
Suratlar aşakda

Dowamy »

3176 23
Köneler, 15 years ago


Aşgabat Iosif Kobzona el çarpýar


Düýn SSSR-iň Halk artisti Iosif Kobzonyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistanyň Milli medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň sahnasyndaky konserti paýtagtymyzyň medeni durmuşynda ajaýyp waka boldy. Türkmenistanyň Medeniýet we teleradioýaýlymlar ministrliginiň ýardam bermeginde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanas...

Dowamy »

2912 11
Köneler, 15 years ago


Türkmenpress: Alyslarda başyn goýan gerçekler (suratlar)


2007-nji ýylyň Sanjar aýynyň 7-sine Belgorod oblastynyň Şebekin raýonynyň Çuraýewo obasynda uruş döwründe wepat bolan esgeriň jesetleri täze ýere göçürildi. Bu waka oba adamlary, raýonyň ýolbaşçylary, mekdep okuwçylary hem-de Belgorod oblasynda ýaşap ýören türkmenler gatnaşdylar. Uruşda wepat bolan esgerleriň guburlaryny geçen ýyl «Obelisk»...

Dowamy »

3032 3
Köneler, 15 years ago


Gulagyň galar...

Öňüräk aýlanyp ýörkäm şu sahypany tapdym.

Songza - The music search engine & internet jukebox. Listen. Now.

Azajyk ulandym. Gulagym galdy! Ulanyp gör!

Siz hem şeýle sahypalary şu ýere goýuberiň... göreli.

Dowamy »

2529 3
Köneler, 15 years ago