Şu gün Aşgabatda, has takygy Ýimpaşyň 3-nji gatynda üýşüp talyplar.comyň ýaş toýuny belledik. Bilmeýänler üçin, bu ýygnanşyk hakynda şu ýerde gürrüň edipdik. Üýşmeleňe agzalardan harmandali, mylayym, shahyr, achilles, maxat, men, arzyman, wepa, tapjangul, dursun, sazanda, akgul, aýa we goňşy sahypa tmolympiadyň 5-6 sany agzalary gatnaşdylar. Geljek diýip gelip bilmedik agzalarymyz hem bar. Köp gürläp otyrmak gerek däl. Suratlaryň kiçi görnüşini şu ýerik goýýaryn. (sebäbi uly görnüşlerini TM-dan ibermek kyn!) Hemmämiz bilelikde: Harmandäli uruşjak bolup dur:D : Akmuhammet. Lakamy şahyr: Hemmesi otyrlar (menden başgasy): Oglanlar: Inede men (agajanh): Wepa. Lakamy hem wepa : Mekan. Lakamy sazanda: Mekan(sazanda) we Akmuhammet(shahyr): Çepdäki arzyman, sagdaky dursun:

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir