Hemme temada biri-biriňiz bilen söwüşip ýatdyňyzaý. Hiç tema okar ýaly bolmady how. Içinden düzüw ýerlerini gözläp tapmaly. Eger kimiň biri bilen razborkasy bar bolsa gelsinde şu ýere telefon nomerini zadyny ýazsyn (erkek bolup) soň özüňiz nirede gürleşseňiz şonda gürleşiň. Razborkaňyzy şu saýtda çözjek bolsaňyz hem gaýrat edip şu temadan daşyna çykman çözüň! Adminlere hem haýyşt, hemme sögünç ýazylanlary köki bilen aýyrsaňyz gowy bolardy!

Köneler, agajanh tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir