Aý siz tüwelemeläý... Täze ýyly biriňizden-biriňiz gutlarsyňyz diýip garaşdym welin henizem gutlaňzok. Şoň üçin özüm birzatlar etmesem bolmady. Onda näme täze ýylyňyz gutly bolsun! Bu ýylam syçan ýyly. Syçan ýaly akyllyja gezeliň! :) Täze ýylda etjek goýjak zatlaryňyz hakynda aýtsaňyz. Täze ýyldan soň indiki ýyldaky planlaryňyzy we ş.m hakda gürleşeliň. Ýene bir gezek tüýs ýüregimden gutlaýaryn!

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir