Geliň şu ýerik gündelik edýän işlerimizi ýazalyň. Ýöne ýeke şert bilen hiç hili erteki aýdyp bermäň maňa. \"Irden turýan maşk edýän, ýene gör edýän..\" ol zatlary edip-etmeýänňizi özüm bilýän :) Gepiň gysgasy diňe hakykaty ýazalyň! Irden 7:50 lere turýan. 10 mint içinde mekdebe taýyn bolýan. (ýuwunýan, geýinýän, raspisaniýa salmaly, 1 käse çaý). Mekdepden 2-den işlänlerinde gelýän köplenç. Gelýän ýarym sagatdagy iýip-içýän. Soň ýa bissimilda diýip kompýuteriň öňüne geçýän. 6-a çenli kompýuterdaky işlerimi edýän. Ondan soň interneda girmäge synanşýan. Ýarym sagadyňydagy alýa. Soň interneda girýän. 9-lara çenli inetda aýlanýan. 9-lara bir ajygyp başlaýan. Ondan soň ýene nahar. Nahar iýip otyrkam 1 serýal görýän günde. Soň internediň öňüne ýene. Ondan soň ukyň tutuşyna bagly. Köplenç 5-6-a çenli otyrýan soň mekdebe gitmegiň ýerine ýatýan. Bulam bulaşykda... karoçy... siziňkinem göreli...

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir