Şu gün Talyplar Network tarapyndan täze sahypanyň açylandygyny Size habar berýärin. Bu sahypada 5000-den gowrak oýunlaryň \"syrly sözleri\" ýerleşdirilendir. Şeýle hem sahypa 3 dilde taýýarlanylan. Türkmençe, iňlisçe we rus dillerinde. Hyzmatlaryň ählisi mugt. Tiz wagtlaryň içinde sahypada diňe kompýuter oýunlaryň dälde eýsem PS, Xbox ýaly oýun enjamlaryndaky oýunlaryň hem \"syrly sözleri\" ýerleşdiriljekdir. Sahypa hakynda pikirleriňizi, teklipleriňizi aşakda ýazmaklygyňyzy haýyşt edýärin. Onda näme oýunlaryň soňy geldi! http://cheat.gybat.net/

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir