\"Kubik-Rubik\" Şu gün Rubigiň kubigina ylaýyk 30 ýyl dolýar. Mundan 30 ýyl öň Erno Rubik bu oýnawajy oýlap tapypdy. Oýnawaç halkyň arasynda halanyp 30 ýylyň içinde 300 million görnüşi şeýle hem ýasama kubiklaryň milliardlarçasy ýasalypdyr. \"Ilkinji 1982-nji ýylda Rubigiň kubigini düzmek boýunça ýaryş geçirilipdi. Muňa 19 döwletden zehinli adamlar gatnaşypdy. Ýaryşda kubiklaryň ählisi hem 25-30 aýlawly EBM-myň kömegi bilen bulaşdyrylypdy. Bäsleşikde ilkinji bolup 22.95 sekuntda 16 ýaşly Minh Thaý(Los-Anjeles) kubigi düzmegi başarypdy. Iň soňky rekordy ýaponly goýup ol bary ýogy 12.11 sekuntda düzmegi başardy. \"Erno Oýlap tapyjy Erno Rubik hakynda aýdanmyzda bolsa ol 1944-nji ýylyň Oguz aýynyň 13-ne Wengriýa döwletinde, ikinji jahan urşunyň gyzgalaňly döwründe eneden dogulýar. Erno 1967-nji ýylda Műszaki Egyetem adyndaky tehniki uniwerstitetine \"gurluşyk injeneri\" hünäri boýunça okuwa girýär. 1971-1975-nji ýyllar aralygynda arhitektor bolup işleýär, soň akademiýa dolanyp dosent adyny gazanýar. 1980-nji ýyllaryň başlarynda kelle döwüji oýunlar hakyndaky žurnala redaktor bolýar. 1987-nji ýylda bolsa profesor adyna eýe bolýar. Ondan soň Magyar Mérnöki Akadémia adyndaky akademiýa 1996-njy ýyla çenli Prezident bolýar. Bu akademiýada Rubigiň zehinli ýaşlara goldaw bermek üçin öz fondy bardy. Häzir ol arhitektura hemde kelle döwüji oýunlara degişli makalalary ýazýar. \"Täzeki Häzirki döwürde bu jäjegiň dürli görnüşleri çykarylýar. Meselem MP3 aýdymlaryny aýdýan ýa-da aşakdaky suratlarda görkezilşi ýaly suratlardan düzülen kubiklar hem bar. \"MP3\"

Köneler, agajanh tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir