Haçandan bäri ümsüm otyryn. Menem birzatlar ýazaýyn. Şu ýerde Şahyr agamyz tarapyndan açylan mowzugy doldurdyk diýseňem bolýa, edil ýaňja iň soňky suratymy goýdum. Geliň bu ýerde bolsa \"öz suratlarymyzy\" dälde Türkmenistana, Ýurdumyza degişli suratlary goýalyň. Meselem: Ýadygärlikler, çagalar, seýilgähler, sport, teatrlary, jaýlar we ş.m suratlary ýerleşdireliň. Başda öz alan suratlarymdan goýmakçy siz hem paýlaşarsyňyz diýip umyt edýän...

Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir