Hakyky türkmen oglany gördüňizmi? Gören bolsaňyz ýene bir gezek görüň

Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir