Däbe öwrülen Türkmenistanyň Prezidentiniň kubogy ugrundaky halkara futbol ýaryşynyň jemleýji duşuşygynda paýtagtyň bir beýleki finalisti Aşgabat topary bilen garşylaşan HTTU oýundan 1-2 hasabynda ýeňiş bilen aýrylmagyň hötdesinden geldi. Baýdak aýynyň 21-i-29-y aralygyndan bäri dowam edip gelýän bu bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlejek emin Allaberen Sapaýewiň dolandyryjylygyndaky final duşuşygy diýseň çekeleşikli geçdi. Dowamy üçin >> Şeýle hem ünsüňizi HTTU janköýerleri çekýärin: Bular hakyky janköýerler

Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir