Halk Maslahaty 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny gaýtadan seretmek üçin Mejlise gaýtardy

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakyndaky Kanunyň taslamasyny üstünde işlemek üçin Milli Geňeşiň Mejlisine gaýtarmagy teklip etdi. Şondan soňra ony Halk Maslahatyna gaýtadan seretmäge bermeli. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji noýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde aýtdy.
Halk Masl...

Dowamy »

227 0
Täzelikler, 1 year ago


Milli Geňeşiň Halk Maslahaty 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetini maslahatlaşdy

23-nji noýabrda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.
Milli Geňeşiniň  Halk Maslahatynyň mejlisine Halk Maslahatynyň 56 agzasyndan 54-si, Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik...

Dowamy »

221 0
Täzelikler, 1 year ago


Serdar Berdimuhamedow bilen Ebrahim Raisiniň Bilelikdäki Beýannamasynda nämeler göz öňünde tutulýar?

15-nji iýunda geçirilen Tähran duşuşygynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekildi. Onda taraplaryň taryhdan gelip çykýan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak ýörelgelerine daýanýan, strategik häsiýete eýe...

Dowamy »

295 0
Täzelikler, 2 years ago


Futbolda bäş gezek oýunçy çalyşmak düzgüni hemişelik girizildi

Halkara futbol assosiasiýalarynyň geňeşi (IFAB) toparlara oýnuň dowamynda bäş gezek oýunçy çalyşmaga mümkinçilik berýän düzgüni hemişelik esasda girizdi. Ozal bu düzgün koronawirus pandemiýasy bilen bagly toparlaryň oýunçylarynyň ysgyndan gaçýandygy üçin girizilipdi.
«FIFA-nyň ählumumy pandemiýa wagtynda oýunçylaryň abadanlygyny goramak...

Dowamy »

259 0
Sport, 2 years ago


Serdar Berdimuhamedow Eýranyň parlamentiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

15-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Tähranda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň Başlygy Mohammed Bager Galibaf bilen gepleşikleri geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň degişli agzalary hem gatnaşdylar.
Duşuşygyň başynda döwlet Baştutanymyz jenap Mohammed Bager Galibafa Türkmeni...

Dowamy »

258 0
Täzelikler, 2 years ago


Türkmenistan we Eýran hyzmatdaşlyk hakynda 9 resminama gol çekdiler

15-nji iýunda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Ebrahim Raisi Tähranda geçiren ikitaraplaýyn gepleşikleriniň barşynda hyzmatdaşlyk hakynda 9 sany ikitaraplaýyn resminama gol çekdiler diýip, IRNA agentligi habar berýär.
Iki ýurduň ministrleriniň gatnaşmagynda gol çekilen resminamalar ulag-üstaşyr ulgamy ösdürmäge, ylmy-medeni alyş-çalşyga...

Dowamy »

313 0
Täzelikler, 2 years ago


Xiaomi 13 smartfony hakynda ilkinji jikme-jik maglumatlar peýda boldy

Geljekki öňdebaryjy Xiaomi 13 iň täze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çipsetine eýe bolar diýip, çeşme ýazýar.
Habarlara görä, premium-smartfonlara niýetlenen indiki nesliň öňdebaryjy çipsetiniň özboluşly şekili bolar. Häzirki bar bolan 8 Gen 1 prosessorlarynyň 1+3+4 ýadrodan ybarat klasterleri bar bolsa, onda, täze 8 Gen 2-niň 1+2+2+3 şekili...

Dowamy »

311 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Bitkoin 13% arzanlady we 2020-nji ýylyň dekabryndan bäri iň pes bahany täzeledi

13-nji iýunda, duşenbe güni Binance kriptobiržasynda bitkoiniň bahasy 13% arzanlady, 2020-nji ýylyň dekabryndan bäri iň pes baha — 23,7 müň dollara çenli aşaklady. CoinGecko-nyň maglumatlaryna görä, aktiwiň bazar kapitallaşmasy, gündelik söwdanyň göwrümi 50 mlrd dollar bolanda, 458 mlrd dollara çenli azaldy.
Soňky gije-gündiziň dowamynda ir...

Dowamy »

280 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Döwletjan Ýagşymyradow meşhur türk serialynda keşp janlandyrdy

MMA-nyň (garyşyk söweş sungaty) söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow Osman imperiýasynyň döreýşi baradaky meşhur türk serialynda keşp janlandyrypdyr. Türgen surata düşürilen wideoýazgylardan bölekleri we kinonyň öňki bölüminden parçalary öz Instagram sahypasynda ýerleşdiripdir.
Taryhy wakalara baý bu serialy ATV teleýaýlymy 2019-njy ýyldan bä...

Dowamy »

552 1
Täzelikler, 2 years ago


Türkmenistanyň Suratkeşler birleşigi ýaş zehinleri gözleýär

– Ýaş zehinli suratkeşler Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň agzasy bolmaga mümkinçilik alarlar – diýip, şu gün gurama yglan etdi.
Şu maksat bilen 24-nji awgustda agzalyga dalaşgärleriň işleriniň sergisi gurnalar we onuň netijeleri boýunça iň zehinli suratkeşler kesgitlener.
Sergä gatnaşmak isleýänler öz eserlerini 15-nji iýund...

Dowamy »

371 1
Täzelikler, 2 years ago


Aziýanyň Kubogy: Türkmenistan taryhda ilkinji gezek ýaryşyň pleý-off tapgyryna çykdy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýa Kubogy-2022-niň (23 ýaşa çenli) toparlaýyn tapgyrynyň jemleýji oýnunda Katar bilen deňme-deň oýnady. Düýn Daşkentde geçen bu duşuşyk 2:2 hasabynda tamamlandy. Katarlylardan Osama Al-Tairi oýnuň dowamynda iki gol geçirdi (65-nji we 73-nji minutlar). Türkmenistanyň ýygyndysynyň düzüminden çalşyga ç...

Dowamy »

348 0
Sport, 2 years ago


Apple MacBook Air özüniň täze neslini köpçülige hödürledi

Apple korporasiýasy WWDC 2022-de tanyşdyrylyşyň çäklerinde M2 ARM-prosessorly MacBook Air-niň täze neslini hödürledi. Çäräniň alnyp görkezilişi YouTube-da elýeterdir.
Noutbuk MacBook Pro stilinde, gönigyraň we ekranynyň öň kamerasynyň aşagy kese kesikli täze dizaýna eýe boldy. MacBook Pro ýagtylygy 500 nit-e çenli bolan 13,6 dýumlyk displeýe...

Dowamy »

325 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Apple iOS 16 bilen tanyşdyrdy

Apple korporasiýasy WWDC 2022-de tanyşdyrylyşyň çäklerinde öz operasion ulgamynyň täze wersiýalaryny köpçülige görkezdi. Çäräniň geçişine YouTube-da tomaşa etmek bolar.
Smartfonlara niýetlenen täze ulgam iOS 16 diýip atlandyrylar. Kompaniýa ýene-de dizaýn ulgamynyň üstünde işledi we ekran blokirowkasyny üýtgetdi: indi ulanyjy şrifti we ekran...

Dowamy »

361 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentligine saýlandy

10-njy maýda Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň Baş Assambleýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibiniň çäklerinde MOK-nyň 2016 — 2021-nji ýyllar aralygynda alyp baran işleri barada hasabat diňlenildi hem-de ýurdumyzyň Milli Olimpiýa komitetiniň Prezidentini saýlamak bilen bagly meselä garaldy.
Döwlet Baştutany...

Dowamy »

547 0
Sport, 2 years ago


Merilin Monronyň portreti 195 mln dollara satyldy

Amerikanyň nusgawy pop-arty Endi Uorholyň Merilin Monronyň portreti şekillendirilen Shot Sage Blue Marilyn diýen işi bäsleşikli söwdada satyldy. Bu barada Christie s auksionlar öýüniň saýtynda habar berilýär.
Portret söwdalaşyklaryň dowamynda ýokary bahadan - 195 million dollara satyldy. Ony gelip çykyşy ermeni bolan amerikaly art-diler Larr...

Dowamy »

549 0
Täzelikler, 2 years ago


Windows-da islendik bukjanyň reňkini nädip üýtgetmeli?

Düzgüne görä, Windows-da bukjalaryň ählisi diýen ýaly sary reňkdedir. Siz bukjany islendik reňkde goýup bilersiňiz, munuň üçin FolderPainter programmasyny ulanmak bolar. Ol mugt bolup, ony ulanmak hem aňsat we gurnamany-da talap etmeýär.
FolderPainter-i ýükläp, islendik bukja (mysal üçin, Program Files) nusgasyny göçüriň. Ony işe goýberiň, e...

Dowamy »

510 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Xiaomi äpet ekranly Xiaomi 12 Pro Max-y çykarar

2021-nji ýylyň aýagynda Xiaomi flagman lineýkasyny — Xiaomi 12 hödürledi. Ýöne, görlüp oturylsa, ony entegem doly gutarnykly hasaplap boljak däl eken, sebäbi brend tizara onuň üstüni täze görnüş bilen ýetirmegi meýilleşdirýär.
Gürrüň 2207122МС model belgili sertifikatoryň maglumat bazasynda göze ilen Xiaomi 12 Pro Max hakynda barýar. Insaýd...

Dowamy »

504 0
Tehnologiýa, 2 years ago


GTA VI oýun muşdaklaryna geçmişe ser salmaga mümkinçilik berer

Baryp, 2022-nji ýylyň fewralynda Rockstar GTA-nyň täze bölegini işläp taýýarlaýandygyny aýtmaly bolupdy. Indi bolsa, insaýderiň tagallasy bilen, taslamanyň gyzykly aýratynlyklary hakyndaky maglumat peýda boldy.
GTA VI-nyň saundtrekini döretmäge gatnaşýan, El NitrO 56 lakamy bilen belli bolan reper Aleks Gonsalesiň gürrüň bermegine görä, oýu...

Dowamy »

587 0
Tehnologiýa, 2 years ago


Bitkoin 2021-nji ýylyň iýulyndan bäri ilkinji gezek 30 müň dollardan aşak düşdi

Bitkoiniň bahasynyň 10%-den gowrak arzanlandygyna CoinDesk söwda meýdançasynyň maglumatlary şaýatlyk edýär.
Çökgünligiň ýitileşen pursadynda onuň bahasy 30 müň dollardanam arzanlady, soňky gezek kiberpul şunuň ýaly derejä 2021-nji ýylyň 21-nji iýulynda düşüpdi.
Aşgabat wagty bilen 06:00-daky ýagdaýa görä, bir bitkoin üçin 30 612 dol...

Dowamy »

476 0
Tehnologiýa, 2 years ago


«Altrenatiw täzelikler», «Hronika» we «Azatlyk» COVID-19 barada toslamaklygy dowam edýärler

Haýran galaýmaly! Bet niýetleri başa barman bir eýýäm ýurtdan ökjäni göteren “watandaşlarymyz” «Alternatiw täzelikler», «Türkmenistanyň hronikasy», «Azatlyk Radiosy» ýaly saýtlaryň arkasyna duwlanyp, şyltak atmaklaryny henizem dowam edýärler. Ýa-da bu-da olaryň dogup-dörän, duzuny iýen topraklaryny “wasp etmek” programmalarynyň bir bölegimikä? Eger...

Dowamy »

982 1
Täzelikler, 3 years ago