Ajy şokoladyň peýdasy

Ajy şokoladyñ peýdasy.
Alymlaryň geciren barlaglarynyň netijesinde gara şokoladyň uly ýaşly adamlaryň saglygyna oňyn täsir edýändigi ýüze çykaryldy. 50 ýaşdan 64 ýaş aralygyndaky 50müň meýletinçiniň gatnaşmagynda geçirilen barlaglarda önümi yzygiderli sarp etmegiň akyl ýetirme ukybyňy ýokarlandyrýandygy anyklanyldy.
Mundan başga-da aj...

Dowamy »

193 1
Täzelikler, 3 months ago


Garşylaň gyzlary

Owadan siz, gyzlar, gözel siz, gyzlar,
Siz gülleň eýesi, guşlaň eýesi.
Hüşermäň oglanlar, göriplik etmäň,
Gözellik gyzlaryň baky mirasy.
Görýäs biz olary uly ýollarda,
Görýäris zawodlaň gyzgyn sehinde.
Görýäris asmanda, görýäris suwda,
Şadyýan gözlerin gyzlaň her günde.
Gyzlar baş darýarlar aý...

Dowamy »

371 16
Edebiýat, 3 months ago


Öwrüm-dördünji bölüm:Ykbal ýazgydy

Soha aga beyleki bolumleri okaman ahlisini tutush okajak diyipdiniz yaly yalnyshmasam. Arkayyn okap bashlaberin sonky bolumi.
Häzirki
okajak wakaňyz hakyky durmuşdan alynan. Şol sebäplem nerwy gowşak adamlara
okamaklygy maslahat beremok. Hekaýa-dan erbet paýynç sözler aýrylan.


 Öwrüm, hemmelere gyzykly b...

Dowamy »

356 6
Edebiýat, 3 months ago


Bendäm bendäme sebäp...

Bendäm bendäme sebäp...


Goňşy obada ýaşaýan Geldi agamyň ogul öýerip, toý tutýandygy üçin, biziňkileriň hemmesi eýýäm toýa gidipdi. Men iş ýerimde birazrak eglenip, toýa gijräk gitmeli boldum. Ýöne ýeke çykmaga çekindim-de, joram Gülnäzden özüme ýoldaş bolmagyny haýyş etdim. Onuň ene-atasyndan rugsat alyp,  ýola düşdük.

Dowamy »

431 12
Edebiýat, 3 months ago


Öwrüm. Üçünji bölüm.

Durmuşyň
agyr synaglaryny geçen Röwşen üçin hemme zat gutaran ýaly boldy. Oglan öňki
halyna dessine gelip bilmedi. Onuň saglygyndan başga Aýgözel aladady. Şu wagt
Röwşene oturmak bolanok, mundan öň bolsa hatda ýerinden galyp ýöremek hem
bolmaýardy. Ýadynda aýdym bolup galan Aýgözel at gaýtalanyp dur. Onuň ýakymlyja
...

Dowamy »

357 11
Edebiýat, 3 months ago


Meniň gelnim.

Meniň bir gelnim bar.
Şeýle bir gelin-
Beýle ajap gelin dünýäde ýokdur,
Şeýle bir naharlar bişirýär welin,
Kekre-de oň ýanda tagamlyrakdyr.

Aş bişirse-şerebedir şerebe.
Çapady bişirse-duran bir daşdyr.
Emma ӧzi weli şeýle gӧmegeý.
Özünem ýaş weli,
Gelnimem ýaşdyr.

...

Dowamy »

378 13
Edebiýat, 3 months ago


Öwrüm. Ikinji bölüm

Dowamy
...gijesi
bilen ýatmadyk Röwşen daňa golaý namaz wagty başlamanka uka gitdi. Sebäbi onuň
gözlerine ýaňky näbelli, ezraýyl diýilýän zat kellesine gelip durdy. Ertesi
turanda öz gören düýşi barada kime aýtjagynam bilmedi. Agşamky görülen düýş
barada gün ýaşanda aýtmalydygyny welin bolsa bilyardi.

Dowamy »

385 8
Edebiýat, 3 months ago


@kwazimodalar

Kwazimoda nikinden giryan mahluklar ne ozuniz blog doredyaniz. Blog acan agzalaryn blogyny hem bulayanyz name gecyar elinize sizin? Name yamanlyk etdik beyle bolmajak sozleriniz bilen bloglary bulayanyz? Dogrymy su edisihiniz indi? Utananyzokmy siz? Utanc diyen zady bilyanizmi ozi? Aslynda ahli zada nikin kodyny paylan gunakar. Iki uc adamyn ustund...

Dowamy »

512 35
Sorag-jogap, 3 months ago


Öwrüm. Birinji bölüm

Essalamaleykum Nexttm agzalary dostlar doganlar!!! Men ozimin Ilkinji "Owrim" atly durmushdan alynan mowzugymy sizin bilen paylashmakcy,elbetde bu mowzugy on okan agzalarymyz hem bardyr,shondada bu durmushy wakany okan adam gaytalap yene okasy gelyar we shonun ucin sizin bilen paylashmagy dogry bildim! Häzirki okajak bolýan wakalaryňyz hemmesi haky...

Dowamy »

480 18
Edebiýat, 3 months ago


Ari

Salam hormatly saytdaslar :) Gic yagsy gowmysynyz? Arman islap su wagt yadawlygy cykaryp otynyzmy?
Ari her biri sowgatly!
Sizede nesip etsin. Kir yuwujy serisdeleri satyn alyp utush gazananynyz barmy? Biz tarapda smartfon sagat, blendr, telefon utush gazananlar bar duyn bizden hem cykdy sowgat name sowgat cykandyr diyyaniz? Elbetde t...

Dowamy »

401 16
Täzelikler, 3 months ago


Endamyň tikenekleýän bolsa...

Endamyň tikenekleyan bolsa.
Kate endamyn jumsuldap gitmegi, derinin tikenek-tikenek bolmagy kop adama tanys duygudyr. Bu hadysa maydaja duwunjiklerin doreyandigi ucin halk arasynda "gaz derisi" diylip atlandyrylyar. Lukmancylykda seyle alamat "paresteziya" diyen at bilen bellidir. Ol seyle bolup gecyar: sac kökjagazlarynyn myşsalary periferi...

Dowamy »

229 2
Bilim, 3 months ago


Doglan günüň gutly bolsun Ladajyk! Uzak ýaşa :)

Doglan günüň gelen ynha ýyl geçip,
On sekiz ýaşyňa basypsyň gadam.
Geljekde haýsy kär bolsa ýoldaşyň,
Bolgun sen abraýly, il söýer adam.

Bolup mydam ene-ataň guwanjy,
Bolup doganlaryň arka daýanjy,
Dile getirip göwündäki buýsanjy,
Doglan günüň bilen gutlaýan seni!

Arzuwlar aýd...

Dowamy »

647 76
Täzelikler, 3 months ago


Söýgi syry(Mämmetgurban Mämmetgurbanow)

Söýgi syry
Oglan:
-Älem jahan läläm niçiksi gözel,
Şol gözellik içre seni göreýin.
Dünýäm, seň dünýäňe eýleýip bezeg,
Saňa Aýy, Güni sowgat bereýin.

Gyz:
-Şirin sözler dile gelýär joşup kän,
Ýöne heniz magşuk köňlün bilen ýok.
Aýy, Güni sowgat berýän aşyk kän,
Ýöne entek...

Dowamy »

200 4
Edebiýat, 3 months ago


Gülşirin Hanowadan goşgy.

* * *
Eý, sen Aýsyz gije, ýeke-täk gije,
Bilýän indi gaýtalanmaz bu pursat.
Wah, neneň razylyk berdikä dilim,
Ýarym gaýtmak üçin soranda rugsat?!

Eý, sen Aýsyz gije, ýeke-täk gije,
Şaýat bolduň syrlarymyň baryna.
Indi ýatlamalam geçip dur ýazga,
Hyýalymda,ylham bilen garyla.

Dowamy »

224 4
Edebiýat, 4 months ago


???

Ýaşamakda many näme??? Siziň pikiriňiz näme şu sorag boýunça?!
15.09.2021 22:38

Dowamy »

447 34
Sorag-jogap, 4 months ago


Gyssanmaň hemme zat ýerbe ýer bolar. Ahmedik97 ine gözleýän goşgyňyz.

Gün dogar aý dogar öz wagty bilen
Öz wagty gelende süýjar almalar
Başagaý durmuşda darykma kalbym
Gyssanma, hemme zat ýerbe ýer bolar!

Bir ömürde müň alada gaýgy bar
Adamlaryň garasy bar agy bar
Şükür, ýöne ähli zadyň çägi bar
Gyssanma, hemme zat ýerbe ýer bolar!

Bugdaýy suwars...

Dowamy »

275 4
Edebiýat, 4 months ago


Begler & Myahri "Ýekeje"

Begler & Myahri
Ýekeje Ulgamda.com
Begler:
Maña söýýän diý ýene-de ýene-de
Seniň söýgiň gerek ýekeje
Maňa söýýän diý ýene-de
Sende-de ýürek ýekeje

Myahri:
Maňa söýýän diý ýene-de ýene-de
Seniň söýgiň gerek ýekeje
Maňa söýýän diý ýene-de
Sende-de ýürek ýe...

Dowamy »

238 8
Täzelikler, 4 months ago


°°°°°

Ýagşylygyňy bilýän, bilmeýän bardyr...
Gadryň bilmeýäni ünsden düşürgin
Kimler senden bizar...
Gör kimler zardyr!
Adamlary saýgarmany başaryň.

Üns ber wagtyň kime sarp edýäniňi.
Ol seniň ynamyň ödäp bilermi?
Seniň etjek bolýan kömekleriňi,
Dogry düşünip...
Dogry kabul ede...

Dowamy »

227 12
Edebiýat, 4 months ago


Bu günki çat menden

Essalawmaleýkim!
Saglyk-gurguncylykmydyr?
K.Gurbannepesow:
"Salam hem modadan cykyar" diydinmi?
Hawa, kopelipdir ses-uynsuz salam.
Elini yetir-de gulagyn ýanna,
Arkayyn geciber, tamam, wessalam.

Tansynmy, dostunmy, gonsynmy, kimmi?
Hokmanmysmy ýanna dykylyp barmak.
Biperway kell...

Dowamy »

743 98
Sorag-jogap, 4 months ago


Lebabym!!!

☆LEBABYM☆
Jeýhun derýa joşup suwun akdyrar,
Mertden gaýdar aslyň seniň Lebabym,
Gözelligiň gaýta-gaýta bakdyrar,
Köp şahyrlar ýazdy waspyň Lebabym.

Sähralaryň baglaryň bar Erem baglardan kemsiz,
Tebigatyňa görk berýän çölleriň bar Lebabym.
Taýy ýok seň gözelligiň oldur älemde deňsiz,
T...

Dowamy »

278 12
Edebiýat, 4 months ago


Om shanti Om

Su kinony gormedik adam yok bolsa gerek. Шахрух Хан ве Дипика Падуконе bash rolda sular.
Indi sol kinony gorenleriniz name bolyanyny bilyansiniz. Oglan gowy goryar yone gyz basga birini gowy goryar (Mukeshi) yone gyzam oldurilyar oglanam we nace yyldan son yene dogulyar. We sol onki bolan zatlary goryar. Hindiler seyle zatlara ynanyar 7alem...

Dowamy »

497 34
Sorag-jogap, 4 months ago


Pegasyň toýy (Degişme)

Ilki bilen gic yagsy gadyrdanlar iki gunden bari Jeksparro bilen maslahatlasyp diyen yaly gosgy doretdik has dogrusy Jeksparro koprak zahmet cekdi. Hayysymy yykman bileje eden doreden gosgynyz ucin ayratyn minnetdar Jeksparro!
Yene bir zat ady agzalmadyk agzalar bagyslan adynyzy ulanylmany ucin :( Gaty gormersinizda seylerak boldy. Indem es...

Dowamy »

575 39
Edebiýat, 4 months ago


Durmuş gurmak bir gezek...

Durmuş gurmak bir gezek...
Ynsan kamillik yasyna yeteninden sonra ozune omurlik tay gozlap baslayar.
Yigitlerin kopusi owadan gyzlaryn ysgynda. Elbetde, gozel kesp adamlary bezeyar. Yone menin pikirimce, durmuşda özune omurlik hemra edinjek gyzyn dine dasky kesbinin owadan bolmagy yeterlik dal.
Kawagt synpdaslarymyz bolup çäre...

Dowamy »

501 51
Sorag-jogap, 4 months ago


Käbäm!

Käbäm
Gel sen dünýäm, sypa başym,
Mähriňe suwsadym, eje!
Çolarypdyr degre-daşym,
Mähriňe suwsadym, eje!

Hüwdüleriňi diňläp, diňläp,
Ýürek sesim bilmen gizläp,
Söý meni ýene ezizläp,
Mähriňe suwsadym, eje!

Ýürek sygman gursagyma,
Käte-käte batýan gama,
Janym...

Dowamy »

162 3
Edebiýat, 4 months ago


Hal we meñ bilen baglanyşykly yrymlar

Hal we meň bilen baglanyşykly yrymlar!
Agzy hally-aşa ýakyn.
Barmagy hally-bagtly💞
Bilegi hally-aldawçy.
Bili hally-dinçi.
Burny👃 hally-batyr.
Gabagy hally-wepaly.
Garny hally-gezegen🚶‍♂️
Gaşy hally-gabanjañ.
Gözi 👁hally-gadyrly!
Gözüniň gapdaly hally -gaharjañ😡
Ýokarky do...

Dowamy »

480 21
Täzelikler, 4 months ago