Altynjy gat (hekaya) dowamy

Oglumyn bu sozlerinden son, ozume erk edip bilman, ony bagryma basardym-da, sessiz,aglardym.
Bir muddet seyle yasadyk. Oglum indi ulalypdy. Wagtal-wagtal onun bilen birlikde ejesinin guburyna zyyarata giderdik. Sonda ol ozuni uly adamlar yaly alyp barardy. Eglip, ejesinin mazaryny oper, sonra-da ellerini dosune goyup, oylara cumup, gozlerin...

Dowamy »

294 4
Edebiýat, 7 months ago


Barlykdaky iñ esasy zat söýgi.

Megerem, dunyade soygi zerarly tolgunyp gormedik adam yok bolsa gerek. "Soýgini nadip gazanmaly we goramaly?" Yasan yasyna garamazdan, enceme adamlar bu sowal bilen gyzyklanyarlar. Söýgi-bu hemmelerin arzuwy. Eysem, sahsy gatnasyklardan bagtly adamlar kopmuka? Muny ynam bilen "az" diyip aydyp bolar.
Bu nahili beyle bolyar? Bir tarapdan, caga...

Dowamy »

232 3
Edebiýat, 7 months ago


Altynjy gat (hekaya)

Altynjy gat (Hekaýa).
Aýalymyñ dünýäsini täzelänine iki ýyl bolupdy. Onuñ ýogalan ýyly oglumyz Selim ýedi ýaşyndady, birinji synpda okaýardy. Enesiniń ölümi çaga juda erbet täsir edipdi, bu aýralyga hiç öwrenişip bilenokdy. Her gün ýarygije ukudan oýanyp, aglaý-aglaý enesini çagyryp, bagryma gan öýdürerdi.
Şeýle wagtlarda oglumy gujag...

Dowamy »

328 6
Edebiýat, 7 months ago


Janly we jansyz organizm

Janly we jansyz organizmler bir-birinden nahili tapawutlanyar? Yagny jansyz nahili janly organizm nahili. Meselem janly organizm osyar we s.m. Sanasan kan sizin jogaplarynyz nali? A jansyz organizm nahili?
Ahli janly organizmler jansyz 6 elementden duryar. Olar C(uglerod), H(wodorod),O(kislorod), N(azot), S(сера-kukurt). Nadip jansyz elemen...

Dowamy »

273 10
Sorag-jogap, 7 months ago


Pişikler barada. BASLEŞIK UCIN

1.Pisikler murtjagazlary bilen das-toweregindaki bolup gecyan hereketleri sonky dereje duyyar.
2.Pisikler gunun 1/3bolegini ozuni tamizlemek bilen geciryar.
3.Pisikler 100 durli ses, it bolsa 10 durli ses cykaryp bilyar.
4.Pisikler sizin sesinizden nahili gurleyaninizi bilyar. Meselem sizin gaharlanyp gurleyaninizi bilyar.

Dowamy »

427 13
Täzelikler, 8 months ago


Goşgynyñ ady yadyma düşenok

Ejesi nesihat berdi zürÿada
Kebelegim hergiz ucmagyn oda.
Emma kebelejik gulak salmady,
Ejesiniñ nesihatyn almady

Pysyr-pysyr edip, geçdi her ÿana
Yşygyñ daşynda boldy perwana.
Ejesi gygyrÿar bolup ot-elek,
Ägä bol ot gorkulydyr kebelek.

Joşup huruç alÿar hyjuwly yaş gan,
...

Dowamy »

273 2
Edebiýat, 8 months ago


BÄSLEŞIK ÜÇIN. Gyzlar barada

1.Gyzlar bilen bile wagtyn ic gysmayar.
2.Olaryn ysy yakymly(saclary, duhilary...).
3.Depderini yazyp beryarler.
4.Az iyyarler(bu jubimize peydaly).
5.Icenoklar, cekenoklar(bu has peydaly).
6.Asylly, akylly, suyji sozli.
7.Suyjuje cagalary dunya indiryarler.
8.Olary begendirmek ansat, gul sowgat etme...

Dowamy »

805 72
Täzelikler, 8 months ago


Durmus bilen bagly tymsallar. Basleshik ucin

Bagt öz eliñde
Yaradan adamy toyundan yasapdyr. Yasap gutardym diyende, ulanylmadyk bir bolejik palcygyn galandygyna gozi dusupdir.
-Indi bujagaz palcykdan sana name yasap bereyin?-diyip, Yaradan adamdan sorapdyr. Onda adam:
-Mana bagt yasap beray-diyipdir.
Yaradan hic hili jogap berman, galan bir bolejik palcygy onun el...

Dowamy »

230 2
Täzelikler, 8 months ago


Sen garrama eje!!!

Ynsan yuregine yakyn duygulara gayta-gayta dolananyny ozi-de duyman galyan eken. Ynha, men bu gun ozumden biygtyyar yene-de sen hakdaky oy-pikirlere berlenimi duyman galdym...
Senin bilen tutus dunyam nurlanyar, kabam! Bijame dusen satlygymy ya-da unjimi sana aydyp, yenleyarin. Gyzyldan gymmatly maslahatlaryny ozume hemra edinip, yene-de yol...

Dowamy »

336 18
Täzelikler, 8 months ago


Bes eday indi hayys Yashalym

Su gun sayta gelip isim dine senin acan bolmajak mowzuklaryny pozma boldy. Ahlisini menden basga agzalar hem bar komek eden pozyas inda boldy Hudaya sukur diyip saytdan cykyan yene giryan yene yashalymyn bolmajak mowzuklary. Sen yaly adamy nadip yer goterip yor men sona hayran. Bular yalam ici gara bolsa boljak eken. Alyp bilmedik aryn bar yaly gel...

Dowamy »

378 12
Täzelikler, 8 months ago


Gözellik we betnyşanlyk.

Bir gun gozellik we betnysanlyk denizin kenarynda bir-birine dus geldi. Ikisi gurlesip denize girmek ucin ylalasdylar. Egin-esiklerini cykaryp, denizde yuzmage basladylar. Biraz wagtdan son betnysanlyk denizin kenaryna cykyp, gozelligin esiklerini geyip yoluna dowam etdi...
Son gozellik hem deniz kenaryna cykdy emma esiklerini tapmady. Ol es...

Dowamy »

356 5
Edebiýat, 8 months ago


Doglan günüñ bilen!!!!

Salam talyplar.comyn agzalary bu gun yene bir saytymyzdaky agzamyzyn doglan guni eken. Sohbet Abdullayew doglan gununiz gutly bolsun uzak yas bagtly durmus arzuw edyan. Yureginizde beslan arzuwlarynyza yetin! Dine ustunlik yaranynyz bolsun. Masgalanyza at-abrayly oglan bolup yetisin!!!!
30.03.2021 9:58

Dowamy »

395 16
Täzelikler, 9 months ago


Doglan guniniz bilen Pegas☺

Doglan guniniz bilen gutlayan Sapa aga islerinizde ustunlik arzuw edyan. Yasynyz uzyn gorjeginiz gowylyk bolsun. Taze yasynyz hem gutly bolsun. Вы лучший истинный мужчина! Я вас желаю удачи, любви, счастье 🎉🎉🎉 Menden size kicijik sowgat🎁 Sapa aga 🎂 Elmydama gulup gezin.
30.03.2021 0:00

Dowamy »

466 22
Täzelikler, 9 months ago


Kitap bolsun baş dostuñ...

Suyji bolyar ekip iysen, manlay derin dokup iysen! (Kayum Tanrygulyyew, "Igde").
~~~
Esasy zat-ynam. Ynansan, ahli zat gowy bolar. Hatda oz pikir edisinden hem gowy bolar. (Mark Twen, "Tom Soyerin basdan gecirenleri").
~~~
Ozune baha bermek, beylekilere baha bermekden has kyndyr. Eger-de ozune dogry baha berip bilsen, di...

Dowamy »

417 3
Edebiýat, 9 months ago


"Dogan dogana gerek..."

Aradan ence yyl gecen hem bolsa, dademin uly ayal dogany Ogulbibi ejekemin dilinden hali-sindi esiden:"Dogan dogana gerek, dogansyz dunya biderek" diyen sozleri hazirem gulagymda yanlanyp dur.
Dadem dagy uc dogan. Orazbibi olaryn korpesi. Bular ene-atadan ir yetim galyarlar. Dadem kawagtlar:"Bizin duldegsir gonsymyz rus ayalydy. Ejemin hacan...

Dowamy »

367 1
Edebiýat, 9 months ago


Doglan günüñ bilen!!!!

Salam www.talyplar.comyn agzalary gich yagsy bu gun saytymyzdaky Mr_arsen yagny Arslanyn doglan guni. Doglan gunun gutly bolsun uzak yasa gorjegin gowylyk bolsun yeneki yylarda hem bileje gutlarys diyip umyt edyan. Isinde, okuwynda ustunlik arzuw edyan. Guller yuzune hic wagt solmasyn. Taze yasyn gutly bolsun. Esasy janynyn sag bolsun ejen-kakana w...

Dowamy »

433 29
Täzelikler, 10 months ago


Soraglar

1.Yuz yyllyk urus nacenji yylda bolyar?
2."Пришельцы" kinosynyn rejisyory kim?
3."Menin dostum Melegus" powestinin awtory?
4.Biologiya adalgasy nacenji yylda kim tarapyndan ylma girizildi?
5.Oguz hanyn weziri kim?
6.Despicable me-Гадкий я yagny minions multiserialy haysy yurdun multiserialy?
7."Ну, погоди"...

Dowamy »

463 18
Sorag-jogap, 10 months ago


Komek edin!!!

Telefonyn yuzunde kody bardy son sol kody acjak bolup synanysyp su yagdaya getiripdirler name edip bolya komek edin agzalar

Dowamy »

685 54
Sorag-jogap, 10 months ago


Mährijemal(Nowella)3#

Men muny sana birmahal aytmalydym, yone wagt geler, hemme zat oz-ozunden yerbe-yer bolar oytdum. Men hazir, su pursatda meselani ozumin cozmelidigime dusundim-diyende, Mahrijemalyn elinden tasdanam telefony gacypdy. Ol yene ozuni dursap, dinlemegini dowam etdi.
-Mahrijamal, yadyna dusyarmi-dusmeyarmi bilmedim, mekdepde okayan mahallarymyz bi...

Dowamy »

351 2
Edebiýat, 10 months ago


Dunyanin hereketi bilimdir

Öñ bir zaman gündiz eli çyraly
Köçe bilen baryar eken bir adam
Öñünden bir kisi çykyp diýenmiş:
"Seniñ bolup ýörşiň nähilow adam?"

Sen näme gözleýäň diýip soranda:
"Men adam gözleýän" diýenmiş garry
Biz nä adam dälmi ötegçi
O niçik adamyşyn bizlerden gaýry

Meniň agtarýanym bili...

Dowamy »

373 12
Edebiýat, 10 months ago


Mährijemal(Nowella)2#

Dowran gullukdan gelyanca, Mahrijemal su pikir bilenem gezdi. Ol mekdebi tamamlap, oz obalaryndaky cagalar bagyna ise baslady. Ahyry:"Dowran gullugyny gutaryp gelipdir" diyen hos habaram geldi. Gullukdab geleninden son, Dowran kamahal Mahrijemalyn isleyan cagalar bagyna gelyardi. Bu yerde onun dosty Mergenem isleyardi. Mergenin yokary okuw mekdeple...

Dowamy »

419 6
Edebiýat, 10 months ago


Azajyk gija galdym gutlamak ucin!!!

Salam ahlinize ayratynam gyz agzalarymyza!! Islerim sebapli girip bilmedim. Saytdaky gyz agzalarymyzy yagny: @yekejam, @Natanys adam, @Arzuwum, @Arslanova.L, @Ailara, @Nirvana, @Manikarnika, @Lagly, @Aygul Nuralyyewa, @kalbynur, @Ulugyz, @Bibish, @Yalnyz, @Wonderful, @Korolewa, @Aysenem92, @Nowca90, @Lukman_Gyz, @Men_Ve_Sen ahlinizi gyzgyn gutlayan...

Dowamy »

416 30
Täzelikler, 10 months ago


Mahrijemal(Nowella)

Mahrijemal aynanyn onunde ozune timar berip oturanam bolsa, hereketleri gowunli-gowunsizdi. Su toya onun asla gidesi gelenokdy, yone jorasy Jemal:"Name boldy gyz, sana? On-a obamyzda toy bolsa, menden ondedin. Ya menden bir zady gaty gordunmi, toya menin bilen gidesin gelenokmy?" diyip, el telefonyndan janygyp duranson, bialac jorasynyn gowni ucin...

Dowamy »

446 16
Edebiýat, 10 months ago


Bu name zat

Kim bilya suny????

Dowamy »

674 36
Täzelikler, 10 months ago


Leylisaç

Ata-babalarymyz tarapyndan ir dowurlerden bari peydalanylyp gelinyan, ady rowayatlara giren osumliklerin biri sowutdir(tal).Sowutlerin arasynda ir dowurlerden bari kop ekilyan gornusinin biri hem leylisacdyr. Sowudin bu gornusinin name sebapden basyny asak salap, aglayan yaly gamgyn halda oturany barada iki hili rowayat bar. Rowayatda aydylysyna go...

Dowamy »

383 8
Edebiýat, 10 months ago