Dunyanin hereketi bilimdir

Öñ bir zaman gündiz eli çyraly
Köçe bilen baryar eken bir adam
Öñünden bir kisi çykyp diýenmiş:
"Seniñ bolup ýörşiň nähilow adam?"

Sen näme gözleýäň diýip soranda:
"Men adam gözleýän" diýenmiş garry
Biz nä adam dälmi ötegçi
O niçik adamyşyn bizlerden gaýry

Meniň agtarýanym bili...

Dowamy »

715 12
Edebiýat, 1 year ago


Mährijemal(Nowella)2#

Dowran gullukdan gelyanca, Mahrijemal su pikir bilenem gezdi. Ol mekdebi tamamlap, oz obalaryndaky cagalar bagyna ise baslady. Ahyry:"Dowran gullugyny gutaryp gelipdir" diyen hos habaram geldi. Gullukdab geleninden son, Dowran kamahal Mahrijemalyn isleyan cagalar bagyna gelyardi. Bu yerde onun dosty Mergenem isleyardi. Mergenin yokary okuw mekdeple...

Dowamy »

554 6
Edebiýat, 1 year ago


Azajyk gija galdym gutlamak ucin!!!

Salam ahlinize ayratynam gyz agzalarymyza!! Islerim sebapli girip bilmedim. Saytdaky gyz agzalarymyzy yagny: @yekejam, @Natanys adam, @Arzuwum, @Arslanova.L, @Ailara, @Nirvana, @Manikarnika, @Lagly, @Aygul Nuralyyewa, @kalbynur, @Ulugyz, @Bibish, @Yalnyz, @Wonderful, @Korolewa, @Aysenem92, @Nowca90, @Lukman_Gyz, @Men_Ve_Sen ahlinizi gyzgyn gutlayan...

Dowamy »

543 30
Täzelikler, 1 year ago


Mahrijemal(Nowella)

Mahrijemal aynanyn onunde ozune timar berip oturanam bolsa, hereketleri gowunli-gowunsizdi. Su toya onun asla gidesi gelenokdy, yone jorasy Jemal:"Name boldy gyz, sana? On-a obamyzda toy bolsa, menden ondedin. Ya menden bir zady gaty gordunmi, toya menin bilen gidesin gelenokmy?" diyip, el telefonyndan janygyp duranson, bialac jorasynyn gowni ucin...

Dowamy »

566 16
Edebiýat, 1 year ago


Bu name zat

Kim bilya suny????

Dowamy »

823 36
Täzelikler, 1 year ago


Leylisaç

Ata-babalarymyz tarapyndan ir dowurlerden bari peydalanylyp gelinyan, ady rowayatlara giren osumliklerin biri sowutdir(tal).Sowutlerin arasynda ir dowurlerden bari kop ekilyan gornusinin biri hem leylisacdyr. Sowudin bu gornusinin name sebapden basyny asak salap, aglayan yaly gamgyn halda oturany barada iki hili rowayat bar. Rowayatda aydylysyna go...

Dowamy »

523 8
Edebiýat, 1 year ago


Gyzlar

Gyz diyende goz one geler ajap ter gunca,
Goya yazyn guli dey, her guncasy bir parca,
Dunyade bar gozellik, hey, bolarmy gyz, sence,
Mertebesi belentde, ak pamykdan pak gyzlar.

Dal kamata geliser, geyende durli lybas,
Mylayym, hos gylygyn, gorenler eder howes,
Meger ejenden gecen, gozellik sana mira...

Dowamy »

539 4
Edebiýat, 1 year ago


Ol indi dine yatlamalarda yasayar 2#

Wagt diyeninem gecip durdy. Masgalada dokuzynjy caga bolamson, ejem-kakam eyyam garrylyk mecesindedeiler. Olar meninem tizrak manlayymyn acylanyny kem gorenokdylar. Ejem halasyan oglanymyn bar-yoklygy bilen gayta-gayta gyzyklanardy. Menden jogap bolmanson, ahyr olar garyndas oglanlaryn birine guda boldular. On tanap-bilip yoren oglanym bolanson, du...

Dowamy »

632 22
Edebiýat, 1 year ago


Ol indi dine yatlamalarda yasayar 1#

Okuwcy wagtymyz ceper eserleri kop okardym. Durmusy eserleri okanymda asyk-magsuklaryn biri-birlerine gowusmadyk halatynda:"Soygusi gursagynda garrady" diyen jumla kop gabat gelerdim.
Yone soyginin gursakda nadip garrap biljekdigine akyl yetirip bilmeyardim. Durmus bu jumlanin manysyny mana anryÿany bilen ayan etdi. Pasmadyk soyginin yyllar...

Dowamy »

590 5
Edebiýat, 1 year ago


Bahar gelipdir

Baglar pyntyk yaryp, acyp gullerin,
Begres yasyl dona burenip collerin.
Heyjana getirip, ulus-illerin,
Busluk, bizin ile bahar gelipdir!

Bilbil perwaz urup, gulun yskynda,
Gosa ganat yayyp, konul kosgunde.
Ysky paylap gulaleklen muskunde,
Busluk, bizin ile bahar gelipdir!

Her o...

Dowamy »

549 16
Edebiýat, 1 year ago


Iciniz gysyarmy gelin suratlary gorup yylgyralyn!

21:30

Dowamy »

1074 7
Täzelikler, 1 year ago


Sizin yrym barada pikiriniz nahili?

Turkmenlerde birnace yrymlar bar yone sona ynanyanlaram bar ynanmayanlaram. Men yrymlara ynanyan ozumin bilyan yrymlarym subse dik durmaly dal ony hokman yerde yatyryp goymaly. Ayagyn bilen elin dyrnaklaryny bir gunde almaly dal. Kul bilen oyin musoryny bir gunde dokmeli dal. Sebabi men mamam bir gezek su barada bolan wakany aydyp berdi. Obada toy...

Dowamy »

1102 61
Sorag-jogap, 1 year ago


Umumy soraglar hany kim bilmesek

1)Oz ozi sagalyp gitmage ukyby bolmadyk adam synasy?
2)Ginnesin rekordlar kitaby nacenji yylda cap edilyar?
3)Tagtsyz soltan kim?
4)Nacenji asyr kosmosy ozlesdirmegin asyry boldy?
5)Ilkinji renkli fotosurat nacenji yylda oylanyp tapyldy?
6)Elektrik cyrany oylap tapan kim?
7)Ilkinji tomusky olimpiada oyunlar...

Dowamy »

705 28
Sorag-jogap, 1 year ago


Atyr ulanmagyn usullary

1)Atyryn ya-da parfyumeriyanyn hosboy ysyny uzak saklamak ucin olary salkyn yerde goymak maslahat berilyar. Bu serisdeler hammamda, gyzgyn ya-da cygly yerde saklanan yagdayynda olaryn ys berijilik ukyby yitip biler we sepineninizde az wagt saklanar.
2)Eger atyryn yakymly ysynyn uzak wagtlap saklanmagyny isleseniz onda olary gan damarlarynyn...

Dowamy »

537 5
Täzelikler, 1 year ago


Ertirlik barada kabir maglumatlar

1.Hunarmenlerin pikirine gora, in peydaly ertirlik-inlislerinki, in calt tayyar bolyan ertirlik-amerkanlarynky, seyle-de in suyji tagamly ertirlik fransuzlarynky hasaplanylyar.
2.Diyetetika ylmy her gun ir bilen bir bulgur suw, cay ya-da sireli suwy icmegi maslahat beryar. Suwuklyk bedenin oyanmagyna we iymitin gowy sindirilmegine komek edya...

Dowamy »

547 12
Täzelikler, 1 year ago


Haýyş su aydymyn adyny bilyan bar bolsa komek edin!!!

Sozleri:
Yalnysdym yene yalnysdym
Yalnysdym yolumdan adasdym
Yalnysdym yene yarasdym
Sonda-da satlyk.....

Ilki gurlesip baslap oturdi dowrany
Ikimize yarayardy elbetde mart ayy
Aprel ....
May geldi yylady gujagna dolady

Ikimize bagtly .....
Yylymly mahirli eller...

Dowamy »

598 11
Sorag-jogap, 1 year ago


Birazajyk ýylgyralyň

Biri masyn surip baryaka ony Gai saklaya...
Gai:siz ahli duzgunleri berjay edip sureniniz ucin men size 100manat berjek.
Suriji:Oho sagbol prawamy alaryn.
Gai: Siz prawasyzmy???
Ayaly:Way ony dinleman ol icgili wagty seyle samsyk gurleyar.
Gai:Hem prawasyz hem icgilimi???
Ayalyn ejesi:Men aytdyma ogurlanan...

Dowamy »

664 10
Täzelikler, 1 year ago


Lukman Hekimin maslahatlary

1.Gundiz uklamagy endik edinen adamlar ondan birbada dal-de, kem-kemden el cekmelidirler. Ilki sag gapdalyna, son cepine agdarylyp yatanynda organizm guyc toplayar. Yuzin yatyp uklamak asgazanyn iymit sindirisine yardam edyar. Arkan yatyp uklamak zyyanlydyr.
2.Copantelpegi gaynadyp icsen, kelleagryny, sarygetirmani, yadawlygy we gakylyk gelm...

Dowamy »

637 13
Täzelikler, 1 year ago


Peýdaly maslahatlar

1.Eger taze alan ayakgabynyz ayagynyzy gysyan bolsa, onda ayakgabyn icine cyglanan kagyzy dykyz edip salyp goyun. Az wagt gecenden son kagyzy ayryp, ayakgaby guratmaly. Bu ayakgabyn ginemegine getirer.
2.Limony suwly banka salyp, bankanyn suwuny gunde 1-2 gezek calyssanyz ony uzak wagtlap ter saklap bilersiniz.
3.Yumurtgany sowadyjyda...

Dowamy »

574 10
Täzelikler, 1 year ago


Görmegeý ýigitde, owadan gyzda

Juwanlygyn bahar-yazyny gordum,
Gormegey yigitde, owadan gyzda.
Yaşlygymyzyn edil ozuni gordum,
Gormegey yigitde, owadan gyzda.

Özümin gur gaea sacymy gordum,
Senin al oymeli basynyz gordum,
On yedi-on sekiz yaşymy gordum,
Gormegey yigitde, owadan gyzda.

Miyeser Gun bilen Aý go...

Dowamy »

601 26
Edebiýat, 1 year ago


Soygi setirleri

1)Söýgi-tebigatyn in payhasly acysy. Sebabi soyyan adam oz etmeli borjuny ansatlyk bilen yerine yetiryar.
2)Söýgi-bir yurekden ozge bir yurege baryan goni we in gysga yol.
3)Söýgi-gereginden artyk zady berip bolmayan yeke-tak duygurdyr.
4)Söýýän yuregin suyji urgusy bilen Yer yuzunin hic bir sazy denlesip bilmez.
6)Söýgi...

Dowamy »

807 15
Täzelikler, 1 year ago


Durmusy pelsepeler

1)Adam gowy ya-da erbet bolup dogulmayar. Yone biz sonundan alan terbiyamize gora,gowulyga ya-da erbetlige tarap ozgeryaris.
2)Akan suwy,gecen wagty,dokulen abraýy yzyna gaýtaryp bolanok.
3)Üstünlik yzygiderli,soňsuz synanyşyklaryň netijesidir.
4)Sen özüňi kim saýsaň-da, durmuş seniň hiç kimdigiňi iru-giç subut edip, boýnuňa go...

Dowamy »

451 3
Täzelikler, 1 year ago


Bilmedim

Söwer ýary görmekligem kyn boldy,
Dost haýsydyr,duşman haýsy bilmedim
Ajyz başym şum rakyba syn boldy,
Edep haýsy, erkan haýsy bilmedim.

Aşna bolmak her namarda aýypdyr,
Jan almaga jellat donun geýipdir,
Ak ýüzüne gara zülpün ýaýypdyr,
Gülşen haýsy, gülzar haýsy bilmedim.

Ozaly...

Dowamy »

451 7
Edebiýat, 1 year ago


Bu gyzlary aytma sen! (yarym degismeli hakykat)

Oglanlarda yaly ary,
Bu gyzlary aytma sen!
Piñine dal asyk zary,
Bu gyzlary aytma sen!

Ne gunlere salajakdyr,
Gozun-basyn aylajakdyr,
Yigit gowsun saylajakdyr,
Bu gyzlary aytma sen!

Duymajagam duydurarlar,
Diymejegem diydirerler,
Soymejegem soydurerler,
Bu...

Dowamy »

505 8
Edebiýat, 1 year ago


Biler bolsanyz...

1)Cagalaryn ahlisi doglanda calymtyk gok gozli dogulyarlar. Goz iki yyldan son, hakyky renkine gelyar.
2)Yasyl gozli adamlar az gabat gelyar.Dunya boyunca dine 2% ilatyn gozi yasyl renkdedir.
3)Gozyaslar islan mahalyn damyar. Emma muna garamazdan,biz az aglayarys. Meselem,ayallar 1yylyn dowamynda ortaca hasap bilen 47, erkek kisiler 7...

Dowamy »

521 6
Täzelikler, 1 year ago