Doglan günüň gelen ynha ýyl geçip,
On sekiz ýaşyňa basypsyň gadam.
Geljekde haýsy kär bolsa ýoldaşyň,
Bolgun sen abraýly, il söýer adam.

Bolup mydam ene-ataň guwanjy,
Bolup doganlaryň arka daýanjy,
Dile getirip göwündäki buýsanjy,
Doglan günüň bilen gutlaýan seni!

Arzuwlar aýdylar bu bagtly günüň,
Şatlyga beslensin goý bütin ömrüň,
Bagtdan ýaňa mydam dok bolsun göwnüň,
Etjek arzuwlarym kän saňa bu gün!
Dünýädäki iň bagtly ýigitleriň biri bol Ensallah. Uzak yaşa Antonjyk :) Dünýädäki ähli gyzlaryň arzuw edýän ýigidi bol :D Bagtyňa ýetmek nesip etsin göwnüňdäki yaly gyzy almak hem ;) Esasy arzuwym janyň sag bolsun Kakajan!!! Ejeňe kakaňa wepaly ogul bol. Iyki doğdun iyki varsin en iyi arkadasim :)
Begenmek saňa gelişer, begendirmek bize :D Sen çok tatlisin ne kadar iy kalbin var senin ya Allahim gönlüne göre kalbine göre versin.
Шуточное письмо! Sen üçin :D
Когда читаешь это письмо улыбнись. Твой улыбок мне напоминает калошу шестидесятого размера :0 Sen üçin terjimesi haçanda şu haty okaýan wagtyň ýylgyr. Sebäbi seniň ýylgyrşyn maňa 60 razmerly kaloşy yatladyar :)
Bu sözler senin ýylgyrmagyň üçindi gaty görme. Şu haty okaýan wagtyň ýylgyrýan bolsaň şol ýylgyrşyn seni hiç wagt terk etmesin. Saýtdaky ýaly degişgen bol we güller ýüzüň solmasyn:)
С днём рождения желаю тебе самого прекрасного в этой жизнь. Успех, удачи во всём.Сегодня твой день живи его так что бы было приятно споминать в будущем... Урааааа Happy brithday @Ladakalina

Bu gutlagymam menden sana yadygarlik bolsun!
Seyle gowy arzuwlary dilemek bilen
Şirhanowa G...
22.09.2021 0:00

Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir