Ýönekeý Ynsan Men... 🍃🍁

Ýönekeý Ynsan Men...🍃🍁
Ýönekeý ynsan men, artyk ýerim ýok,
Wyźdan hem ynsap men, altyn-zerim ýok,
Allahyma şükür göwnim-garnym dok,
Şükür bendesine elim seremok.

Şükür etýän, ýaman ýere giremok,
Şükür etýän, halal ýoldan iýremok,
Şükür etýän Allahyma ýüz kerem,
Ýuwaş-ýuwaş ýöräp barýan...

Dowamy »

214 2
Edebiýat, 4 months ago


***

***
Хич бир ерде таналмаз
Адын сорун билинмез
Саламынам алынмаз
Сенин пулун болмаса

Йуз бермез доган дост яр
Не аклын абрайын бар
Дине кемин гориняр
Сенин пулун болмаса

Эден ишин горинмез
Коплукде йуз берилмез
Кеселлесен соралмаз
Сенин пулун болмаса...

Dowamy »

355 21
Edebiýat, 4 months ago


Bir bakyşda söýgä ynanýaňyzmy?

Bir bakyşda söýgä ynanýaňyzmy?
Ynsan ruhyýetini ylmy taýdan öwrenen gadymyýet alymlary ilkinji garaýyşda söýginiň döremeýändigini bir agyzdan ykrar edýärler.
Söýginiň söýgi derejesine ýetmegi üçin birnäçe menziller gerek. Käbir alymlaryň aýtmagyna görä, ilkinji garaýyşda söýgi däl-de, höwes, meýil, daşky görküne bolan gyzyklanma we oň...

Dowamy »

303 13
Täzelikler, 4 months ago


Su gosgy yadynyza dusyarmi?

Şu gosgy
yadynyza dusyarmi? Menin gapjyk tapysym.
Suwa duseyin diyip,
Baryan wagtym ylgapjyk,
Tapdym yolun ugrundan
Ici doly pul gapjyk.

Futbol oynarym yaly,
Pokgi alayyn diydim.
Gawun dilerim yaly,
Cakgy alayyn diydim.

Yazda geyerim yaly,
Cepek alayyn diyd...

Dowamy »

278 8
Edebiýat, 4 months ago


Живите дружно

Öýke etmäliň
Men size ýüzlenýän eziz halaýyk,
Geliň, bir-birekden öýke etmäliň.
Őýke jan saglygna zyýandyr-zyýan,
Geliň, bir-birekden öýke etmäliň.

Ýagşynyň, ýamanyň içinde hasap,
Belki, bir bijaý söz-tötäni bir zat.
Jogap berjek bolup durmalyň dyzap,
Geliň, bir-birekden öýke etmäliň.<...

Dowamy »

189 3
Edebiýat, 5 months ago


WONDERFULL GOWYJA EDIP OKAŇ!

Blog hijine degishli dal. Okamañ!
Hudayyn men manlayyma yazan yazgydy hich kime yazylmasyn! Hakykatdanam yazgyt diyilyan adalga chyn bolsa, bar bolsa, shu zatlaram men manlayyma yazan bolsa, onda ol hakykatdanam zalym we adalatsyzdyr... Mana derek bashga biri bolan bolsa bir wagt chydaman olup giderdi...
Ey Gudraty guychli Allahym! Na...

Dowamy »

665 50
Täzelikler, 5 months ago


Gaýtalanma (Kakamyrat Rejebow)

Gaýtalanma (Kakamyrat Rejebow)
Hiç ýadymdan çykanok...
Oglanjykdym ýaňy ýedi ýaşlyja.
Uzyn gije ýat tutup bir goşgujyk.
Gitdim men Täze ýyl dabarasyna,
Säher bile...
Deň-duşlarma goşulşyp.

Köplük başym aýladymy, bilmedim,
Nobat maňa ýeteninde, niçikmi,
Setir-set...

Dowamy »

265 5
Edebiýat, 5 months ago


Peydaly maslahatlar (Gok cay barada)

Peýdaly maslahatlar (gök çaý barada)
1.Demini alan sowuk cay bilen yuzunizi yuwsanyz, yuzuniz nurlanar.
£££
2.Gury caýy mazaly owradyp, ezip, ony ýanan ýeriňize ýapsanyz, ýarany tiz bitiryar.
£££
3.Unutmaň! Dermanlary dine suw bilen icmelidir. Çünki derman cay bilen içilende, ol eremeýän birlesmeleri emele getirya...

Dowamy »

529 12
Bilim, 5 months ago


Ýaňyltmaçda ýalňyşmaň!

Ýaňyltmaçda ýalňyşmaň!
Ay, bujagaz copun tursumtyljadygyny.
°°°
Bir towsan ýapa ýarmashmakcy boldy, yzy bilen menem ýapa yarmasmakcy boldum.
°°°
Bu uzum tursumtylja uzum, tursumtylja bolsa-da, suyjumtilje uzum.
°°°
Ol tekjede mäş bar, bu tekjede das bar, mäşleşseň mäşleşjek, daşlaşsaň daşlaşjak.

Dowamy »

443 27
Edebiýat, 5 months ago


Goşgy!!!

Ýaradan ýaratmyş dagyň dumanyn,
A sen nädip peýda bolduň Gülçeşme?
Şar gara gözleriň ,apy tupanmy!
Suw gyzymy, perimi sen Gülçeşme?

Gyzlaryň içinde saýlanar keşbiň,
Hat-ýazuwmy, dokma-darakmy kesbiň,
Görenleriň ýürek-bagryny kesdiň,
Tebigata täsinlik sen Gülçeşme!

Serwi boýuň,...

Dowamy »

374 16
Edebiýat, 5 months ago


Siz name ederdiňiz?

Bagt name? Bu sowala her kim ozuce dusunyar, ozuce jogap beryar. Menin pikirimce, adamyn jany sag, kalby rahat, durmusy asuda bolsa, sol in uly bagtdyr. Her bir adam omrunde kop arzuw-hyýallara beslenyar we solara yetmek ucin yasayar. Emma, bu arzuwlara yetmek ucin durmus synaglaryny yenip gecmeli bolyar.
Synpdasym Selbi bilen mana lukmancyl...

Dowamy »

439 14
Sorag-jogap, 5 months ago


Burundan gan akanda.

Hazirki wagtda howanyn cenden aşa gyzyanlygy sebapli kellanden gun gecen yagdayynda burnundan gan akma bolup gecyar. Sonda edilmeli zatlary size yetirmek isleyan
Burundan gan akanda kellani arkan atmaly.
Nädogry.
Seyle hadysa yuze cykanda kellani arkan atsan, gan bokurdaga tarap akar. Bu yagdayda ol gyzylodege, dem alys yollar...

Dowamy »

361 8
Bilim, 5 months ago


Bir gara ýaş damsa, şol maňa besdir.

Maňa goýup baş söýginiň mähnetin,
Nirelere alyp gitdi kysmatyň?!
Aglaýan bolsaň-da, gülýän bolsaň-da,
Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetdin.

Elbetde, bagtlysyň. Oňýansyň mensiz,
Men weli ölýänçäm dem alman sensiz.
Kyrk můň setir goşgy döreden bolsam,
Her harpyň içinde Sensiň, Sensiň, Sensiň.

Dowamy »

281 7
Edebiýat, 5 months ago


Internetde dörân söÿgi.

INTERNETDE DÖRÄN SÖÝGI
Bilmedim, nireden girdiň dünýäme,
Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk.
Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a,
Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam,
Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem.
Şondan bäri ak kagyza sen hakda
Goşgy bilen çekip ýörün keşde...

Dowamy »

299 3
Edebiýat, 5 months ago


"Garabasma" yene-de ahlisi "G" harply gosgy.

Garabasma

Gülälekli gülzarlykdan,
Gyz gelýär görki görkana.
Gara gözli galamgashly,
Göz gerek görkün görmäge.

Gulagynda gulakhalka,
Gashy göwherden gupbasy.
Geýen geýnüwne gelishýär,
Guýma gashly gülýakasy.

Gözastyndan gyýa garap,
Gyzgelensoñ golaýyma.

Dowamy »

269 4
Edebiýat, 6 months ago


"Gelnimiñ göwni galmasyn" (Konelerden)

Ilki bilen talyplar.comyn gadyrdan agzalary ahlinize salam! Giç ýagşy! Menem konelerden bir tema goyup goreyin diydim. Ol tema @aynash atly agzanyn blogy. Kabir harp yalnyslyklaryny dogurlap size tazeden ozim blog edip paylasmak isledim.
"Gelnimiň gowni galandan..."
bu temamda yazyjy-shahyrymyz Gurbangeldi Miralyyeving diňe "G" harpd...

Dowamy »

547 10
Edebiýat, 6 months ago


...........

Bir ÿer bolsa we sen sol yerde ozuni rahat duysan. Hic kim bolmasa das towereginde asudalyk hokum surse. Bir adamy ya tokaymy name bolsa bolya yone hic kim bolmasa bolany.
Seyle bir gygyrsan icindaki ahli armanlaryny doksen hic kim esitmese...
Seyle bir aglasan öñki soñkylary cykaryp aglasan hic kim bilmese...
Seyle yer isleyan...

Dowamy »

451 30
Sorag-jogap, 6 months ago


Yaslyk,ajy ayralyk,garrylyk

Dunya nahili gen seyle dalmi? Bu yagty jahana gelyan. Dunya inyan. Onson gun gecdikce ulalyan. Yorap baslayan, gurlap baslayan we yene yeneler...
Ejen kakan terbiyesin alyan. Mekdebe gatnap bashlayan bilim alyan dunya garaysyn uytgap ugrayar. Yetginjeklik dowrune gadam basyan asyk bolyan(soyyan, soyulyan) nahili yatdan cykmajak wakalaryn bol...

Dowamy »

412 20
Sorag-jogap, 6 months ago


Ýatlamalaň goýnunda

Ýatlamalaň goýnunda.
Baglaryň başyny yranda şemal,
Sary ýaprak düşýär dähedem-dessem.
Bu ahwala parhsyz bolmarsyň herhal,
Sebäp her ýürekde bir söýgi pynhan.

Otyryn şol bagyň aşagynda men,
Aýralyk şemaly saçlarym sypar.
Ýüzümi ýelpeýär ol mähir bilen,
Ýygryldym men ýalňyzlygy gujaklap....

Dowamy »

212 0
Edebiýat, 6 months ago


Ýagşylar köňülde kine saklamaz

"ÝAGŞYLAR KÖŇÜLDE KINE SAKLAMAZ"
Durmusyn esasy rahatlygy kalbyn asuda bolmagydyr. Dagdan inen cesme asuda hem dury akyar. Añ-payhasyn durulygy, sagdynlygy ucin hem asudalyk gerek. Asudalygy nadip gazanmaly? Munun ucin yuregini ynamsyzlykdan, gahar-gazapdan, oyke-kineden goramaly."Ýigit köňli giň gerek" diýlisi yaly, gownuni gin tutmaly. Su...

Dowamy »

278 0
Bilim, 6 months ago


!!!Zenan!!!

Keşbi bahardandyr uz gözelleriň.(Payhaslar ummanyndan)
Zenan birini soyse, oz jylawyny soygulisinin eline berip, onun guluna öwrülýar. (Etýen Reý)
•••
Tilkiler eyjejik jandarlardyr, yone olaryn akylyňa-oýuňa gelmejek usullar tapýarlar. Zenanlar hem...(Ambroz Birs)
•••
Zenanlaryň näme isleýändigini Hudaýam bilenok....

Dowamy »

351 5
Edebiýat, 6 months ago


Sakgyç

Sakgyç
1928-nji ýylda Uolter Dimer sakgyjyň düzümini kadalaşdyrýar. Bu häzire çenli saklanyp galypdyr:20% kauçuk, 60% şeker, 19% mekgejöwen şiresi, 1% ys beriji.
~~~
Sakgyç çeýnemegi lukmanlar düýbünden gadagan etmeýärler. Mysal üçin, nahar iýip bolanyňdan soň dişiňde galan iýmit owuntyklaryny aýyrmak üçin, agzyňdan hoşboý ysyň...

Dowamy »

403 25
Bilim, 6 months ago


Öz hasiyetinizi bilyarsinizmi?

Öz häsiýetiňizi bilýärsiňizmi?
Gadym döwurlerde grek lukmany Gippokrat adamlaryn hasiyetlerinin durli bolyandygyna uns beripdir we ozuni alyp baryslaryna layyklykda olary holerik, melanholik, flegmatik, sangwinik yaly 4 topara bolupdir. Asakdaky soraglara jogap berip nahili hasiyetlidiginizi anyklap bolar.
1.SIZIN HASIYETINIZ NAHILI?<...

Dowamy »

489 7
Sorag-jogap, 7 months ago


Seň üçin

Seň üçin
Men aşyky perwana
Diňe seň üçin.
Yşkdan ýaňa diwana
Diňe seň üçin.

Ýürek hasta, bimar-a
Lukmanym tapmaz çäre.
Köňül guşum awara
Diňe seň üçin.

Gaşlarym keman eýläp,
Kaddy-kamatym bezäp,
Çekerin derd-u-azap
Diňe seň üçin.

Bolsa...

Dowamy »

263 6
Edebiýat, 7 months ago


Gabanma meni.

Ykbalyny ykbalyma catanym,
Saba yellerden gabanma meni.
Suyji gunlerime serbet gatanym,
Sahra gullerinden gabanma meni.

Gabanma, del gozlen garamagyndan,
Ozge bakyslar hic senkice bolmaz.
Sayrayarkan bilbil bolup bagymda,
Bagul sahalaryma ozge gus gonmaz.

Gabanma sen gürlänimde...

Dowamy »

299 4
Edebiýat, 7 months ago