Lebabym!!!

☆LEBABYM☆
Jeýhun derýa joşup suwun akdyrar,
Mertden gaýdar aslyň seniň Lebabym,
Gözelligiň gaýta-gaýta bakdyrar,
Köp şahyrlar ýazdy waspyň Lebabym.

Sähralaryň baglaryň bar Erem baglardan kemsiz,
Tebigatyňa görk berýän çölleriň bar Lebabym.
Taýy ýok seň gözelligiň oldur älemde deňsiz,
T...

Dowamy »

421 12
Edebiýat, 1 year ago


Om shanti Om

Su kinony gormedik adam yok bolsa gerek. Шахрух Хан ве Дипика Падуконе bash rolda sular.
Indi sol kinony gorenleriniz name bolyanyny bilyansiniz. Oglan gowy goryar yone gyz basga birini gowy goryar (Mukeshi) yone gyzam oldurilyar oglanam we nace yyldan son yene dogulyar. We sol onki bolan zatlary goryar. Hindiler seyle zatlara ynanyar 7alem...

Dowamy »

635 34
Sorag-jogap, 1 year ago


Pegasyň toýy (Degişme)

Ilki bilen gic yagsy gadyrdanlar iki gunden bari Jeksparro bilen maslahatlasyp diyen yaly gosgy doretdik has dogrusy Jeksparro koprak zahmet cekdi. Hayysymy yykman bileje eden doreden gosgynyz ucin ayratyn minnetdar Jeksparro!
Yene bir zat ady agzalmadyk agzalar bagyslan adynyzy ulanylmany ucin :( Gaty gormersinizda seylerak boldy. Indem es...

Dowamy »

717 39
Edebiýat, 1 year ago


Durmuş gurmak bir gezek...

Durmuş gurmak bir gezek...
Ynsan kamillik yasyna yeteninden sonra ozune omurlik tay gozlap baslayar.
Yigitlerin kopusi owadan gyzlaryn ysgynda. Elbetde, gozel kesp adamlary bezeyar. Yone menin pikirimce, durmuşda özune omurlik hemra edinjek gyzyn dine dasky kesbinin owadan bolmagy yeterlik dal.
Kawagt synpdaslarymyz bolup çäre...

Dowamy »

642 51
Sorag-jogap, 1 year ago


Käbäm!

Käbäm
Gel sen dünýäm, sypa başym,
Mähriňe suwsadym, eje!
Çolarypdyr degre-daşym,
Mähriňe suwsadym, eje!

Hüwdüleriňi diňläp, diňläp,
Ýürek sesim bilmen gizläp,
Söý meni ýene ezizläp,
Mähriňe suwsadym, eje!

Ýürek sygman gursagyma,
Käte-käte batýan gama,
Janym...

Dowamy »

307 3
Edebiýat, 1 year ago


Hal we meñ bilen baglanyşykly yrymlar

Hal we meň bilen baglanyşykly yrymlar!
Agzy hally-aşa ýakyn.
Barmagy hally-bagtly💞
Bilegi hally-aldawçy.
Bili hally-dinçi.
Burny👃 hally-batyr.
Gabagy hally-wepaly.
Garny hally-gezegen🚶‍♂️
Gaşy hally-gabanjañ.
Gözi 👁hally-gadyrly!
Gözüniň gapdaly hally -gaharjañ😡
Ýokarky do...

Dowamy »

629 21
Täzelikler, 1 year ago


Ýönekeý Ynsan Men... 🍃🍁

Ýönekeý Ynsan Men...🍃🍁
Ýönekeý ynsan men, artyk ýerim ýok,
Wyźdan hem ynsap men, altyn-zerim ýok,
Allahyma şükür göwnim-garnym dok,
Şükür bendesine elim seremok.

Şükür etýän, ýaman ýere giremok,
Şükür etýän, halal ýoldan iýremok,
Şükür etýän Allahyma ýüz kerem,
Ýuwaş-ýuwaş ýöräp barýan...

Dowamy »

375 2
Edebiýat, 1 year ago


***

***
Хич бир ерде таналмаз
Адын сорун билинмез
Саламынам алынмаз
Сенин пулун болмаса

Йуз бермез доган дост яр
Не аклын абрайын бар
Дине кемин гориняр
Сенин пулун болмаса

Эден ишин горинмез
Коплукде йуз берилмез
Кеселлесен соралмаз
Сенин пулун болмаса...

Dowamy »

483 21
Edebiýat, 1 year ago


Bir bakyşda söýgä ynanýaňyzmy?

Bir bakyşda söýgä ynanýaňyzmy?
Ynsan ruhyýetini ylmy taýdan öwrenen gadymyýet alymlary ilkinji garaýyşda söýginiň döremeýändigini bir agyzdan ykrar edýärler.
Söýginiň söýgi derejesine ýetmegi üçin birnäçe menziller gerek. Käbir alymlaryň aýtmagyna görä, ilkinji garaýyşda söýgi däl-de, höwes, meýil, daşky görküne bolan gyzyklanma we oň...

Dowamy »

437 13
Täzelikler, 1 year ago


Su gosgy yadynyza dusyarmi?

Şu gosgy
yadynyza dusyarmi? Menin gapjyk tapysym.
Suwa duseyin diyip,
Baryan wagtym ylgapjyk,
Tapdym yolun ugrundan
Ici doly pul gapjyk.

Futbol oynarym yaly,
Pokgi alayyn diydim.
Gawun dilerim yaly,
Cakgy alayyn diydim.

Yazda geyerim yaly,
Cepek alayyn diyd...

Dowamy »

420 8
Edebiýat, 1 year ago


Живите дружно

Öýke etmäliň
Men size ýüzlenýän eziz halaýyk,
Geliň, bir-birekden öýke etmäliň.
Őýke jan saglygna zyýandyr-zyýan,
Geliň, bir-birekden öýke etmäliň.

Ýagşynyň, ýamanyň içinde hasap,
Belki, bir bijaý söz-tötäni bir zat.
Jogap berjek bolup durmalyň dyzap,
Geliň, bir-birekden öýke etmäliň.<...

Dowamy »

316 3
Edebiýat, 1 year ago


WONDERFULL GOWYJA EDIP OKAŇ!

Blog hijine degishli dal. Okamañ!
Hudayyn men manlayyma yazan yazgydy hich kime yazylmasyn! Hakykatdanam yazgyt diyilyan adalga chyn bolsa, bar bolsa, shu zatlaram men manlayyma yazan bolsa, onda ol hakykatdanam zalym we adalatsyzdyr... Mana derek bashga biri bolan bolsa bir wagt chydaman olup giderdi...
Ey Gudraty guychli Allahym! Na...

Dowamy »

796 50
Täzelikler, 1 year ago


Gaýtalanma (Kakamyrat Rejebow)

Gaýtalanma (Kakamyrat Rejebow)
Hiç ýadymdan çykanok...
Oglanjykdym ýaňy ýedi ýaşlyja.
Uzyn gije ýat tutup bir goşgujyk.
Gitdim men Täze ýyl dabarasyna,
Säher bile...
Deň-duşlarma goşulşyp.

Köplük başym aýladymy, bilmedim,
Nobat maňa ýeteninde, niçikmi,
Setir-set...

Dowamy »

404 5
Edebiýat, 1 year ago


Peydaly maslahatlar (Gok cay barada)

Peýdaly maslahatlar (gök çaý barada)
1.Demini alan sowuk cay bilen yuzunizi yuwsanyz, yuzuniz nurlanar.
£££
2.Gury caýy mazaly owradyp, ezip, ony ýanan ýeriňize ýapsanyz, ýarany tiz bitiryar.
£££
3.Unutmaň! Dermanlary dine suw bilen icmelidir. Çünki derman cay bilen içilende, ol eremeýän birlesmeleri emele getirya...

Dowamy »

714 12
Bilim, 1 year ago


Ýaňyltmaçda ýalňyşmaň!

Ýaňyltmaçda ýalňyşmaň!
Ay, bujagaz copun tursumtyljadygyny.
°°°
Bir towsan ýapa ýarmashmakcy boldy, yzy bilen menem ýapa yarmasmakcy boldum.
°°°
Bu uzum tursumtylja uzum, tursumtylja bolsa-da, suyjumtilje uzum.
°°°
Ol tekjede mäş bar, bu tekjede das bar, mäşleşseň mäşleşjek, daşlaşsaň daşlaşjak.

Dowamy »

619 27
Edebiýat, 1 year ago


Goşgy!!!

Ýaradan ýaratmyş dagyň dumanyn,
A sen nädip peýda bolduň Gülçeşme?
Şar gara gözleriň ,apy tupanmy!
Suw gyzymy, perimi sen Gülçeşme?

Gyzlaryň içinde saýlanar keşbiň,
Hat-ýazuwmy, dokma-darakmy kesbiň,
Görenleriň ýürek-bagryny kesdiň,
Tebigata täsinlik sen Gülçeşme!

Serwi boýuň,...

Dowamy »

507 16
Edebiýat, 1 year ago


Siz name ederdiňiz?

Bagt name? Bu sowala her kim ozuce dusunyar, ozuce jogap beryar. Menin pikirimce, adamyn jany sag, kalby rahat, durmusy asuda bolsa, sol in uly bagtdyr. Her bir adam omrunde kop arzuw-hyýallara beslenyar we solara yetmek ucin yasayar. Emma, bu arzuwlara yetmek ucin durmus synaglaryny yenip gecmeli bolyar.
Synpdasym Selbi bilen mana lukmancyl...

Dowamy »

583 14
Sorag-jogap, 1 year ago


Burundan gan akanda.

Hazirki wagtda howanyn cenden aşa gyzyanlygy sebapli kellanden gun gecen yagdayynda burnundan gan akma bolup gecyar. Sonda edilmeli zatlary size yetirmek isleyan
Burundan gan akanda kellani arkan atmaly.
Nädogry.
Seyle hadysa yuze cykanda kellani arkan atsan, gan bokurdaga tarap akar. Bu yagdayda ol gyzylodege, dem alys yollar...

Dowamy »

525 8
Bilim, 1 year ago


Bir gara ýaş damsa, şol maňa besdir.

Maňa goýup baş söýginiň mähnetin,
Nirelere alyp gitdi kysmatyň?!
Aglaýan bolsaň-da, gülýän bolsaň-da,
Bir ýerlerden ses gelerdi ahbetdin.

Elbetde, bagtlysyň. Oňýansyň mensiz,
Men weli ölýänçäm dem alman sensiz.
Kyrk můň setir goşgy döreden bolsam,
Her harpyň içinde Sensiň, Sensiň, Sensiň.

Dowamy »

415 7
Edebiýat, 1 year ago


Internetde dörân söÿgi.

INTERNETDE DÖRÄN SÖÝGI
Bilmedim, nireden girdiň dünýäme,
Tötänden tanyşdyk, tötänden duşduk.
Ýogsa, imrinmäge pursatam ýog-a,
Bary-ýogy internetde ýazyşdyk.

Soraşdyk, ideşdik, duşuşdyk soňam,
Göwnüň ýaly gözel eken keşbiňem.
Şondan bäri ak kagyza sen hakda
Goşgy bilen çekip ýörün keşde...

Dowamy »

429 3
Edebiýat, 1 year ago


"Garabasma" yene-de ahlisi "G" harply gosgy.

Garabasma

Gülälekli gülzarlykdan,
Gyz gelýär görki görkana.
Gara gözli galamgashly,
Göz gerek görkün görmäge.

Gulagynda gulakhalka,
Gashy göwherden gupbasy.
Geýen geýnüwne gelishýär,
Guýma gashly gülýakasy.

Gözastyndan gyýa garap,
Gyzgelensoñ golaýyma.

Dowamy »

413 4
Edebiýat, 1 year ago


"Gelnimiñ göwni galmasyn" (Konelerden)

Ilki bilen talyplar.comyn gadyrdan agzalary ahlinize salam! Giç ýagşy! Menem konelerden bir tema goyup goreyin diydim. Ol tema @aynash atly agzanyn blogy. Kabir harp yalnyslyklaryny dogurlap size tazeden ozim blog edip paylasmak isledim.
"Gelnimiň gowni galandan..."
bu temamda yazyjy-shahyrymyz Gurbangeldi Miralyyeving diňe "G" harpd...

Dowamy »

716 10
Edebiýat, 1 year ago


...........

Bir ÿer bolsa we sen sol yerde ozuni rahat duysan. Hic kim bolmasa das towereginde asudalyk hokum surse. Bir adamy ya tokaymy name bolsa bolya yone hic kim bolmasa bolany.
Seyle bir gygyrsan icindaki ahli armanlaryny doksen hic kim esitmese...
Seyle bir aglasan öñki soñkylary cykaryp aglasan hic kim bilmese...
Seyle yer isleyan...

Dowamy »

597 30
Sorag-jogap, 1 year ago


Yaslyk,ajy ayralyk,garrylyk

Dunya nahili gen seyle dalmi? Bu yagty jahana gelyan. Dunya inyan. Onson gun gecdikce ulalyan. Yorap baslayan, gurlap baslayan we yene yeneler...
Ejen kakan terbiyesin alyan. Mekdebe gatnap bashlayan bilim alyan dunya garaysyn uytgap ugrayar. Yetginjeklik dowrune gadam basyan asyk bolyan(soyyan, soyulyan) nahili yatdan cykmajak wakalaryn bol...

Dowamy »

591 20
Sorag-jogap, 1 year ago


Ýatlamalaň goýnunda

Ýatlamalaň goýnunda.
Baglaryň başyny yranda şemal,
Sary ýaprak düşýär dähedem-dessem.
Bu ahwala parhsyz bolmarsyň herhal,
Sebäp her ýürekde bir söýgi pynhan.

Otyryn şol bagyň aşagynda men,
Aýralyk şemaly saçlarym sypar.
Ýüzümi ýelpeýär ol mähir bilen,
Ýygryldym men ýalňyzlygy gujaklap....

Dowamy »

341 0
Edebiýat, 1 year ago