Owadan sözler...
Aÿratyn dilde gürläris, emma meñzeş dilde dymarys...
**
3 sany zat adamy ÿadadÿar: Bagyşlamak, Gaharyñ gelip dyrka dymmak, Bolmajagyny bilibem arzuw etmek..
**
Owadany owadan edyän edepdir, edep bolsa owadany söymäge sebäpdir...
**
Gideniñ yzyndan nokat goÿuñ. Indiki geleniñ ady Baş harp bilen ÿazylar ÿaly...
**
Owadanlyk ÿüzde däl ÿürekde bolmaly...
**
Bir zady seredip öwrenip bolýan bolsady, pişikler gassap bolardy...
**
Gül ýaly owadan bol, emma dikeni ýaly zalym bolma...
**
Ýürek arassa bolsa, dilden owadan sözler çykar...
**
Ýürek ýadan wagty der gözden akar...
**
Adam puluny ýitirse garyp, erkinligini ýitirse ýesir, söýgülisini ýitirse şahyr bolýan eken...
6.10.2021 11:08

Edebiýat, Xyivenia tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir