Ajy şokoladyñ peýdasy.
Alymlaryň geciren barlaglarynyň netijesinde gara şokoladyň uly ýaşly adamlaryň saglygyna oňyn täsir edýändigi ýüze çykaryldy. 50 ýaşdan 64 ýaş aralygyndaky 50müň meýletinçiniň gatnaşmagynda geçirilen barlaglarda önümi yzygiderli sarp etmegiň akyl ýetirme ukybyňy ýokarlandyrýandygy anyklanyldy.
Mundan başga-da ajy şokolad türgenler üçin hem peýdalydyr.
Ýagny günde, takmynan, 10 gram gara şokolad iýmek işjeňligiň we çydamlylygyň ýokarlanmagyna getirýär.
29.09.2021 15:59

Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir