Bu @kwazimoda nikden girýänleriň akylly-başlylaram, dolbaýoblaram bar öýdýän. Eger özüňize mowzukda jogap berdirmek isleseňiz, öz kimdigiňizi açyk-açyk aýdyp sorag beriň. Лично özüm jogap bereýin size.
Hemem porsan bolup ýazmagyňyz sizi "bet, çyraçy" görkezýändir öýdýäňizmi?

Sorag-jogap, Pegas tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir