Salam www.talyplar.com-yñ mähriban agzalary. Jan saglyk ýagdaýlaryñyz gowumy?!
Garaz şugün Pälwan dostum bilen maslahatlaşyp Talyplar.com, Ýeketäk.ru we Ýürekdeş.ru saýtlarynyñ agzalary bilen Real duşuşyk geçirmegi maslahat etdik.
Bilýän bolsañyz Real duşuşygymyz 2020-nji ýylyñ 27-nji dekabrnda bolmalydy ýöne şol gün Howa şertleriniñ ýaramazlaşanlygy we ýollaryñ şürçek bolanlygy sebäpli beýleki etraplardaky agzalarymyz duşuşuga gelip bilmeýänligi üçin duşuşygy goý bolsun edipdik.
Indi bu Real duşuşygy gurnamagymyzyñ sebäbi Virtual-daky dost ýarlarymyz bilen Real durmuşda ýakyndan görüşmek we gatnaşmak.
Real duşuşygymyzyñ bolýan salgysy - Kerki etraby.
Geçirilýän senesi hem - 4.04.2021ý
Duşuşygy gurnaýanlar hem - Perhat Sabirovv we ZET-PRO2003

Eger saýtlarymyza agza bolup bilmän gatnaşmak isleýän bolsañyz aşakdaky telefon belgiler bilen habarlaşyp goşulyp bilersiñiz:
Perhat Sabirovv - (+993 64 177934)
ZET-PRO2003 - (+993 64 279765)

Isleseñ sen hem gel, goşul, gatnaş onsoñ hiç wagt bu bolşuña ökünmersiñ.
Ýadamadyñmy Saýtda ýazyşyp, Çat döredip, Şahsylaşyp, Konferensiýada gürleşip?!

1.04.2021ý 16:43

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir