*Bellik - Mowzugy esasan duýguçyl gyzlarymyza okamagy maslahat berýärin. Mowzukdaky ýöredilen pikirler belki siziñ Real durmuşuñyzda hem duş gelip biler ýada öñler gelendir.

Oglan bilen gyz uruşýarlar we üç günden soñ toýda gabatlaşýarlar. Onsoñ gyzyñ oglan baradaky pikiri:
- "Seretdä bulam bar. Gülen bolşuny gaty şadyýan görünýäle. Meni görmediksireýämi waýeý maña gerekmi diýsene göreniñ. Ufff Nirdenem bir gelipdir gözüme görünmedik bolsa gowy bolardy. Waý ony iñ bärkisi seredenogamaaa. Häzir aglaýan agym tutýa. Ýok, köşeş köşeş. Ulydan demimi alaýyn. Boldy, hemme zat gowy. Wah, Meýt indem çiññerilip seredäýşini. Esasy zat üns bermejek bolmaly, üns bermeli däl. Ol ýok ýaly alyp barmaly".
Bir sagat geçenden soñ:
- "Ýogeý wapşe boldy. Tans oýnaýamy. Hyyyyk ol gyzyñky nämäý?! Ah, Sen ýokbol süýkenip öldüñ. Uffff häzir şol gyzy bara. Hudaýa şükür aýdym gutardy. Indem şeýdip maña seredip oturjakmyka. Bagyşla diýse boýy kiçelerle meýdiñ! Ýa indi boldy diýýämika?! Aramyzda hemme zat gutardymyka?! Waý, ýok beýle däldirlaý. Bar zat özünden ömür gawanyp, yrsarap ýöreýär. Üsti üstine maña gygyranam bolýa. Ýoklaý onuña azarnada däl mañada bildirenok. Halanyny etsin in soñy öküner. Wapşe yokbolsunla. Eştýäñmi ýokbol! Hamala men sen diýip ölüp barýan ýaly".
Toý gutardy restoranyñ daşynda:
- "Gizlenip seredýämi. Bolaýdyda. Ýanyma geleýinem diýenok. Özi bilýä. Häzir başga bir oglanyñ maşynyna münüp giderin weli. Wah ony, yzyna öwrüldi. Ýöreýä, gidýä, gidýääää. Näme etsemkäm? Yzyndan gygyraýyn. Ýok yzyndan ýöräýin. Ýok jañ edeýin gowsy. Ýok sms ýazaýynla. Ol daşlaşýa. Waaah, duraýaa. Indi aglaman durup bilemok. Gitseñ gidiber! Waý yzyna öwrüldi. Gowsy şoña seretmäýinle yzyma öwrülip duraýyn. Waýý arkamdan gujaklaýdy. Bagyşla diýýä. Waah Janym".

Toplap we biraz üýtgeşme geçiren - Perhat Sabirovv
Eger mowzuk göwnüñize ýarasa (+) bilen goldap kuwwatlamagyñyzy soraýaryn. Halamasañyz (-)
31.03.2021ý 00:21

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir