*Bu mowzugymdaky ýazgylar söýgi temasyna degişli. Eger siz söýgi temalaryny halamaýan bolsañyz bu mowzugymy okamagy maslahat bermeýän!

Söýgi bu käte seniñ ýüregiñi paralap, daglap, ýaralap gidýär. Käte-de seni şatlandyryp, gaygy-gussañy ezip begendirýär. Söygi bu üýtgeşik, Täsin dünýä.

Ýönekeýje 3 söz yaşamaga ündeýä:
- Sen maña gereksiñ.
Ýönekeýje 3 söz yzyna gaýtarýar:
- Seni göresim gelýär.
Ýönekeýje 3 söz söýüşýänleriñ gözüne ýaş aýlaýar:
- Men özgäni söýýärin.
Ýönekeýje 3 söz bolsa bagtly edýär:
- Mydama bile bolarys.
Ýönekeýje 3 söz ynsany guwandyrýa:
- Men ömürboýy ýanyñda.
Ýüregi lerzana getirýän 3 söz bolsa:
- Men seni söýýän.

Gözlem seni gözleýär,
Kalbym seni küýseýär.
Ýeke ýüregim nalaýar,
Sensiz gijäm aglaýar.
Saña bolan söýgim,
Saña ömrüm baglaýar.

Bagtly ýaşamak, ýaşaýan ýeriňe däl-de, kim bilen ýaşaýanyňa bagly.

Hiç begenmäñ gyzjagazlar:)
Garaja gözler sizde bolsa,
Garaja gaşlar bizde bar.
Aldap gitmek sizde bolsa,
Taşlap gitmek bizde bar.

Toplap taýýarlan - Perhat Sabirovv
01.04.2021ý 0:22

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir