Töwerekde tilkiniñ garawullap geztanini bilip towuklary ketekden çykarman saklayan bir horoz bar eken. Ol towuklañ iyjek iymini seresaplylyk bilen ozi yygnap getirer eken. Towuklar hem bu horozyñ aydanyndan çykman gezer ekenler. Bu ÿagday dowam etse towuk awlamagyn mumkin bolmajakdygyny bilyan tilkiniñ kellesine bir pikir gelipdir. Ol bir gün gije horoz yatyrka ketegiñ deshiginden däne oklapdyr icerik. Muny shol yerde yatan towukdan bashga hic KIM duymandyr. Tilki birnaçe gün boyunca shol bir wagtda däne oklap sesini çykarman gidyan eken. Soñ yene bir naçe gün däne oklamana gelende ol towuga dasharynyn ajayyplyklary hakynda gürrüñ berip bashlapdyr. Tilkinin bu ishinden horozyn habary bolsa däne gelmejekdigini hem bashda duydurany ucin towuga, towuk hic syr bermandir. Soñky günlerde bolsa horoz dashary çykanda hemme towuga bol elin yetjek mukdarda dane getirip olara hem shol towuga aydanlaryny gurrun beripdir. Sheylelikde, towuklar horoza dal-de tilka ynanmaga bashlapdyrlar we bir gun horoz yok wagty daharyk çykmana karar beripdirler. Horoz tapanja iymlikleri bilen dolanyp gelende, görse howluda paÿhynlanan towuklara we gapysy açyk ketege gözi dushupdir. Bu we muña meñzesh hekayalar köpümize tanysh elbet-de. Indi geliñ shu hekaya öz analizleriñizi yazyñ. Tilkimi, towukmy, horozmy, kim günali ? ÿalnysh kimiñ ? Ya yalnysh yok, ir u gic towuklar ölmeli, öljek bolsañ dasharyk çykyp öleniñ gowumy ? Ya horoz tilki bilen "elleship" ya-da "göz yumup" hemme towuklaryn gyrylmagyny isledimika ? Tilki name ucin ozune gerek gerekmejek hemme towuklary oldurdi ? Towuklan icinde biri dagy keyekden çykman horaza garashmadymyka ? Durmusha nahili ?

Köneler, acharsoz tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir