Halk Maslahatyna online seretmek ýa-da maslahat baradaky taýýarlanan gepleşiklere tomaşa etmek nesip bolmansoň we internetden hem derekli maglumat tapmamsoň, şu ýerden sorap görmekden başga çykalga tapmadym. Garaşsyzlyk baýramynyň bellenýän günini näme sebäpden üýtgetdiler ? Şu resmi saýtda eýle teklibiň hödürlenendigi we başga resmi däl saýtlarda hem kabul edilendigi aýdylýar. Bu näme diýmek ? Ýa ulaldyp oturasy iş ýokmy, glawny türkmen halky öz ýurdunda erkin, öz ýurdunyň eýesi bolup ýaşasa bolýarmy garaşsyzlyk alnymyzdan bäri ýaşaýyşymyz ýaly ? Bu karary kabul edýänleriň köpüsi köpü gidip azy galan adamlar. Ölmänkäler bir topar akla heňe gelmejek bir işler edip gidýäler. Ölenlerinden soň yzyndan gelenler ýene bir zat edýäler. Oýunjak etdiňiz ä how. Döwletiň, halkyň ykbalyny sowet döwründe kommunistsiräp götüni ýyrtan, orsyň götüni ýalan ýaşulylaryň eliniň galdyrylmagyna ynanmak nämä gerekdi diýsene aslynda. Olar ýaly ýaşulylary owal türkmen daga zyňyp gaýdar eken.

Köneler, acharsoz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir