Şu yerde gawno tema açyp zaebal edýän 3-4 sany taşşakçyň ýoguna ýanyp bolanokmy ? Owalam zaebal bla şu habarlardan. Taşşakçylyk edip ýadaňyzokmy huýlar bla ? Dogramany näçe gowy görýän adam bolsa-da, gurbanlygyň soňky güni dograma iýesi gelmeýişi ýaly, guwanyp guwanyp zaebalymyz çykdy "ak" habarlaryňyza. Blin, halk näme edýä ? Pagtaçylar näme edýär, durmyş nähili tm-da ? Bu ýyl haýsy uniwersitediň nyrhy näçeden boldy ? Gök önümiň bahasy näçe ? ÝOJ-a girip bilmedikler näme bilen meşgul ? Myrat "Öz"-iň ejesini palança ýüz milýon dollarlyk Halkara Hassahanalarda bejerip bilmändirlermi Hindistana äkidipdir weli ? Dollar näçeden gara bazarda ? Halkyň mazgisini s.kmäne dowam edýämi entäk hem hökümetdäkiler ? Ministir diýip belläniň parahor, deýýus, haramhor bolup çykýar, aşakdakylardan nämä garaşjak diýsene. 5 sany adam milýard dollar gazansyn diýip, 4995 adamyň milýoner bolmagyna böwet bolýaňyz blýat. Iýiň bla, ýykyň, alyň gargyşy. Bir ýeriňizden çykar öz-ä. Taşşakçylar sizem göteriň, göteren zadyňyz bir gün aýlanyp götüňize girer siziňem. Bagtly boluň blýat.

Köneler, acharsoz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir