Hormatly Daşary Ykdysady Iş Bankynyň pyssy pujurlyklaryny amala aşyrýan we beýleki maliýä jogap berýän ýolbaşçylar! Siz Ogrymy ? Siz Kezzapmy ? Harammy siz ? Binamysmy ? Ejize ganym zalymmy siz ? Bir mahallar kerwenle ýola giden adam bir mollasumagyň birine pul amanat edip gidýär. Gelip, amanadyny sorasa, mollasumak bermezlik üçin müň pohuny iýýär. Iň soňunda keramatly daşlardan geçmeli bolanda hem, kezzaplyk hile edip, o daşlardanam geçýär. Siz şol kezzapdanam beterdigiňizden öz habaryňyz barmy ? Ýegenleriňizden, çagalaryňyzdan, agtyklaryňyzdan çyjakdygyny bilmez ýaly tupoýmy siz ? Ýa size siziň nesliňiziň siz sebäpli nälet çekmegi pohhuýmy ? Diýmäýin diýsem, hemme pul dolanşygyny samsyk Wisa kartyňyzyň üstünden ýöretdirmek üçin her nemäni iýdiňiz. Eeee, indi kartyňdaky puly çekip bolmazlygy nämäň nemeligi ? Biriniň halal zähmeti bilen gazanyp, çagama diýip ugradan pulyny bermän saklap oturmak we muňa jogap bermezlik ? Ýurta hökümet nämä seretýär ? Çäre, çäre çäre, nemäň nemesi diýsäni, asyl halkyň meselelerine çäre görmeli dälmi siz ? Çäre sözüniň asyl manysyny ýatdan çykartdyňyz soňky nesle. Garaz, meň bankymyň üstünden pul geçirip bilersiň diňe diýip, ol puly hem bermän saklamak ogrulyk, kezzaplyk, baryp ýatan gutaranlyk, haramylyk, çagalaryňa haramzada diýilmeklik, gabryňa siýilmeklik we ş.m netijelere we sypatlara getirip bilýändir gadyrdan ýolbaşçylar.

Köneler, acharsoz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir