Siz üçin adaty ýagdaýdyr weli, köp wagt bäri Türkmenistana baryp gaýtmadyklar üçin gyzykly bolup biler. Bazarlarda, dükanlarda azyk harytlarynyň nyrhy näden ? Pomidory, tüwini, pyýazy, kartoşkany we ş/m-leriň kilogramyny näçeden alýaňyz ? Süzmäň kilogramy näçeden ? Nar, üzüm ? Süýdiň litri ? Goýun/sygyr eti, läşge (towuk) ? Aşgabatdan taksistler haýsy welaýata näçä äkidýärler ? Parahor adamlaň nyrhlary barada sorap otyrjagam däl. Göwnüne ýaran zadyň iň ýokary hillisinden nyrhyna seretmän alýan baýlar bar bolsa, olaram ýagdaýlaryny aýdyp bilerler.

Köneler, acharsoz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir