Şerebeli setirler

Bolsa-da zehiniñ kemli hem kertik,
Kitabyñ çykartdyñ pulluja ýortup.
Seret, nasa dolap satýarlar ony,
Hanha ak bazarda aldygna ýyrtyp.

Ol zyba zenanda pulam kän, goş kän,
Daşdan göräýmäge, şeýle bir hoşpäl,
Has pulluja ýaryñ ýesiri özem.
Başy boş bolsa-da kellesi boş däl.

Biri çörek, biri çakyr satyp ýör,
Biri gus-guruja akyl satyp ýör,
Kemsiz münüp kellelini kellesiz,
Eşegaraba deý şakyrdadyp ýör.

Halal zada haram zady gatyp ýör,
Narpyzyny maşynlyja satyp ýör,
Iliñ aýallarna suwjardyp agzyn,
Öz aýaly bilen aýry ýatyp ýör.

Öwezdurdy Tejen


Utan!

(Biwepa ýeñles zenan)
...Seni meñzedipdik
Ol göwher Aýa.
Arman ol bahany,
Çalyşdyñ şaýa.
Eý sen ýeñles zenan,
Eý sen bihaýa,
Özüñe taý tutan
Ýoluñdan utan!
Seni baýdak edip,
Göterdik arşa.
Jemalyñy ýaýyp,
Ýetirdik arşa,
Haýp, bar umydy,
Göterip garşa,
Tapan oýunlañdan,
päliñden utan!
Eliñe tutdurdyk
Jylaw erkiñi.
Dumana gapladyp,
Nebir durkuñy,
Pul üçin mazamlap,
Gunça görküñi,
Harama sowulan
ýoluñdan utan!
Ýurt sökdüñ aýlandyñ,
Hajy öýdüpdik.
Ile peýda berjek
Bajy öýdüpdik.
Hatda depämiziñ
Täji öýdüpdik
Umydy paltalanan salyñdan utan!
Sen ojaga däl-de
Baýlara aşyk.
Sen ýürege däl-de
Dollara aşyk
Kim weşeñ pul berse
Şolara aşyk,
Dagmy, düzmi...
selpän çölüñden utan!
Başyñy eýeläp
Içgi humary,
Barha haram keýpiñ
Bolduñ bimary
Çem gelene satyp,
Iñ beýik Ary,
Onuñ parhyn bilmez
Biliñden utan!
Seýran ede-ede
Dagdyr-düzüne
Näme Edep berjek
Ogul-gyzyña?
Ah neneñ bakýarsyñ
Olañ ýüzüne?
Edebi parçalan halyñdan utan!
Halallyk jigerde,
Namysym arym
Sen toba edermiñ,
Bilmen hyýalyñ.
Seni näletleýär
Külli Diýarym
Türkmen atly beýik
Iliñden utan!

Annaguly Hojaýew
Gyzylarbat

Parahora!

Her kim senden hemaýata hantama,
Her kim senden dürli kömek sorap dur,
Wah-wah, endik gursun, açgöz gözleriñ,
Ýüzlere däl, ellerine garap dur.
***
Dagy nätsinler

Goñşyñ dükanynyñ alyjysy ýok,
Onsoñ öz-özleri dükana gelýär,
Aýal-a satyja gymmata satjak,
Adamsam alyjy; arzan dileýär.

Şöhratparaza

Oda-köze düşüp çapýañ şöhrata,
Bu ýaramaz derde ýolukduñ nirden?
Çyranyñ yşgyna çarp urup köýýän
Perwanañ ykbalyn alaýma birden.

***

Bilmese-de halk kim, hökümet näme,
añy ýetýär ýeser göçüm etmäge.
Yzgydy ýok golasy bar golunda,
Doglupdyr ol diñe höküm etmäge.
***
Asgynmyñ ㅡ haýbatly sesdir, görgüli,
Üstünmiñ ㅡ haýwandyr sessiz, görgüli.
Göräýmäge, dag ýaly dik bolsa-da,
''Atdan beýik, itden pesdir'' görgüli
***
Bakman ýaşa, garra, aýalla, dula,
Iñ mukadde zadyñ satýarsyñ pula,
Irde-giçde tozjak bolsa türkmenim
Diñe sen tozdyrsyñ, tozdyrsyñ tula.
Öwezdurdy Tejen.

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir