DAŞBAGYR (awtory: Has Türkmen)


▶ DAŞBAGYR


Şol öñki aýralyk.
Şol öñki söýgi.
Öñki tanyş sözler.
Şol öñki ýüzler.
Şo-ol yzda süýrelip gezip ýörmeklik...
Çytyksy baýyrlar.
Şol tukat düzler...
Dek ýañy öýlänçiñ astynda galyp,
Onki süññüm bilen süllümbaý bolan
Gujury ýagyşyñ suwuna eräp

Dowamy »

1263 0
Köneler, 4 years ago


HAKYKY TARYHYÑ WE DOGRY EDEBIÝATYÑ ADRESINE ÇAKYLYK

HAKYKY TARYHYÑ WE DOGRY EDEBIÝATYÑ ADRESINE ÇAKYLYK

Salam, gadyrdan dostlar!

Biz sizi açylanyna köp wagt geçmedigem bolsa edebiýatyñ we taryhyñ muşdaklarynyñ hemişelik hemrasyna, wirtual žurnalyna öwrülen täze "Has Türkmen" edebi-çeper akkaundyna agza bolmaga çagyrýarys.

Bu ady agzalan akkauntda siz Has...

Dowamy »

1455 0
Köneler, 4 years ago


Togrul beg hakynda

SERDARLARYÑ SERDARY - TOGRUL BEG

Togrul beg, doly ady Rukneddin Ebu Talyp Muhammet Togrul beg ibn Mikaýyl.
Beýik Seljukly imperiýasynyñ düýbüni tutujy we ilkinji soltany.
990-njy ýylda Horasanda eneden dogulýar. Türkmenleriñ gynyk taýpasyndan Seljuk begiñ agtygydyr. Kakasy Mikaýyl bir söweşde wepat bolansoñ, atasy Selju...

Dowamy »

2113 0
Köneler, 4 years ago


BELORUSSIÝADAKY TÜRKMEN GENERALY: ILÝA WELJANOW Hakynda


Türkmen taryhy örän baý we çuññur taryh. Taryhda türkmenler dünýäniñ islendik ýerinde at dabradyp, darkaş gurup birnäçe şanly döwletleri döreden millet. Şonuñ üçin häzir islendik halkyñ taryhyna göz aýlanyñda türkmenleriñ goýup giden yzyny tapmak mümkindir. Türkmen halky özünden millet döreden milletdir. Asly türkmenlerden bolan azerbaýjanl...

Dowamy »

1360 0
Köneler, 4 years ago


General Agageldi Mämmetgeldiýew hakynda

GENERAL MÄMMETGELDIÝEW

Goşun generaly Agageldi Mämmetgeldiýewiç Mämmetgeldiýew, türkmen döwlet we harby işgäri.
10.09.1946-njy ýylda Aşgabat oblastynyñ Ýalawaç obasynda eneden dogulýar.
1964-nji ýylda Türkmen döwlet medisina institutyna okuwa giren A.Mämmetgeldiýew 1968-nji ýylda Saratowyñ medisina institutynda okuwyny...

Dowamy »

1376 0
Köneler, 4 years ago


General Begenç Gündogdyýew hakynda

GENERAL GÜNDOGDYÝEW

General-maýor Begenç Ataýewiç Gündogdyýew, türkmen harby we döwlet işgäri, Türkmenistanyñ Serhet goşunlarynyñ serkerdebaşysy we Türkmen döwlet serhet gullugynyñ başlygy, Türkmenistanyñ öñki Goranmak ministri.
2009-njy ýylyñ iýul aýynda Türkmenistanyñ Goranmak ministriniñ orunbasary - TGM-niñ Ûpjünçilik we t...

Dowamy »

1432 0
Köneler, 4 years ago


General Serdar Çaryýarow hakynda

GENERAL ÇARYÝAROW

General-leýtenant Serdar Çaryýarow, türkmen harby we döwlet işgäri.
1943-nji ýylda Ýasmansalyk obasynda eneden dogulýar.
Aşgabatdaky politehniki instituty tamamlandan soñra Büzmeýin GRES-niñ elektrosehinde dürli wezipelerde işleýär. Soñra Türkmenistanyñ Kommunistik partiýasynyñ Büzmeýin şäher komitetin...

Dowamy »

1281 0
Köneler, 4 years ago


General Köpekow hakynda

GENERAL KÖPEKOW

Goşun generaly Dañatar Abdyýewiç Köpekow, sowet we türkmen döwlet işgäri, harby gullukçy.
12.05.1933-nji ýylda Aşgabat şäherinde eneden dogulýar.
1954-nji ýylda Çärjewiñ (häzirki Türkmenabat) Pedagogiki institutyny tamamlaýar. Soñra mugallym, raýon bilim bölüminiñ inspektory, mekdep direktory ýaly wezipe...

Dowamy »

1173 0
Köneler, 4 years ago


Alty Garlyýew hakynda

Beýik režissýor: ALTY GARLYÝEW

Alty Garlyýew, türkmen sowet aktýory, teatr we kino režissýory, dramaturg, SSSR-iñ kinomatografiýaçylar birleşiginiñ agzasy, Türkmenistan SSR-niñ Ýokary sowetiniñ we Kommunistik partiýasynyñ agzasy, SSSR-iñ Halk artisti, Stalin adyndaky 2-nji derejeli baýragyñ iki gezek eýesi.
A.Garlyýew 1909-njy...

Dowamy »

1425 0
Köneler, 4 years ago


Hajy Ysmaýylow hakynda

Aşgabat ýer titremesiniñ pidasy: BEÝIK ÝAZYJY HAJY YSMAÝYLOW

Hajy Ysmaýylow, meşhur türkmen ýazyjysy, terjimeçi.
1913-nji ýylda Aşgabat şäheriniñ Bagyr obasynda din ulamasynyñ maşgalasynda eneden dogulýar.
Oba medresesinde ýedi ýyl okaýar.
1926-njy ýylda Moskwa gidip ol ýerde ýörite türkmenler üçin açylan "Dompro...

Dowamy »

3531 0
Köneler, 4 years ago


Kudret Aýşa Ýylmaz hakynda

"Haýsy möhür barlykdan has oraşan we has ajaýypdyr?!. Haýsy guýy ynsandan has garañky we has...

Dowamy »

1114 0
Köneler, 4 years ago


Jan Ýüjel hakynda

JAN ÝÜJEL
Jan Ýüjel, modernist türk şahyry.
Gödeksi, emma çynlakaý dili we bariton sesli goşgy okaýşy bilen türk poeziýasynda täze bir ugur döredipdir. Birpartiýalylyk döwründe Bilim ministri bolan Hasan Aly Ýüjeliñ maşgalasynda 21.08.1926-njy...

Dowamy »

1203 0
Köneler, 4 years ago


Oguzlar we olaryñ goñşulary

1.

Belli bolşy ýaly, oguz taýpalary öz mesgenlerini tizden-tiz üýtgedip, Orta Aziýa, Eýran, Kawkazyñ günortasy we Kiçi Aziýa ýurtlaryna aýlanýardylar. Dürli halklar bilen gatnaşyga giren oguzlar goñşularynyñ medeniýetinden bir zatlar alyp, öz gezeginde olaryñ olaryñ medeniýetini-de başga zatda baýlaşdyrýarlar. Ilki bilen oguz halk şa...

Dowamy »

2171 0
Köneler, 4 years ago


JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)
Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.

''Türkmenistan'' Neşirýaty.
Aşgabat 1978

Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan'' 1977.

312 s.
30.000 ekz....

Dowamy »

1644 0
Köneler, 4 years ago


JAHANDA URUŞ BARÝARKA (Rahym Esenow)

Rahym EsenowJAHANDA URUŞ BARÝARKA(powest hem oçerkler)
Rusçadan terjime eden Baýram Jütdiýew.

''Türkmenistan'' Neşirýaty.
Aşgabat 1978

Esenow R. Jahanda uruş barýarka (Powest) A. ''Türkmenistan'' 1977.

312 s.
30.000 ekz....

Dowamy »

1606 0
Köneler, 4 years ago


Bildiriş

BILDIRIŞ:
Ýashlar guramasy bolup, ýetim we maýyp çagalar üçin hudaýýoly berýäris.
29.06.2017, Köshi.

Edip boljak ishler:
1) ashpezlik
2) kartoshka artmaly
3) käshir dogramaly
4) et dogramaly
5) saçagy bezemeli
6) bazara gitmeli
7) shofýor
8) gap-çanak ýuwmaly

Dowamy »

1491 0
Köneler, 4 years ago


Filip II Makedonly hakynda

Höküm sürdi: B.e.öñ 359 ý.- b.e.öñ 336 ý.
Özünden öñ: Perdikkas III
Özünden soñ: Aleksandr Makedonly (Isgender Zülkarneýin)
Aýallary: Awdata, Pile, Nikesipol, Pilinna, Olimpi, Meda, Kleopatra Makedonly, Ýewrydik.
Ogullary: Kynan, Filipp III, Aleksandr Makedonly, Kleopatra Makedonly, Zessalonika Makedonly, Ýewropa, Karan...

Dowamy »

1290 0
Köneler, 4 years ago