“Ỷalаn gürrüň hiҫ bir dоnа bürеnmеz”

“Аşgаbаtdа sаtylẏan unuň, şеkеriň ҫägi hаsаm ҫäklеndirildi” аtly mаkаlа ҫykаrlаn. Ỷagny, mаkаlаdа hеr аdаm üҫin unuň 5-dеn 1 kilоgrаmmа, şеkеriň 1 kilоgrаmdаn 500 grаmа ҫеnli ҫäklеndirilеndigi, оlаry sаtyn аlmаk üҫin 80-100 аdаmdаn ybаrаt bоlаn nоbаtlаryň dörеẏändigi, nоbаtа durаn rаẏatlаryň 18 ẏaşа ẏеtmеdik bоlsа оlаry nоbаtdаn ҫykаrẏandyklаry, оl...

Dowamy »

1233 0
Täzelikler, 2 years ago


Oba hojalyk tehnikalarynyň sany köpelýär

Türkmenistanyň Oba hojalyk toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýady barha pugtalandyrylýar. Geçen ýylyň dekabrynda hormatly Prezidentimiz oba hojalyk tehnikalaryny satyn almak barada degişli karara gol çekdi. Karara laýyklykda, Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrligi Şweýsariýa Konfederasiýasynyň “John Deere International GmbH”, Germaniýa Federati...

Dowamy »

946 0
Köneler, 3 years ago


Aşgabat-howpsuz şäher

Paýtagtymyz Aşgabadyň gözelligi Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça VAziýa oýunlarynyň geçiriljek ýylynda has-da artýar. Aşgabat işewürligiň, sportuň, saglygyň hem täsin binalaryň şäheri bolmak bilen birlikde raýatlaryň ýaşamagy we howupsyzlygy üçin ýokary amatlylyga eýe bolan şäherdir. Paýtagtymyzda gurulýan binalardyr desgalaryň her biri özü...

Dowamy »

733 0
Köneler, 3 years ago


Türkmenistan gök önümleriň mekany

Soňky ýyllarda Türkmenistanda gök we bakja önümleriniň hili barha ýokarlanýar. Eger-de binäçe ýyl yza dolanmaly bolsak onda gyş aýlarynda bazarlarymyzda diňe kelem, käşir, ysmanak ýaly gyşda ýetişdirilýän gök we bakja önümlerini görüp bileris. Emma soňky 10 ýylyň içinde Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýylyň haýsy paslydygyna garamazdan dürli ir-iými...

Dowamy »

746 0
Köneler, 3 years ago


Aşgabat şäheriniň elektrik üpjünçiligi has gowlandyrýandygyny gözýetirmek bolýar

Aşgabat şäheriniň çäginde gurlup, ulanmaga berilýän döwrebap durmuşy we medeni ähmiýetli binalaryň sany barha köpelip, şäher gün-günden özgerýär. Şol bir wagtyň özünde ilatyň durmuş üpjünçiligi ýokarlanyp, hojalyklarda elektrik togy bilen işleýän enjamlar giňden ulanylýar. Bu bolsa, elektrik energiýasynyň sarp edilşiniň barha artmagyna getirýär. Şo...

Dowamy »

1062 2
Köneler, 4 years ago


Ýurdumyzda raýatlarymyzyň iş üpjünçiligi gowulandyrylýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gün-günden gülläp ösýän we uly gurluşyk meýdançasyna öwrülen eziz diýarymyzyň ähli künjeklerinde Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen dünýä ülňülerine laýyk getirilip gurulýan dürli maksatly desgalaryň hatary barha artýar, welaýat we etrap merkezlerimiziň hem-de obalarymyzyň binagärlik keşbi has-da gözel...

Dowamy »

878 0
Köneler, 5 years ago


Gülleýär oba-şäher

“Ýurdumyzda ähli welaýatlarda hem-de paýtagtymyz Aşgabat şäherinde kaşaň ymaratlar, giň döwrebap ýollar, seýilgähler, medeni-durmuş, sport desgalary, saglygy goraýyş, keselleri anyklaýyş we bejeriş ýaly köp sanly binadyr-desgalar gurlup, ulanylmaga berilýär. Biz, bagtyýar döwrüň raýatlary, döredilýän şeýle ajaýyplyklaryň hözirini görüp ýaşamalydyry...

Dowamy »

882 0
Köneler, 5 years ago


Ýaşulularyň maslahaty- türkmen döwletiniň röwşen geljeginiň beýanydyr

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän döredijilikli we öňdengörüjilikli döwlet syýasatynyň binýadynda bedew bady bilen öňe barýan mähriban Watanymyz şu ýylyň 10-njy sentýabrynda ýene bir möhüm, taryhy we şanly waka beslendi, ýagny bu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda täze gurlan ajaýyp “Awaza”...

Dowamy »

1027 0
Köneler, 5 years ago


Türkmenistan ýokary sport üstünliklerine tarap barýar

Şu ýylyň 15-nji sentýabrynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 34-nji Baş Assembleýasynyň açylyş dabarasy boldy. Oňa dünýäniň 80-e golaý ýurdunyň 600-den gowrak wekilleri, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň, Aziýa we Okeaniýa döwletlerini 62-siniň Milli Olipiýa Komitetleriniň ýolba...

Dowamy »

927 0
Köneler, 5 years ago


Türkmenistanyň Prezidentiniň Owganystan Yslam Respublikasyna resmi iş sapary

27.08.2015 ý. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Owganystan Yslam Respublikasyna resmi iş sapary boldy.
Döwlet baştutanlarynyň taraplaryň resmi wekilýetlerini tanyşdyryş dabarasyndan soň, özara düşünişmek we ynanyşmak ýagdaýynda geçen duşuşygyň barşynda ozal gazanylan ylalaşlyklaryň durmuşa geçirilişini iki goňşy ýurduň we h...

Dowamy »

966 0
Köneler, 5 years ago


Айлык хаклары барада

Хорматлы Президентимизиң тагалласы билен хер йыл айлык хакларының, чага көмек пулларының, пенсияларының, талып хакларының 10% ызыгидерли артдырылмагы, тапавутланян талыплара атландырылан талып хакларының берилмеги, юрдумызың хайсы пудагында зәхмет чекйәндигине гарамаздан ишгәрлериң иш шертлериниң говланмагы ве аматлы шертлериң дөредилмеги ишгәрлери...

Dowamy »

980 0
Köneler, 5 years ago


Ykdysadyýetimiziň ösüşi-ertirki güne ynam!

Häzirki döwürde ýurdumyz innowasion ösüş ýoluny saýlap aldy. Ýubileý ýylynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary ösüş depginleri saklanýar-halkymyz tutanýerli zähmet çekip, köp işleri amal edýär. Döwletimizi ösdürmegiň Prezident maksatnamasy durmuşa üstünlikli amala aşyrylýar, bu işler ýurdumyzy senagat taýdan ösen ýurda öwürýär, ykdysadyýetimizi diw...

Dowamy »

930 0
Köneler, 5 years ago


Türkmenistan – Parahatçylygyň ýurdy

5-nji iýunda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde halkyň dykgatyna ýetirlen habar – BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisiniň 193 döwletiniň biragyzdan goldamagynda Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesiniň täze rezolýusiýasyny kabul edenligi begendiriji waka boldy. Çünki Türkmenistan döwletimiz dünýä döwletleriniň arasynda parahatçylygy, a...

Dowamy »

935 0
Köneler, 5 years ago


Türkmen Bitaraplygynyň täze ykrarnamasy

Türkmen Bitaraplygy ata-babalarymyzyň Adamzat Agzybirligi barada gadymyýetiň jümmüşinden gaýdýan garaýyşlaryna esaslanandyr. Bu taglymat müňýyllyklardan aşyp, özüniň döwrebaplygyny subut etdi, türkmen parasatlylygyny dünýä äşgär etdi. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan watanymyzda halk bähbitli wezipeleri öňde goýmak we çözmek, şol maksada ýetme...

Dowamy »

1185 1
Köneler, 5 years ago


Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň ähliumumy ykrar edilmegi

2015-nji ýyl ýurdumyzda «Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly» diýlip yglan edildi. Geçen 20 ýylyň dowamynda Türkmenistan döwletimiz hemişelik bitaraplyk syýasatyny ýöretmek bilen sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde, dünýäniň döwletleri bilen birlikde parahatçylykly, dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde uly şleri amala...

Dowamy »

1137 2
Köneler, 5 years ago


Olimpiada taýarlyk ýokary depginde alynyp barylýar

2017-nji ýylda “Ýapyk binalarda we söweş sungaty boyunça 5-nji Aziýa oýunlary” mynasybetli halkara derejesinde geçirmek maksady bilen Aşgabat şäherinde gurulýan “Olimpiýa şäherjiginiň binalar toplumynyň” esasy gurluşyk işleri tamamlanyp, soňky abadanlaşdyryş we bezeg işleri alynyp barylýar. Bu binalar toplumynyň gurluşygy alynyp barylýan döwri halk...

Dowamy »

1099 1
Köneler, 5 years ago


Awtoulaglaryň ýangyjynyň bahasynyň ýokarlanýandygy barada

Türkmenistanda awtoulaglaryň ýangyjynyň bahasy ýakyn wagtlarda ýokarlanýar diýen ýalan gep-gürrüň çykdy. Bu ýalan gep-gürrüňleri eşiden raýatlarymyz bolsa howsala düşýärler. Emma, bu gep-gürrüňlere ynanyp howsala düşmeklige hiç-hili sebäp ýokdugyny göz etirdim. Ýagny, bu barada Türkmenistanyň Nebit-gaz ulgamynda işleýän tanyşlarymdan soranymda, ola...

Dowamy »

1165 3
Köneler, 5 years ago


Ỷurdumyzdа АBṢ dоllаry öňki bаhаsyndа sаklаnylmаgy.

Häzirki wаgtdа ẏurdumyz bаzаr ẏykdysаdyẏеtinе gеҫiş döwründе edilеn işlеrе Hаlkаrа pul gаznаsynyň wеkilẏеtiniň soňky hаsаbаtlаryndа görkеzilşi ẏaly, ẏurduň ösüşiniň uly dеpgindе bаrẏandygyny, gеlејеkdе dünẏä ẏüzündе emеlе gеlеn ykdysаdy ҫökgünligiň hеm täsir etmејеkdigini bеlläp gеҫdilеr. Görüp оtursаk ẏurdumyzyň ätiẏaҫlyk gоrunyň ẏеtеrlikdigi, ykd...

Dowamy »

1140 1
Köneler, 5 years ago


ÝALAN GÜRRÜŇ HIÇ BIR DONA BÜRENMEZ

Hawa, şahyr aýtmaly sözi jaýdar aýdan. Soňky günlerde il arasynda şum myş-myşlar eşidilip başlady, ýagny hamana benziniň nyrhy ýene gymmatlajakmyş, döwletiň çagalara berýän kömek puly-da kesiljekmiş, pensionerler hem alýan pensiýalaryndan mahrum boljakmyş...
Gör nähili boş ýaňramalar. Şeýle myş-myşlara gulak gabardýanlar – sada gözli körler...

Dowamy »

934 0
Köneler, 5 years ago


Çala eşidip, çatma ýykmalyň!

Halkymyzyň durmuş ýagdaýy gün-günden ýokarlanýar, her bir maşgalanyň eli uzadan ýerine ýetýär. Durmuşda has zerur bolan zatlarymyz-gazymyz, togumuz, suwumyz, duzumyz halka mugt berilýär. Esasy iýmitlerimiz- çöregimiz, etimiz we beýlekiler mugtuň bäri ýany. Beýleki döwletlerde maşgalanyň girdeýjisiniň esasy bölegi ýokardaky agzalanlara sarp edilýär....

Dowamy »

845 0
Köneler, 5 years ago


Gybatkeşleriň niýeti ýol almaz - it üýrer, kerwen geçer!

Bir hökümdar öz aşpezine dostlarynyň myhmançylyga geljekdigini, olara iň süýji zatdan nahar taýýarlamagyny buýrupdyr. Aşpez hökümdaryň myhmanlaryny malyň dilinden taýýarlanan nahar bilen lezzetläpdir. Bir näçe gün geçenden soň, hökümdar ýene-de aşpezini çagyryp, indi öz duşmanlaryny myhmançylyga çagyrandygyny, olara iň ajy zatdan taýýarlamagy buýr...

Dowamy »

889 0
Köneler, 5 years ago


Gadymy eýýämiň şaýady

2012-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň medni paýtagty diýip yglan edilen Mary ýene-de dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde. Gadymy Murgabyň kenarynda ýerleşýän şäher TÜRKSOÝ halkara guramasy tarapyndan 2015-nji ýyl türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edildi.

Margiana- Merw-Mary – bu atlar, öz goýnunda gadymy tü...

Dowamy »

973 0
Köneler, 5 years ago


Aşgabat: ulag gatnawlaryny sazlaşdyrmalу

Dünýä ýüzünde tehnikanyň, tehnologiýalaryň ösýän we innowasiýalaryň ornaşdyrylýan döwründe awtomobil ýollaryny ylmy esasda kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler Türkmenistan döwletimizde hem giň gerime eýe bolup, awtomobil ýollaryny gurmak we öňki bar bolanlaryň durkuny täzelemek boýunça işleriň esasy bölegi ýörite maksatnama esasynda gözel...

Dowamy »

1070 1
Köneler, 5 years ago


Paýtagtymyzda arassaçylyk çäreleri amala aşyrylýar

Häzirki wagtda 2017-nji ýylda türkmen paýtagtynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýaryşlarynyň geçirilmegine bütin ýurdumyz boýunça uly taýýarlyk işleri geçirilýär. Taýýarlyk görme işleriniň çäginde Olimpiýa şäherjiginiň gurluşygy giň gerimde alnyp barylýar we Bitarap döwletimiziň gözel paýtagty Aşgabat şäherimizde Az...

Dowamy »

1134 1
Köneler, 5 years ago


Ahalteke atlary-gözellik nusgasy

Şu günler Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň dürli künjeklerinde Türkmen bedewiniň baýramyna bagyşlanan dabaralar giň gerim aldy. Ak şäherimiz Aşgabat bolsa esasy dabaralaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Baýramçylyk dabaralary Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen “Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” atly halkara gözellik...

Dowamy »

933 0
Köneler, 5 years ago