“MUKADDES BORÇ”

Watanyň goragynda durmak bir gysym topragy üçin soňky demine çenli göreşmek her bir ynsanyň mukaddes borjudyr. Ýekeje daban ýerini bir gysym topragyny özgä bereninden ölenini gowy gören pederlerimiziň durmuş mekdebine eýeren TDSG-nyň 2113 harby bölüminiň maýor Maksatmyrat Garaýewiň serkerdelik edýän serhet birikmesiniň ruhybelent serhetçileri hem W...

Dowamy »

744 0
Köneler, 4 years ago


Paýtagtymyzda amala aşyrylýan özgertmeler

Aşgabat şäherimiziň çägini deň derejede we ýokary hilli ösdürmek, şeýle hem onuň çetleriniň paýtagtymyzyň nusgalyk derejesine laýyk gelýän has oňaýly, arassa, owadan bolmagyny üpjün etmek düýpli çäreleriň biri bolup, ýurdumyzyň baş şäherinde abadançylygyň, arassaçylygyň we ähli ugurlar boýunça nusgalyk derejede bolmagynyn üpjün edilmegi bilen bir...

Dowamy »

664 1
Köneler, 4 years ago


Dünýa derejesindäki Merkez

Häzirki döwürde ylma daýanmazdan ýokary hili we netijäni gazanmak mümkin däl. Biz oňa hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasatynyň netijesinde nebitgaz toplumynda, geologiýa, himiýa, energetika, ulag we aragatnaşyk pudaklarynda amala aşyrylýan işlere, görkezijilere ser salanymyzda hem duýýarys. Ösüşiň depginindäki ilerlemeleri oba hojalyk toplu...

Dowamy »

703 0
Köneler, 5 years ago


Пайтагтымызы өсдүрмегиң тәзе чемелешмелери.

Беркарар Ватанымызда адам барадакы алада дөвлет сыясатымызың эсасы илери тутулян угурларының биридир. Юрдымызың илатының яшайыш-дурмуш шертлерини хас-да говуландырмак барада ил-юрт бәхбитли ишлериң алнып барылмагы «Дөвлет адам үчиндир» диен ынсанпервер йөрелгесиниң иш йүзүнде дурмуша гечирилйәндигиниң айдың шаядыдыр. «Әхли обаларымызы ве шәхерлерим...

Dowamy »

929 2
Köneler, 5 years ago


Internet saýtynyň ýapylýar diýen ýalan gürrüňňler barada

2015-nji ýylyň ýanwar aýynyň 02-ne internet ulgamynda ýurdymyzda hyzmat edýän TM CELL, MTC aragatnaşyk ulgamlarynda internet torlarynyň (MobiMeet24, LINE, Odnoklasniki we ş. m.) ýanwar aýynyň 05-ne ýapylýandygy, haçan açyljagy belli däl diýen ýalan gürrüňler kime gerek boldyka?
Internet ulgamynda hiç-hili üýtgeşme bolmady, eger-de ýokarda gö...

Dowamy »

1035 8
Köneler, 5 years ago


Dek gezen dok gezer

Gynansak-da ata-babalarymyzyň “Süri agsaksyz bolmaz” diýip belläp geçişleri ýaly, şular ýaly eşretli durmuşyň hözürini görüp ýaşamaga derek käbir nogsanlyklary döredýän ildeşlerimiz hem bar. Käwagtlar jahyl oglanlarymyz şular ýaly uly baýramçylyklaryň biri hasaplanýan Täze ýyl baýramçylygyny ýatdan çykmajak, has täsin geçirmek maksady bilen zyýanl...

Dowamy »

874 1
Köneler, 5 years ago


Ýurtda dollar gymmatlarmyş diýilýän gybatlar

Sоňky 1 аýyň dоwаmyndа hаlkyň аrаsyndа dоllаryñ gytаlýandygy, gеlејеkdе оnuň bаhаsynyň ýokаrlаnjаkdygy bаrаdа gеp-gürrüňlеr köpеlýär wе intеrnеt sаýtlаryndа şоňа mеňzеş mаkаlаlаr ýazylýar. Mеn bu ýagdаýlаrdа binјаlyk bоlup Mеrkеzi bаnkdа işlеýän kursdаşym bilеn gürrüňdеş bоlаnymdа şu аşаkdаkylаry düşündirdi.
Ýagny, Türkmеnistаnyñ Prеzidеnti...

Dowamy »

1275 7
Köneler, 5 years ago