Хорматлы Президентимизиң тагалласы билен хер йыл айлык хакларының, чага көмек пулларының, пенсияларының, талып хакларының 10% ызыгидерли артдырылмагы, тапавутланян талыплара атландырылан талып хакларының берилмеги, юрдумызың хайсы пудагында зәхмет чекйәндигине гарамаздан ишгәрлериң иш шертлериниң говланмагы ве аматлы шертлериң дөредилмеги ишгәрлери хас-да ёкары зәхмет өндүриҗилигине хөвеслендирйәр. Хәзирки вагтда юрдумызың ыкдысады гатнашыкларының барха ёкары дереҗелере эе боландыгына гарамаздан, юрдумызда халкың арасында кәбир ялан яшырык гүррүңлери (ягны, чага көмек пулларының арадан айрыляндыгы, айлык хакларының, талып хакларының, кемелдилйәндиги хакында, галыберсе-де пенсия хакларының хем чәклендирилйәндиги барадакы) яйрадылып, халкың аңына рухы тайдан чөкгүнлик етирйәнлер-де бар. Эмма муңа гарамаздан биз өз җемгыетимизиң сагдынлыгыны, рухыбелентлигини, юрдумызың абрай-сарпасыны белентде сакламалыдырыс. Чүнки, хорматлы Президентимизиң алып барян хер бир ишлери юрдумызың гүлләп өсмеги, босагамызда гаршыланҗак 2017-нҗи йылда Олимпияда ойунларының ёкары дереҗеде гечирилмеги угрунда гөнүкдирлендир.

Köneler, Ishli tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir