Sagdynlyk we Ruhubelentli ýylynyň altyn güýzünde Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna sanlyja gün galdy. Ýurdumyzyň paýtagtynda geçiriljek halkara derejeli ýaryşlar, milli derejedäki bäsleşikler türkmen döwletiniň abraýyny has-da artdyrar. Diýarymyz sport merkezine öwrüldi. Her welaýatda stadionlar, sport mekdepler, küşt we şaşka merkezleri, dürli sport desgalaryň ençemesi guruldy. Ýurdumyzyň paýtagtynyň ýüreginde Olimpiýa şäherjiginiň gurulmagy halkymyzyň ruhuny galkyndyrýar. Sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşjak dürli halklaryň wekillerini garşylamagy Sagdynlyga we Ruhubelentlige ýugrulan halkymyz diňe üstünliklere garaşýar. Biziň ýurdumyzyň türgenlerinden uly abraý boljagyna ynanýarys. Öňe, öňe, diňe öňe!.

Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir