Bitarapdyr Watanym

Türkmen halkynyň sekiz asyr arzuw eden ýurt Garaşsyzlygyndan soňra taryh üçin gysga wagtyň dowamynda halkara giňişliginde gazanan ajaýyp ýeňişleriniň biri hem hemişelik butaraplyk derejesidir. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy”...

Dowamy »

336 0
Köneler, 10 months ago


Sport göreşi

Sport göreşi – göreş sportynyň başa-baş söweş görnüşi bolup, ol ýörite düşekçäniň üstünde alnyp barylýar. Sportyň bu görnüşinde dürli emeller, mysal üçin, hüjüm etmek, zyňmak, ýykmak ýaly emelleri ulanmaga rugsat berilýär. Sport göreşiň esasy maksady garşydaşy düşekçäniň üstünde arkasyna zyňmakdyr.
Sport göreşi öz taryhyny has gadymdan alyp...

Dowamy »

295 0
Köneler, 11 months ago


“Bitarapdyr Watanym”

Türkmen halkynyň sekiz asyr arzuw eden ýurt Garaşsyzlygyndan soňra taryh üçin gysga wagtyň dowamynda halkara giňişliginde gazanan ajaýyp ýeňişleriniň biri hem hemişelik butaraplyk derejesidir. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda hem-de 2015-nji ýylyň 3-nji iýunynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy”...

Dowamy »

353 0
Köneler, 11 months ago


Nebit, dokma önümleri we buýan köküniň gury ergini birža söwdalarynda esasy üns berlen önümler boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Türkiýeden, Serbiýadan, Gyrgyzystandan ge...

Dowamy »

310 0
Köneler, 11 months ago


Inžener-tehnologiýalary uniwersitetiniň talyplary daşary ýurt şygryýetine gyzyklanýarlar


Surata düşüren: Ýuriý ŞKURIN

Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalary uniwersitetinde şygryýet agşamy geçirildi, oňa fakultetleriň ählisiniň talyplary gatnaşdylar. Agşamda Gurbannazar Ezizowyň, Robert Býornsyň, Sergeý Ýeseniniň we Takamuro Kotaronuň goşgulary okaldy.

Hut şu şahyrlaryň eserleriniň...

Dowamy »

422 0
Köneler, 11 months ago


Küştdepdi toý-baýramlaryň bezegidirBerkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bimöçber aladalar bilen türkmen medeniýeti, sungaty belent sepgitlere ýetirilýär. Ýaňy-ýakynda türkmen toýlarynyň bezegi bolan “Küştdepdi” BMG-nyň bilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasyny gorap saklamak baradaky hökümetara komitetiniň 12-nji mejlisi...

Dowamy »

314 0
Köneler, 11 months ago


Amul – Hazar 2018

Her bir täze ýyly halkyň bähbidine, döwletiň ähmiýetine besläp, ata-babalarymyzyň mirasyna sarpa goýmagy endige öwüren hormatly Prezidentimiz 2018 – nji ýyly ‘’Türkmenistan – beýik ýüpek ýolunyň ýüregi’’ diýip atlandyrdy. Müňlerçe ýyllaryň dowamynda gündogardan günorta, günbatara, demirgazyga uzap giden uzak ýollar dürli döwletleri, hal...

Dowamy »

396 0
Köneler, 11 months ago


Bagtyýarlyk döwrüniň bereketli hojalygy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda ýurdumyzyň durnukly ykdasady ösüş ýolunda halkymyzyň azyk üpjinçiligini has-da pugtalandyrmakda uly işler üstünlikli amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan hem-de azyk bolçulygyny döretmekd...

Dowamy »

365 0
Köneler, 11 months ago


Ýurdumyzyň ajaýyplyklary ginnesiň rekordlar kitabynda

Ýagny, 2003-nji ýylda «Altyn asyr» halysy dünýäde elde dokalan iň äpet haly hökmünde (301 m2), 2008-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde gurlan Baýdak sütüni (133 metr), 2010-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda gurlan Oguzhan suw çüwdürimler toplumy, 2011-nji ýylda «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň gurluşyna girýän...

Dowamy »

307 0
Köneler, 11 months ago


Türkmenistan Ýewraziýanyñ möhüm ulag-üstaşyr merkezine öwrülýär

Türkmenistanyñ çäginde-yklymyñ möhüm söwda ýollarynyñ çatrygynda halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniñ kuwwatly binýady döredilýär. Muña polat we awtomobil ýollarynyñ giñ ulgamynyñ gurulmagyny alamatlandyrýan müñlerçe kilometrik ýollaryñ taslamalary, ozal bar bolan deñiz we howa menzilleriniñ döwrebaplaşdyrylmagy hem-de täzeleriniñ gurulmagy aýdyñ şaýa...

Dowamy »

349 0
Köneler, 11 months ago


Bereketli on iki dirhem

Hezreti Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bir köýnek satyn almasy üçin Hezreti Alyny bazara iberipdi. Hezreti Aly bazara gidip, on iki dirheme bir köýnek satyn alyp geldi. Şonda Hezreti Pygamberimiz alaýhyssalam bilen Hezreti Alynyň arasynda şeýle gürrüňdeşlik geçdi
Hezreti Pygamber: Bu köýnegi näçä aldyň?
Hezreti Aly: On iki d...

Dowamy »

366 0
Köneler, 11 months ago


Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregidir.

2018-nji ýylyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip yglan edilmegi beýik Ýüpek ýoly bilen baglanyşykly maglumatlary öwrenmäge uly mümkinçilik döretdi. Şu babatda milli Liderimiziň “ Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň gymmatly çeşmedigni nygtamak isleýäris. “Türkmenistanyň – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” kitaby Ho...

Dowamy »

606 0
Köneler, 11 months ago


MÖHÜM RESMINAMA

Täze taryhy eýýamyň ýyllary içinde Gahryman Prezidentimiziň Garaşsyz Türkmenistanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine daýanyp ýöredýän parasatly we öňdengörüjilikli daşary syýasaty rowaçlyklara beslenýär. Döwletimiziň BMG we beýleki iri halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygy Garaşsyz döwletimiziň halkara abraýynyň täze belentliklere ç...

Dowamy »

338 0
Köneler, 11 months ago


TÜRKMENISTANYŇ ULAG SYÝASATY

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň “Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek” atly Kararnamany kabul etmegi hormatly Prezidentimiziň ulag diplomatiýasynyň nobatdaky üstünligidir.
Hormatly Prezidentimiz ulag ulgamynyň ý...

Dowamy »

301 0
Köneler, 11 months ago


Ynsanperwerlik we adalatlylyk hem adamkärçilik!

12-nji dekabrda Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edilmegi, Türkmenistanda ýatdan çykmajak waka boldy. Bitaraplyk parahat durmuşy, abadan ýaşaýşy, halklaryň dost-doganlygyny, agzybirligini aňladýar. 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-sy tarapyndan 12-nji dekabr Türkmenistanyň Bitaraplyk güni diýlip bellenilmegi halkymyzyň Bitaraplyk derejesine...

Dowamy »

244 0
Köneler, 11 months ago


MÖHÜM PUDAGYŇ KUWWATY ARTDYRYLÝAR

Arkadag Prezidentimiziň beýik başlangyçlaryndan gözbaş alyp, rowaçlyklara beslenýän täze taryhy eýýamyň ýyllarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyz ösüşleriň belent basgançaklaryna çykýar. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bady artýan düýpli özgertmeler oňyn netijelerini berýär. şeýle öňegidişlikler ýurdumyzyň elektroenergetika...

Dowamy »

269 0
Köneler, 11 months ago


,,Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi’’

Hawa,türkmen halkynyň şan-şöhratly taryhyndan, onuň beýleki halklar bilen doganlyk-dostluklaryny gatnaşyklaryndan gyzykly maglumatlary berýän Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly dür-dänesi ýaly gymmatly kitaby biziň söýüp okaýan kitabymyzydyr.
Bu kitap 2017-nji ýylyň iň begençli, ýatda galyjy wakalarynyň b...

Dowamy »

809 0
Köneler, 11 months ago


2018-nji ýyly belent sepgitlere ýetmek arzuwlary bilen garşyladyk!

Türkmenistanlylar Täze, 2018-nji ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. Biz Sagdynlygyñ we ruhubelentligiñ ýyly bolan hem-de ýatdan çykmajak köp sanly täsirler, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça ʰ Aziýa oýunlarynyñ ägirt uly üstünlik bilen geçmegi mynasybetli ýakymly wakalar bilen a...

Dowamy »

339 0
Köneler, 11 months ago


Bagt getirsin Täze ýyl

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmen halky täze ýyl baýramçylygyna zähmet üstünlikleri bilen tutanýerli we ruhubelent barýarlar. Bu baýramçylyk dünýä ýüzünde baýramlaryň naýbaşy bolup her bir ynsanyň birek-birek bilen mähirli we sylag hormatly gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna itergi berýär. Täze...

Dowamy »

501 0
Köneler, 1 year ago


Salam Täze ýyl

Salam , Täze 2018-nji ýyl! Bu gün seni bagtyýarlyk döwrümizde şatlyk-şowhun bilen garşylamak, gör, nähili ýakymly. Biz seniň ýetip gelýän günleriňde ýakynlarymyzy Täze ýyl baýramy bilen gutlap, birek-birege iň gowy arzuwlary edýäris. Bereketden doly saçaklarymyzy naz-nygmatlardan doldurýarys. Her bir ene-ata öz çagalary bilen bu baýramçylyga uly hö...

Dowamy »

386 0
Köneler, 1 year ago


BMG-nyň Baş Assambleýasy durnukly ulag boýunça Rezolýusiýany kabul etdi

Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly kararnama kabul edildi. Bu barada hökümetiň mejlisinde wise-premýer, Türkmenist...

Dowamy »

344 0
Köneler, 1 year ago


Bugdaýyň bol hasyly öndürilýär

Türkmenistanda her ýyl ak bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Türkmenistan ýylyň-ýyly özüniň ak bugdaýyň Watanydygyny subut edýär. Ýurdymyzda dänäniň öndürilişini artdyrmak, azyk bolçulygyny has-da berkitmek bilen, daşary döwletlere bugdaý we bugdaý ununy satmak hem ýola goýuldy.
2017-nji ýylda öndürilen ak bugdaýyň 262 m...

Dowamy »

310 0
Köneler, 1 year ago


Моя отчизна!

Не могу молчать…. Такие чувства, эмоции переполняют сердце, душу.
Мы знали, что-то необыкновенное, великое, торжественное связано с Азиадой Ашгабада, но то, свидетелем и участником которого мы стали, необъяснимо и неописуемо.
Такого величия, такого торжества не предвидел никто…
Всё, что происходило в течении 500 дней, всё, чт...

Dowamy »

364 0
Köneler, 1 year ago


Behişdi bedewler türkmen sarpasy

Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda atçylyk pudagyna uly üns berilýär. Owadanlygy, gaýratlylygy, edermenligi bilen özüni tanadan behişdi bedewlerimiz bu gün dünýä arenasyna çykyp, türkmen halkynyň abraýyny artdyrýar. Gadym döwürlerde toýlaryň bezegi bolan at çapyşyklar, bagtyýarlyk döwrümizde halkymyzyň göwünlerini galkyndyrý...

Dowamy »

264 0
Köneler, 1 year ago


Bilimler we talyp ýaşlar gününiň Gurban baýramy bilen goşalanyp gelmegi

Beýik üstünliklere beslenen Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara, şahly senelere bilen beslenýär. Munuň özi agzybirlikden döwlet tapan, halallygy, adalatlylygy hem-de dost-doganlygy ýol-ýörelge edinen merdana halkymyzyň eşretli zamana ýetendiginiň aýdyň kepilidir.
Biziň bagtyýar döwrümizde toýlarymy...

Dowamy »

313 0
Köneler, 1 year ago