Ýurdumyzyň ajaýyplyklary ginnesiň rekordlar kitabynda

Ýagny, 2003-nji ýylda «Altyn asyr» halysy dünýäde elde dokalan iň äpet haly hökmünde (301 m2), 2008-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde gurlan Baýdak sütüni (133 metr), 2010-njy ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda gurlan Oguzhan suw çüwdürimler toplumy, 2011-nji ýylda «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň gurluşyna girýän...

Dowamy »

259 0
Köneler, 8 months ago


Türkmenistan Ýewraziýanyñ möhüm ulag-üstaşyr merkezine öwrülýär

Türkmenistanyñ çäginde-yklymyñ möhüm söwda ýollarynyñ çatrygynda halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniñ kuwwatly binýady döredilýär. Muña polat we awtomobil ýollarynyñ giñ ulgamynyñ gurulmagyny alamatlandyrýan müñlerçe kilometrik ýollaryñ taslamalary, ozal bar bolan deñiz we howa menzilleriniñ döwrebaplaşdyrylmagy hem-de täzeleriniñ gurulmagy aýdyñ şaýa...

Dowamy »

287 0
Köneler, 8 months ago


Bereketli on iki dirhem

Hezreti Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bir köýnek satyn almasy üçin Hezreti Alyny bazara iberipdi. Hezreti Aly bazara gidip, on iki dirheme bir köýnek satyn alyp geldi. Şonda Hezreti Pygamberimiz alaýhyssalam bilen Hezreti Alynyň arasynda şeýle gürrüňdeşlik geçdi
Hezreti Pygamber: Bu köýnegi näçä aldyň?
Hezreti Aly: On iki d...

Dowamy »

312 0
Köneler, 8 months ago


Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregidir.

2018-nji ýylyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýip yglan edilmegi beýik Ýüpek ýoly bilen baglanyşykly maglumatlary öwrenmäge uly mümkinçilik döretdi. Şu babatda milli Liderimiziň “ Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň gymmatly çeşmedigni nygtamak isleýäris. “Türkmenistanyň – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” kitaby Ho...

Dowamy »

504 0
Köneler, 8 months ago


MÖHÜM RESMINAMA

Täze taryhy eýýamyň ýyllary içinde Gahryman Prezidentimiziň Garaşsyz Türkmenistanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine daýanyp ýöredýän parasatly we öňdengörüjilikli daşary syýasaty rowaçlyklara beslenýär. Döwletimiziň BMG we beýleki iri halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygy Garaşsyz döwletimiziň halkara abraýynyň täze belentliklere ç...

Dowamy »

286 0
Köneler, 8 months ago


TÜRKMENISTANYŇ ULAG SYÝASATY

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň “Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek” atly Kararnamany kabul etmegi hormatly Prezidentimiziň ulag diplomatiýasynyň nobatdaky üstünligidir.
Hormatly Prezidentimiz ulag ulgamynyň ý...

Dowamy »

249 0
Köneler, 8 months ago


Ynsanperwerlik we adalatlylyk hem adamkärçilik!

12-nji dekabrda Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edilmegi, Türkmenistanda ýatdan çykmajak waka boldy. Bitaraplyk parahat durmuşy, abadan ýaşaýşy, halklaryň dost-doganlygyny, agzybirligini aňladýar. 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-sy tarapyndan 12-nji dekabr Türkmenistanyň Bitaraplyk güni diýlip bellenilmegi halkymyzyň Bitaraplyk derejesine...

Dowamy »

194 0
Köneler, 8 months ago


MÖHÜM PUDAGYŇ KUWWATY ARTDYRYLÝAR

Arkadag Prezidentimiziň beýik başlangyçlaryndan gözbaş alyp, rowaçlyklara beslenýän täze taryhy eýýamyň ýyllarynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyz ösüşleriň belent basgançaklaryna çykýar. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bady artýan düýpli özgertmeler oňyn netijelerini berýär. şeýle öňegidişlikler ýurdumyzyň elektroenergetika...

Dowamy »

221 0
Köneler, 8 months ago


,,Türkmenistan-Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi’’

Hawa,türkmen halkynyň şan-şöhratly taryhyndan, onuň beýleki halklar bilen doganlyk-dostluklaryny gatnaşyklaryndan gyzykly maglumatlary berýän Gahryman Arkadagymyzyň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly dür-dänesi ýaly gymmatly kitaby biziň söýüp okaýan kitabymyzydyr.
Bu kitap 2017-nji ýylyň iň begençli, ýatda galyjy wakalarynyň b...

Dowamy »

638 0
Köneler, 8 months ago


2018-nji ýyly belent sepgitlere ýetmek arzuwlary bilen garşyladyk!

Türkmenistanlylar Täze, 2018-nji ýyly uly dabaralar bilen garşyladylar we ony agzybir maşgala hökmünde dabaralandyrdylar. Biz Sagdynlygyñ we ruhubelentligiñ ýyly bolan hem-de ýatdan çykmajak köp sanly täsirler, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça ʰ Aziýa oýunlarynyñ ägirt uly üstünlik bilen geçmegi mynasybetli ýakymly wakalar bilen a...

Dowamy »

285 0
Köneler, 8 months ago


Bagt getirsin Täze ýyl

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda türkmen halky täze ýyl baýramçylygyna zähmet üstünlikleri bilen tutanýerli we ruhubelent barýarlar. Bu baýramçylyk dünýä ýüzünde baýramlaryň naýbaşy bolup her bir ynsanyň birek-birek bilen mähirli we sylag hormatly gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna itergi berýär. Täze...

Dowamy »

436 0
Köneler, 9 months ago


Salam Täze ýyl

Salam , Täze 2018-nji ýyl! Bu gün seni bagtyýarlyk döwrümizde şatlyk-şowhun bilen garşylamak, gör, nähili ýakymly. Biz seniň ýetip gelýän günleriňde ýakynlarymyzy Täze ýyl baýramy bilen gutlap, birek-birege iň gowy arzuwlary edýäris. Bereketden doly saçaklarymyzy naz-nygmatlardan doldurýarys. Her bir ene-ata öz çagalary bilen bu baýramçylyga uly hö...

Dowamy »

322 0
Köneler, 9 months ago


BMG-nyň Baş Assambleýasy durnukly ulag boýunça Rezolýusiýany kabul etdi

Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly kararnama kabul edildi. Bu barada hökümetiň mejlisinde wise-premýer, Türkmenist...

Dowamy »

286 0
Köneler, 9 months ago


Bugdaýyň bol hasyly öndürilýär

Türkmenistanda her ýyl ak bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Türkmenistan ýylyň-ýyly özüniň ak bugdaýyň Watanydygyny subut edýär. Ýurdymyzda dänäniň öndürilişini artdyrmak, azyk bolçulygyny has-da berkitmek bilen, daşary döwletlere bugdaý we bugdaý ununy satmak hem ýola goýuldy.
2017-nji ýylda öndürilen ak bugdaýyň 262 m...

Dowamy »

247 0
Köneler, 10 months ago


Моя отчизна!

Не могу молчать…. Такие чувства, эмоции переполняют сердце, душу.
Мы знали, что-то необыкновенное, великое, торжественное связано с Азиадой Ашгабада, но то, свидетелем и участником которого мы стали, необъяснимо и неописуемо.
Такого величия, такого торжества не предвидел никто…
Всё, что происходило в течении 500 дней, всё, чт...

Dowamy »

308 0
Köneler, 1 year ago


Behişdi bedewler türkmen sarpasy

Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda atçylyk pudagyna uly üns berilýär. Owadanlygy, gaýratlylygy, edermenligi bilen özüni tanadan behişdi bedewlerimiz bu gün dünýä arenasyna çykyp, türkmen halkynyň abraýyny artdyrýar. Gadym döwürlerde toýlaryň bezegi bolan at çapyşyklar, bagtyýarlyk döwrümizde halkymyzyň göwünlerini galkyndyrý...

Dowamy »

213 0
Köneler, 1 year ago


Bilimler we talyp ýaşlar gününiň Gurban baýramy bilen goşalanyp gelmegi

Beýik üstünliklere beslenen Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara, şahly senelere bilen beslenýär. Munuň özi agzybirlikden döwlet tapan, halallygy, adalatlylygy hem-de dost-doganlygy ýol-ýörelge edinen merdana halkymyzyň eşretli zamana ýetendiginiň aýdyň kepilidir.
Biziň bagtyýar döwrümizde toýlarymy...

Dowamy »

255 0
Köneler, 1 year ago


Курбан байрам

03.09.2017. Курбан байрам отметили студенты УО БГСХА из Туркменистана. в гостях у них были узбекские и пакистанские друзья. всех мусульман с Курбан байрам!Dowamy »

1664 0
Köneler, 1 year ago


Belent ynam bilen Aziada tarap

Ýurdumyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boyunça V Azia oýunlarynyň geçiriljek günleri barha golaýlap barýar. Aziadanyň badalga aljak güni golaýlaşdygyça, uly baýramçylyk ýagdaýy has äşgär duýulýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň wagyz edijisi bolan döwlet baştutanymyz oyunlaryň başlanmagyna 50 we 30 günüň galmagynyň hormatyna “welosiped ulagy...

Dowamy »

280 0
Köneler, 1 year ago


Aşgabadyñ täze ajaýyp desgalarynyñ ýene-de «Ginesiñ rekordlar kitabyna» girizilmegi Türkmenistanyñ Prezidentiniñ üstünlikli durmuşa geçirýän şähergurluşyk syýasatynyñ oñyn netijesidir

Ýurdumyzyñ baş şäheri bolan ak mermerli Aşgabatda amala aşyrýan giñ möçberli özgertmeleri köp sanly daşary ýurtly myhmanlary haýran galdyrýar. Bu ösüşler ýurdumyzyñ täze taryhynyñ, nurana geljeginiñ, onuñ döredijiliginiñ, ösüşiñ we rowaçlygyñ belentliklerine tarap ynamly gadamynyñ aýdyñ nyşanydyr.
Hormatly Prezidentimiziñ döredijilikli ýörel...

Dowamy »

277 0
Köneler, 1 year ago


GAWUN DILNIP, KAK EDILER...

Bahar paslynyň gelmegi bilen bakjaçy daýhanlaryň hem hysyrdysy artdy. Olar häzirden irbişer gawunlaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, kaklyk üçin dilinjek gawunlaryň tohumyny saýlamak ýaly işler bilen meşgul. Türkmen gawunlaryndan edilen kaklar bolsa, taryhyň irki döwürlerinde-de juda meşhur bolupdyr. Taryhyň dürli döwürlerinde Watanymyzda bolan ja...

Dowamy »

267 0
Köneler, 1 year ago


Gadymy dessurym - Gurban baýramym

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe her bir günümiz toýdur-baýrama beslenýär. “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň” ýylynyň 2-3-4-nji sentýabrynda biziň ýurdumyzda musulman halklarynyň milli baýramy bolan Gurban baýramy uly toýdur dabara bilen belleniler. Ata-babalarymyzdan miras galan Gurban baýramynda türkmen halkymyz birnäçe däp-dessurlary berjaý...

Dowamy »

269 0
Köneler, 1 year ago


ORTA AZIÝANYŇ MERJENI

(“Watan” gazeti, №87, 15.07.2017)

Paýtagtymyz Aşgabat özüniň gözelligi, milli binagärligi, gaýtalanmajak suw çüwdürimleri, arassa we täsin giň tokaý zolaklary, giň meýdançalary, kaşaň myhmanhanalary, arassalygy bilen dünýä ýüzüne meşhurdyr.

Orta Aziýanyň merjen şäheri Aşgabat Köpetdagyň belent gerişleri kimin öwşün at...

Dowamy »

238 0
Köneler, 1 year ago


UNUDYLMAJAK PURSATLAR BOLAR

(“Watan” gazeti, №89, 20.07.2017 ý.)

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly ýurdumyzyň şöhratyny has hem belende göterjek şatlykly wakanyň – Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň uly ruhubelentlikde geçiriljek ýyly hökmünde unudylmajak pursatlary, göwünleri ganatlandyryjy ýakymly wakalary bilen taryhyň gatlaryna s...

Dowamy »

257 0
Köneler, 1 year ago


ARKADAGLY ÝURDA ÖSÜŞLER ÝARAN!

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gahryman hem-de mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde bu günki gün eziz Watanymyz dünýäde ösen döwletleriň biri hökmünde tanalýar. Bu günki gün milli Liderimiziň ,, Öňe, öňe diňe öňe jan watanym...

Dowamy »

322 0
Köneler, 1 year ago