BMG-nyň Baş Assambleýasy durnukly ulag boýunça Rezolýusiýany kabul etdi

Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen, 2017-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda «Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly kararnama kabul edildi. Bu barada hökümetiň mejlisinde wise-premýer, Türkmenist...

Dowamy »

225 0
Köneler, 5 months ago


Bugdaýyň bol hasyly öndürilýär

Türkmenistanda her ýyl ak bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragy öndürilýär. Türkmenistan ýylyň-ýyly özüniň ak bugdaýyň Watanydygyny subut edýär. Ýurdymyzda dänäniň öndürilişini artdyrmak, azyk bolçulygyny has-da berkitmek bilen, daşary döwletlere bugdaý we bugdaý ununy satmak hem ýola goýuldy.
2017-nji ýylda öndürilen ak bugdaýyň 262 m...

Dowamy »

190 0
Köneler, 6 months ago


Моя отчизна!

Не могу молчать…. Такие чувства, эмоции переполняют сердце, душу.
Мы знали, что-то необыкновенное, великое, торжественное связано с Азиадой Ашгабада, но то, свидетелем и участником которого мы стали, необъяснимо и неописуемо.
Такого величия, такого торжества не предвидел никто…
Всё, что происходило в течении 500 дней, всё, чт...

Dowamy »

206 0
Köneler, 8 months ago


Behişdi bedewler türkmen sarpasy

Mähriban Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda atçylyk pudagyna uly üns berilýär. Owadanlygy, gaýratlylygy, edermenligi bilen özüni tanadan behişdi bedewlerimiz bu gün dünýä arenasyna çykyp, türkmen halkynyň abraýyny artdyrýar. Gadym döwürlerde toýlaryň bezegi bolan at çapyşyklar, bagtyýarlyk döwrümizde halkymyzyň göwünlerini galkyndyrý...

Dowamy »

161 0
Köneler, 8 months ago


Bilimler we talyp ýaşlar gününiň Gurban baýramy bilen goşalanyp gelmegi

Beýik üstünliklere beslenen Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara, şahly senelere bilen beslenýär. Munuň özi agzybirlikden döwlet tapan, halallygy, adalatlylygy hem-de dost-doganlygy ýol-ýörelge edinen merdana halkymyzyň eşretli zamana ýetendiginiň aýdyň kepilidir.
Biziň bagtyýar döwrümizde toýlarymy...

Dowamy »

191 0
Köneler, 8 months ago


Курбан байрам

03.09.2017. Курбан байрам отметили студенты УО БГСХА из Туркменистана. в гостях у них были узбекские и пакистанские друзья. всех мусульман с Курбан байрам!Dowamy »

1031 0
Köneler, 9 months ago


Belent ynam bilen Aziada tarap

Ýurdumyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boyunça V Azia oýunlarynyň geçiriljek günleri barha golaýlap barýar. Aziadanyň badalga aljak güni golaýlaşdygyça, uly baýramçylyk ýagdaýy has äşgär duýulýar. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň wagyz edijisi bolan döwlet baştutanymyz oyunlaryň başlanmagyna 50 we 30 günüň galmagynyň hormatyna “welosiped ulagy...

Dowamy »

231 0
Köneler, 9 months ago


Aşgabadyñ täze ajaýyp desgalarynyñ ýene-de «Ginesiñ rekordlar kitabyna» girizilmegi Türkmenistanyñ Prezidentiniñ üstünlikli durmuşa geçirýän şähergurluşyk syýasatynyñ oñyn netijesidir

Ýurdumyzyñ baş şäheri bolan ak mermerli Aşgabatda amala aşyrýan giñ möçberli özgertmeleri köp sanly daşary ýurtly myhmanlary haýran galdyrýar. Bu ösüşler ýurdumyzyñ täze taryhynyñ, nurana geljeginiñ, onuñ döredijiliginiñ, ösüşiñ we rowaçlygyñ belentliklerine tarap ynamly gadamynyñ aýdyñ nyşanydyr.
Hormatly Prezidentimiziñ döredijilikli ýörel...

Dowamy »

225 0
Köneler, 9 months ago


GAWUN DILNIP, KAK EDILER...

Bahar paslynyň gelmegi bilen bakjaçy daýhanlaryň hem hysyrdysy artdy. Olar häzirden irbişer gawunlaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, kaklyk üçin dilinjek gawunlaryň tohumyny saýlamak ýaly işler bilen meşgul. Türkmen gawunlaryndan edilen kaklar bolsa, taryhyň irki döwürlerinde-de juda meşhur bolupdyr. Taryhyň dürli döwürlerinde Watanymyzda bolan ja...

Dowamy »

212 0
Köneler, 9 months ago


Gadymy dessurym - Gurban baýramym

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe her bir günümiz toýdur-baýrama beslenýär. “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň” ýylynyň 2-3-4-nji sentýabrynda biziň ýurdumyzda musulman halklarynyň milli baýramy bolan Gurban baýramy uly toýdur dabara bilen belleniler. Ata-babalarymyzdan miras galan Gurban baýramynda türkmen halkymyz birnäçe däp-dessurlary berjaý...

Dowamy »

214 0
Köneler, 9 months ago


ORTA AZIÝANYŇ MERJENI

(“Watan” gazeti, №87, 15.07.2017)

Paýtagtymyz Aşgabat özüniň gözelligi, milli binagärligi, gaýtalanmajak suw çüwdürimleri, arassa we täsin giň tokaý zolaklary, giň meýdançalary, kaşaň myhmanhanalary, arassalygy bilen dünýä ýüzüne meşhurdyr.

Orta Aziýanyň merjen şäheri Aşgabat Köpetdagyň belent gerişleri kimin öwşün at...

Dowamy »

178 0
Köneler, 9 months ago


UNUDYLMAJAK PURSATLAR BOLAR

(“Watan” gazeti, №89, 20.07.2017 ý.)

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly ýurdumyzyň şöhratyny has hem belende göterjek şatlykly wakanyň – Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň uly ruhubelentlikde geçiriljek ýyly hökmünde unudylmajak pursatlary, göwünleri ganatlandyryjy ýakymly wakalary bilen taryhyň gatlaryna s...

Dowamy »

197 0
Köneler, 9 months ago


ARKADAGLY ÝURDA ÖSÜŞLER ÝARAN!

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gahryman hem-de mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde bu günki gün eziz Watanymyz dünýäde ösen döwletleriň biri hökmünde tanalýar. Bu günki gün milli Liderimiziň ,, Öňe, öňe diňe öňe jan watanym...

Dowamy »

270 0
Köneler, 10 months ago


Rowaçlyklara beslenýän diýarymyz

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz durmuşyň ähli ugurlary boýunça batly depginler bilen ösýär, berkeýär, kuwwatlanýar. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, döwlet jemgyýetden ybarat, kämil jemgyýeti bolsa diňe ylym-bilim, paýhas bilen esaslandyryp bol...

Dowamy »

208 0
Köneler, 10 months ago


Hünärmenlige taýýarlanýarys

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň hatlaryndan

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri bilimdir ylyma giň ýol açdy. Sapaly döwrüň talabyna laýyk gelýän hünärmenleri taýýarlamakda Hormatly Prezidentimiziň ýokary okuw mekdepleriniň ö...

Dowamy »

216 0
Köneler, 10 months ago


“Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresi

17.08.2017-nji ýylda ir säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagy mynasybetli guralýan “Awtoulagsyz gün” atly köpçülikleýin ekologiýa çäresine hem-de durmuş maksatly täze desgalaryň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Şanly waka myna...

Dowamy »

246 0
Köneler, 10 months ago


Olimpiýa şäherjiginde “Aziada--2017-niň tagamlary” atly sergi geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigine baryp görüp, bu ýerde guralan “Aziada--2017-niň tagamlary” atly sergi bilen tanyşdy. Sergi oýunlaryň açylmagyna çenli 30 günüň galmagyna bagyşlanyldy.

Şu ýerde Türkmen gawunynyň güni mynasybetli naýbaşy bakja önümlerine bagyşlanylan baýramçylyk dabara...

Dowamy »

207 0
Köneler, 10 months ago


Türkmen gawunynyň güni mynasybetli ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi

Umumymilli baýram – Türkmen gawunynyň güni mynasybetli Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bakjaçylygyny ösdürmekde ýetilen sepgitler” atly ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi. Şu ýyl dabaralar Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün gal...

Dowamy »

209 0
Köneler, 10 months ago


Olimpiýa toplumynda sungat ussatlarynyň konserti geçirildi

Ýurdumyzyň we daşary döwletlerden gelen sungat ussatlarynyň konserti “Aşgabat 2017” oýunlarynyň başlanmagyna bir aýyň galmagy mynasybetli wakalara baý bolan günüň jemleýji çäresine öwrüldi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dürli öwüşginli çykyşlaryň hormatly tomaşaçysy boldy.

Türkmenistan şeýle derejedäki sport ýar...

Dowamy »

248 0
Köneler, 10 months ago


TÜRKMENISTAN DIÝARYMYZ ÖSÜŞLERE BESLENÝÄR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ady dünýä dolýan Türkmenistan diýarymyzyň ähli ulgamlarynda uly ösüşler, beýik özgertmeler alnyp barylýar. Milli ykdysadyýetimiziň haýsy ugurlaryna seredenimizde hem beýik özgertmeleriň bardygyny görmek bolýar.<...

Dowamy »

206 0
Köneler, 10 months ago


Bagtly geljegiň aladasy

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halk hojalygynyň ähli pudaklarynda yzygiderli ösüş gazanylýar. Ýurdumyzyň abraýy dünýäde ýokarlanýar.
Hormatly Prezidentimiz şu günki günde halkymyzyň bolelin bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek bilen bir hatarda geljekki nesillerim...

Dowamy »

209 0
Köneler, 10 months ago


Milli ylmy ösdürmek, döwrüň talaby

Hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen gününden ýaşlara döwrebap bilim we terbiýe bermegi, sagdyn ýaşlary ösdürip ýetişdirmegi esasy maksat edip goýdy. Gözlerimiziň nury, umyt-arzuwlarymyzyň gaýmagy siňen nurana topragymyz ösüş-özgerişleriň ýagty ýoly bilen barha ösýär, örňeýär, ilerleýär. Bu ýolda-da ylma uly orun berilýär. Dünýäniň ylmy açyşlar...

Dowamy »

254 0
Köneler, 10 months ago


Aziada baýramynyň şöhraty

Garaşsyz hemişelik Türkmenistan döwletimizde her ýylyň dowamynda ýüzlerçe halkara sergiler we maslahatlar geçirilýär. Häzirki döwürde biziň paýtagtymyz dünýäniň iri sport jemgyýetçiliginiň we halkara guramalarynyň üns merkezinde. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Aşgabatda gurulýan köp sanly iri göwrümli sport desgalary, olaryň halkara ülň...

Dowamy »

214 0
Köneler, 10 months ago


“Bagtyýarlyga buýsanç”

Berkarar döwletimiziň bagytýarlyk döwründe sagdynlygyň we ruhybelentligiň mekanyna öwrülen Türkmenistan Watanymyzda durmuşyň dürli ugurlarynda uly özgertmeler bolup geçýär. Ýakynda “Geljege badalga berip” atly paýtagtymyzyň Ruhabat etrabynda ýerleşýän “Jülge” alkogolly we alkogolsyz içgilerini öndürýän kärhanasynda ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat...

Dowamy »

219 0
Köneler, 10 months ago


Ýaşlar gurama

Sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýyly mynasybetli ýurdumyzyň çar künjeginde sportuň dürli görnüşleri boýunça sport ýaryşlary geçirilýär. Ýaşlary köpçülikleýin sporta çekmek maksady bilen TMÝG-niň Abadan etrap geňeşiniň etrabyň sport mekdebinde sport bilen meşgullanýan 14-16 ýaş aralygyndaky ýetginjek oglan-gyzlaryň arasynda geçirilen basketbol ýaryşy...

Dowamy »

194 0
Köneler, 10 months ago