Ýurdumuzyň baş şäheri болан пайтагтымыз Ашгабадыň çäkleriniň giňelmegi hem-de onuň ýaşaýjylarynyň sanynyň artmagy göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanylan durmuş ähmiýetli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaşaýyş jaýlaryň gurluşugy iň ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde görlüp-eşidilmedik gerime eýe boldy. Muňa mysal hökmünde 29.06.2017-nji ýylda “Парахат-7” йашайыш топлумында dabaraly açylan Türkmenistanyň Сenagatçylar we Тelekeçiler birleşiginiň agzalary “Аˀйып бина”, Оˀар Азийа”, “Йелкен гурлушык”, “Йаňы Йап” hususy gurluşyk kärhanalary tarapyndan 9 gatly döwrebap monolit görnüşinde gurlan, jemi 684 öýli 16 sany ýaşaýyş jaýynyň dabaraly ýagdaýda açylyp, шол öýler Aşgabat şäheriniň abadanlaşdyryş işleriniň çäklerinde ýaşaýyş jaýlary sökülmäge degişli edilen hojalyklara dabaraly ýagdaýda paýlanyldy. Döwrebap ýaşaýyş jaýyna göçüp gelmek bagty miýesser eden raýatlar bu ýerde döredilen şertler, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak ugrunda edilýän alada, aňrybaşy amatly şertlerde täze jaý edinmäge döredilen mümkinçilikler üçin Arkadag Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärler. Ýaşaýyş jaýlaryň gurluşygynyň giň gerime eýe bolmagy netijesinde Aşgabatda her ýylda müňden gowrak maşgala ähli amatlyklary özünde jemleýän döwrebap ýaşaýyş jaýlaryna göçüp gelýärler.

Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir