Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň Habardar etmek we aragatnaşyk edarasynyň sport meýdançasynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary ministrliginiň Habardar etmek we aragatnaşyk edarasynda, TDUM-niň Aşgabat elektrik üpjünçilik edarasynda zähmet çekýän demirýolçy ýaşlaryň arasynda sportuň küşt-şaşka ýaly görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi.

Köneler, TDUmaksat tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir